Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Zajišťování kvality

Proč je zajištění kvality školního vzdělávání nezbytné? 

Zajištěním kvality se míní systematický přezkum vzdělávání v zájmu udržení a dalšího zlepšení jeho kvality, spravedlnosti a účinnosti. Patří sem sebehodnocení škol, externí hodnocení (včetně inspekcí), hodnocení učitelů a vedoucích pracovníků škol) a hodnocení studentů.

Vytvoření funkčních systémů zajištění kvality je nezbytné pro podporu vysoce kvalitního inkluzivního vzdělávání v celém Evropském prostoru vzdělávání. Kromě toho je důležité prosazovat ustanovení obsažená v doporučení Rady o klíčových kompetencích pro celoživotní učení z roku 2018 a v doporučení Rady o podpoře společných hodnot, inkluzivního vzdělávání a evropského rozměru ve výuce.

Zajištění kvality je navíc zásadní pro vytvoření podmínek, jež usnadní mobilitu studentů v Evropě, zvláště prostřednictvím posílené transparentnosti a důvěry. Zajištění kvality hraje rovněž důležitou úlohu při podpoře vzájemného uznávání vyšší sekundární kvalifikace a výsledků studia v zahraničí.

Co pro zajištění kvality dělá EU?

Komise pomáhá členským státům EU dále rozvíjet jejich systémy zajišťování kvality prostřednictvím činnosti Pracovní skupiny ET 2020 pro školy. Tato skupina je složena z odborníků zastupující vlády členských zemí EU a organizace zainteresovaných stran  

Členové pracovní skupiny se pravidelně scházejí k jednání o konkrétních aspektech politik, které se týkají zajišťování kvality, k projednávání společných výzev a k výměně osvědčených postupů. V rámci své činnosti vypracovala pro tvůrce politik pokyny týkající se zajištění kvality v zájmu rozvoje škol. Vypracovala rovněž zprávu o podpoře sebehodnocení škol jakožto klíčového mechanismu pro jejich rozvoj.

Komise vypracovala odbornou zprávu s názvem Lepší vzdělání pro mladé Evropany: Rozvoj soudržných strategií zajišťování kvality školního vzdělávání.

Ve svém sdělení o rozvoji a vynikající úrovni výuky poskytující výborný start do života z roku 2017 Komise uvádí oblasti, kde je potřeba podniknout kroky ke zlepšení školního vzdělávání, a to včetně rozvoje systému pro zajištění kvality.

Průvodní pracovní dokument útvarů Komise obsahuje výsledky výzkumu a podklady, z nichž vycházejí doporučení uvedená ve sdělení Komise, jakož i výsledky práce na úrovni EU, které mají přispět k rozvoji politik školního vzdělávání.