Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Zapewnianie jakości

Dlaczego zapewnianie jakości w edukacji szkolnej ma duże znaczenie? 

Zapewnianie jakości obejmuje systematyczny przegląd funkcjonowania systemu szkolnictwa w celu utrzymania i poprawy jakości, sprawiedliwości i wydajności w dziedzinie edukacji. Proces obejmuje samoocenę przeprowadzaną przez szkoły, ocenę zewnętrzną (w tym inspekcję), ocenę nauczycieli i kadry kierowniczej oraz oceny uczniów.

Rozwój silnych systemów zapewniania jakości ma kluczowe znaczenie dla wspierania edukacji włączającej i charakteryzującej się wysoką jakością w ramach europejskiego obszaru edukacji. Ważne jest również wspieranie wdrażania zaleceń Rady z 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie oraz w sprawie promowania wspólnych wartości, edukacji włączającej i europejskiego wymiaru nauczania.

Zapewnianie jakości ma ponadto pierwszorzędne znaczenie dla stworzenia warunków sprzyjających mobilności uczniów w całej Europie, zwłaszcza przez zwiększenie przejrzystości i zaufania. Zapewnianie jakości odgrywa również pierwszoplanową rolę we wspieraniu wzajemnego uznawania kwalifikacji na poziomie szkoły średniej II stopnia oraz efektów uczenia się podczas pobytów za granicą.

Jakie działania podejmuje UE, aby wspierać zapewnianie jakości?

Komisja wspiera państwa członkowskie UE w dalszym rozwijaniu systemów zapewniania jakości przez działania grupy roboczej ds. szkół działającej w ramach programu „Kształcenie i szkolenie 2020”. W skład grupy wchodzą eksperci z rządów krajowych i organizacji zrzeszających zainteresowane strony. 

Podczas regularnych spotkań grupa bada konkretne aspekty polityki związanej z zapewnianiem jakości w dziedzinie edukacji, omawia wspólne wyzwania i przedstawia najlepsze praktyki. Grupa robocza opracowała wytyczne dla osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki dotyczącej zapewniania jakości w kontekście rozwoju szkół. Opracowała również sprawozdanie w sprawie wspierania samooceny szkół jako kluczowego mechanizmu rozwoju szkół.

Komisja przedstawiła raport ekspertów pt. „Lepsze uczenie się młodych Europejczyków: opracowanie spójnych strategii zapewniania jakości w dziedzinie edukacji szkolnej.

W swoim komunikacie „Rozwój szkół i doskonały poziom nauczania warunkiem dobrego startu życiowego” Komisja określiła ponadto obszary działań na rzecz poprawy edukacji szkolnej, w tym przez rozwój systemów zapewniania jakości.

Przedstawiony wraz z komunikatem dokument roboczy służb Komisji zawiera wyniki badań i dowody potwierdzające zalecenia zawarte w komunikacie, jak również wyniki prac prowadzonych na szczeblu UE w celu opracowania strategii dotyczących edukacji szkolnej.