Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Mobilita a spolupráca

Opatrenia v záujme väčšej mobility a spolupráce vo vysokoškolskom vzdelávaní

Vzdelávacia mobilita umožňuje študentom vycestovať do zahraničia na účely štúdia alebo odbornej prípravy, čím im zároveň ponúka príležitosť rozvíjať si zručnosti a rozširovať obzory. Výhody mobility sú všeobecne známe. Z prieskumu medzi mladými Európanmi (vo veku 15 až 30 rokov) vyplýva, že viac ako 90 % pripisuje veľký význam možnosti vycestovať na tieto účely do zahraničia. 

Európski ministri sa dohodli, že do roku 2020 zdvojnásobia podiel vysokoškolských študentov, ktorí absolvujú časť štúdia alebo odbornej prípravy v zahraničí (na úroveň 20 %). Podpora mobility je aj naďalej hlavným cieľom programu EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy Erasmus+

Ak si študent a máš záujem o štúdium alebo odbornú prípravu v zahraničí, stiahni si mobilnú aplikáciu Erasmus+, kde nájdeš podrobne vysvetlené všetky kroky, ktoré treba urobiť pred začiatkom mobility, počas jej trvania a po jej skončení.

Prečo je mobilita a spolupráca vo vysokoškolskom vzdelávaní dôležitá?

Štúdium alebo odborná príprava v zahraničí pomáhajú ľuďom rozvíjať ich profesionálne, sociálne a medzikultúrne zručnosti a zvyšujú ich zamestnateľnosť. Študenti vysokých škôl, ktorí absolvovali časť štúdia alebo odbornej prípravy v zahraničí, majú väčšiu šancu nájsť si prácu do jedného roka po ukončení štúdia. 

Až 93 % z týchto študentov tvrdí, že sú po období mobility v zahraničí viac schopní oceniť iné kultúry, pričom 91 % zaznamenalo zlepšenie svojich jazykových schopností a 80 % z nich má pocit, že si študijným pobytom v zahraničí zlepšili zručnosti v oblasti riešenia problémov. 

Zo štúdií o vplyve programu Erasmus+ vyplývajú mnohoraké prínosy mobility a spolupráce vo vysokoškolskom vzdelávaní v EÚ i mimo nej. 

Podľa prvej štúdie o vplyve programu Erasmus má 9 z 10 zamestnávateľov pri nábore zamestnancov záujem o prenosné zručnosti, ako napr. riešenie problémov, tímová práca, zvedavosť. To sú presne zručnosti, ktoré študenti získajú vďaka pobytu v zahraničí na účely štúdia alebo odbornej prípravy. 

Následná štúdia o vplyve programu Erasmus+ vo vysokoškolskom vzdelávaní ďalej preukázala pozitívny vplyv obdobia mobility na študentov. Viac ako 70 % bývalých absolventov programu Erasmus+ uviedlo, že po návrate zo zahraničia majú lepšiu predstavu o tom, na akú kariérnu dráhu sa vydať. Až 80 % z nich získalo zamestnanie do troch mesiacov od získania diplomu a 72 % uviedlo, že ich skúsenosti v zahraničí im pomohli nájsť si prvé zamestnanie. 

V štúdii o vplyve strategických partnerstiev programu Erasmus+ vo vysokoškolskom vzdelávaní a znalostných aliancií sa zistilo, že projekty spolupráce v rámci programu Erasmus+ umožňujú zapojeným univerzitám lepšie sa pripraviť na digitálnu transformáciu. Dve tretiny zúčastnených univerzít okrem toho uviedli, že projekty na úrovni EÚ prispievajú k zvýšeniu sociálneho začlenenia a odstraňovaniu diskriminácie vo vysokoškolskom vzdelávaní. 

Mobilita a cezhraničná spolupráca môžu pomôcť riešiť aj problém chýbajúcich zručností, pretože pomáhajú rozvíjať špecifické zručnosti potrebné pre moderný trh práce. Príkladom takejto spolupráce je iniciatíva v oblasti stáží „Digitálna šanca“, ktorej účelom je poskytnúť študentom všetkých disciplín možnosť získať praktické skúsenosti s digitálnymi technológiami. 

Rozvoj nových foriem cezhraničnej spolupráce pomôže zlepšiť kvalitu vysokoškolského vzdelávania a uľahčí uznávanie akademických kvalifikácií získaných v zahraničí.

Ako EÚ podporuje mobilitu a spoluprácu?

Európsky priestor vysokoškolského vzdelávania priniesol ďalekosiahle zmeny, ktoré uľahčujú štúdium a odbornú prípravu v zahraničí. Zavedenie trojstupňovej štruktúry štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), ako aj pokroky v zabezpečení kvality uľahčujú mobilitu študentov a zamestnancov a posilňujú vzdelávacie inštitúcie a systémy. 

Využívanie nástrojov európskej mobility a zabezpečenia kvality, ako je Európsky systém prenosu kreditov (ECTS), dodatok k diplomu a Európsky register zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania, upevňuje vzájomnú dôveru, uľahčuje akademické uznávanie a mobilitu.

Z programu Erasmus+ sa poskytuje priama podpora ľuďom, ktorí majú záujem o štúdium alebo odbornú prípravu v zahraničí, a na projekty, ktoré podporujú cezhraničnú spoluprácu medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania. Na to, aby boli príležitosti vzdelávacej mobility dostupné pre všetkých, je však stále potrebné urobiť viac. 

Z tohto dôvodu Komisia uverejnila návrh odporúčania Rady týkajúceho sa podpory automatického vzájomného uznávania diplomov a výsledkov študijných pobytov v zahraničí.

Komisia okrem toho podporuje iniciatívu európskej študentskej karty, ktorá uľahčí výmenu informácií o študentoch, ako aj vytvorenie aliancií európskych univerzít zameraných na zvyšovanie konkurencieschopnosti, kvality a excelentnosti výučby, výskumu a inovácií.