Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Kvaliteedi tagamine

Miks on koolihariduse kvaliteedi tagamine oluline? 

Kvaliteedi tagamine hõlmab haridusteenuste süstemaatilist läbivaatamist, et säilitada ja parandada nende kvaliteeti, võrdsust ja tõhusust. See koosneb kooli enesehindamisest, välishindamisest (sealhulgas inspekteerimine), õpetajate ja koolijuhtide ning õpilaste hindamistest.

Tõhusate kvaliteeditagamise süsteemide arendamine on väga oluline kvaliteetse, kaasava hariduse toetamiseks kogu Euroopa haridusruumis. Samuti on oluline toetada nõukogu 2018. aasta soovituse võtmepädevuste kohta elukestvas õppes ja ühiste väärtuste, kaasava hariduse ja õpetamise Euroopa mõõtme edendamist käsitleva soovituse rakendamist.

Kvaliteedi tagamine on vajalik ka selleks, et luua tingimused õpilaste liikuvuseks üle kogu Euroopa, eelkõige suurema läbipaistvuse ja usalduse kaudu. Kvaliteedi tagamisel on oluline roll ka keskharidustunnistuste ja välismaal veedetud õppeperioodide õpiväljundite vastastikuses tunnustamises.

Mida teeb EL kvaliteedi tagamise toetamiseks?

Komisjon abistab ELi liikmesriike nende kvaliteeditagamise süsteemide täiendaval arendamisel HK 2020 koolide töörühma meetmete kaudu. Töörühm koosneb ELi liikmesriikide valitsuste ja huvirühmade organisatsioonide esindajatest. 

Koolide töörühm kohtub korrapäraselt, et uurida kvaliteedi tagamisega seotud strateegiaaspekte, arutada ühiseid probleeme ja vahetada parimaid tavasid. Töörühm on esitanud poliitikakujundajatele suuniseid kooli arengu ja kvaliteedi tagamise kohta. Töörühm on samuti koostanud aruande kooli enesehindamise – kui kooli arengu tagamise olulise vahendi – toetamise kohta.

Komisjon on koostanud eksperdiaruande Parem õpe Euroopa noortele: ühtsete kvaliteeditagamise strateegiate väljatöötamine koolihariduse valdkonnas.

Komisjon tõstis koolide arendamist ja õpetamise täiustamist käsitlevas teatises esile valdkonnad, mille puhul saaks kooliharidust (sealhulgas kvaliteedi tagamist) parandada.

Teatisele lisatud komisjoni talituste töödokumendis avaldatakse teadusuuringud ja tõendid, mis toetavad teatises sisalduvaid soovitusi, samuti ka ELi tasandil võetud meetmete tulemused koolihariduspoliitika väljatöötamisel.