Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Osiguravanje kvalitete

Zašto je osiguravanje kvalitete u školskom obrazovanju važno? 

Osiguravanje kvalitete podrazumijeva sustavno preispitivanje obrazovanja kako bi se održala i poboljšala njegova kvaliteta, pravednost i učinkovitost. Obuhvaća samovrednovanje škola, vanjsko vrednovanje (uključujući inspekciju), vrednovanje učitelja, nastavnika i ravnatelja te ocjenjivanje učenika.

Izgradnja pouzdanih sustava osiguravanja kvalitete ključna je za potporu visokokvalitetnom i uključivom obrazovanju u europskom prostoru obrazovanja. Važno je i poduprijeti provedbu preporuka Vijeća iz 2018. o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje te promicanju zajedničkih vrijednosti, uključivog obrazovanja i europske dimenzije poučavanja.

Osiguravanje kvalitete vrlo je važno i za poticanje mobilnosti učenika u Europi, posebno povećanjem transparentnosti i povjerenja. Ono ima ključnu ulogu u podupiranju uzajamnog priznavanja srednjoškolskih kvalifikacija i ishoda razdoblja učenja u inozemstvu.

Što EU čini za potporu osiguravanju kvalitete?

Komisija pomaže državama članicama EU-a u daljnjem razvoju njihovih sustava osiguravanja kvalitete kroz aktivnosti Radne skupine ET 2020 za škole. Skupina se sastoji od stručnjaka iz vlada država članica i organizacija dionika. 

Redovito se sastaje kako bi ispitala određene aspekte politika povezanih sa osiguravanjem kvalitete u obrazovanju, raspravljala o zajedničkim izazovima te razmijenila najbolje primjere iz prakse. Radna skupina pripremila je smjernice za oblikovatelje politika o osiguravanju kvalitete za razvoj škola. Izradila je i izvješće o potpori samovrednovanju škola kao važnom mehanizmu za razvoj škola.

Komisija je izradila stručno izvješće pod nazivom Bolje učenje za mlade u Europi: razvoj koherentnih strategija osiguravanja kvalitete za školsko obrazovanje.

Nadalje, u Komunikaciji o razvoju škola i izvrsnosti u nastavi kao preduvjetima za uspješan život Komisija navodi u kojim područjima treba djelovati kako bi se poboljšalo školsko obrazovanje, što uključuje i razvoj sustava osiguravanja kvalitete.

Popratni radni dokument službi Komisije sadržava rezultate istraživanja i dokaze koji potkrjepljuju preporuke iz Komunikacije, kao i rezultate rada na europskoj razini u pogledu razvoja politika školskog obrazovanja.