Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Kokybės užtikrinimas

Kodėl svarbu užtikrinti mokyklinio ugdymo kokybę? 

Kokybės užtikrinimas apima sistemingą švietimo sistemos peržiūrą, siekiant išlaikyti ir gerinti jos kokybę, teisingumą ir veiksmingumą. Kokybės užtikrinimas apima mokyklų atliekamą įsivertinimą, išorės vertinimą (įskaitant tikrinimą), mokytojų ir mokyklų vadovų vertinimą ir studentų vertinimus.

Siekiant remti kokybišką ir įtraukų švietimą visoje Europos švietimo erdvėje, labai svarbu sukurti tvirtas kokybės užtikrinimo sistemas. Taip pat svarbu remti 2018 m. Tarybos rekomendacijų dėl bendrųjų mokymosi visą gyvenimą gebėjimų ir dėl bendrų vertybių, įtraukaus švietimo ir europinio mokymo aspekto propagavimo įgyvendinimą.

Be to, kokybės užtikrinimas yra labai svarbus siekiant sudaryti sąlygas studentų judumui visoje Europoje, visų pirma didinant skaidrumą ir pasitikėjimą. Kokybės užtikrinimui taip pat tenka svarbus vaidmuo remiant vidurinio ugdymo kvalifikacijų tarpusavio pripažinimą ir mokymosi užsienyje laikotarpių rezultatų pripažinimą.

Kaip ES remia kokybės užtikrinimą?

Komisija padeda ES valstybėms narėms toliau plėtoti kokybės užtikrinimo sistemas, pasitelkdama Švietimo ir mokymo programos „ET 2020“ mokyklų politikos darbo grupės veiklą. Šią grupę sudaro ES nacionalinių vyriausybių ir suinteresuotųjų subjektų organizacijų atstovai. 

Ši darbo grupė reguliariai posėdžiauja – nagrinėja konkrečius politikos, susijusios su švietimo kokybės užtikrinimu, aspektus, aptaria bendras problemas ir keičiasi geriausia patirtimi. Minėta darbo grupė politikos formuotojams pateikė gaires dėl mokyklų raidos kokybės užtikrinimo. Ji taip pat kaip parengė ataskaitą dėl paramos mokyklų įsivertinimui kaip pagrindiniam mokyklų raidos mechanizmui.

Komisija parengė ekspertų ataskaitą „Geresnis mokymas Europos jaunimui. Nuoseklių mokyklinio ugdymo kokybės užtikrinimo strategijų rengimas.

Be to, Komisijos komunikate „Mokyklų raida ir aukštos kokybės mokymas gerai gyvenimo pradžiai“ nurodomos sritys, kuriose reikia imtis veiksmų mokyklinio ugdymo srityje, be kita ko, kuriant kokybės užtikrinimo sistemas.

Pridedamame Komisijos tarnybų darbiniame dokumente pateikiami moksliniai tyrimai ir įrodymai, kuriais grindžiamos komunikate pateiktos rekomendacijos, taip pat ES lygmens darbo, susijusio su mokyklinio ugdymo politika, rezultatai.