Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου

Περί τίνος πρόκειται;

Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου συνδέεται με την ανεργία, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την κακή κατάσταση της υγείας. Οι νέοι εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση για πολλούς λόγους: προσωπικά ή οικογενειακά προβλήματα, μαθησιακές δυσκολίες ή επισφαλής κοινωνικο-οικονομική κατάσταση. Το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα, το σχολικό περιβάλλον και οι σχέσεις καθηγητών-μαθητών είναι επίσης σημαντικοί παράγοντες.

Δεδομένου ότι συχνά υπάρχουν πολύπλοκοι, αλληλένδετοι λόγοι για τους οποίους τα παιδιά δεν ολοκληρώνουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι πολιτικές για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου πρέπει να καλύπτουν μια σειρά ζητημάτων και να συνδυάζουν την εκπαίδευση, την κοινωνική πολιτική, την εργασία των νέων και θέματα που σχετίζονται με την υγεία. Ορισμένες από τις προκλήσεις αυτές περιγράφονται σε ενημερωτικό γράφημα της Επιτροπής.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

  • Οι χώρες της ΕΕ έχουν δεσμευτεί να μειώσουν το ποσοστό των νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο κάτω από 10% έως το 2020. Η ετήσια έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης παρέχει στοιχεία και ανάλυση των τάσεων πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου στη ΕΕ και σε όλα τα κράτη μέλη.
  • Οι υπουργοί Παιδείας ενέκριναν σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τις πολιτικές μείωσης της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, η οποία προτείνει ένα πλαίσιο συνεκτικών, ολοκληρωμένων και τεκμηριωμένων πολιτικών. Συμφώνησαν να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και γνώσεις για αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος.
  • Μια ομάδα εργασίας για την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου εξέτασε παραδείγματα ορθών πρακτικών στην Ευρώπη και αντάλλαξε εμπειρίες όσον αφορά τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Η τελική έκθεση περιλαμβάνει 12 βασικά μηνύματα προς τους πολιτικούς ιθύνοντες, με τη μορφή πρακτικών εργαλείων για τον έλεγχο της υλοποίησης ολοκληρωμένων πολιτικών, και ένα παράρτημα με παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών από διάφορες χώρες της ΕΕ.
  • Η Επιτροπή διοργάνωσε συνέδριο με θέμα τις πολιτικές μείωσης της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Έναν χρόνο αργότερα, αξιολογήθηκε η πρόοδος όσον αφορά των εφαρμογή αυτών των πολιτικών σε οκτώ χώρες της ΕΕ.
  • Η ομάδα εργασίας για τη σχολική εκπαίδευση διατύπωσε μηνύματα πολιτικής, στα οποία καθορίζονται οι βασικοί όροι υλοποίησης μιας σφαιρικής προσέγγισης της σχολικής εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ενώ επίσης δημιούργησε μια διαδικτυακή Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη για τα Σχολεία./node/1244
  • Επιπλέον, το Συμβούλιο εξέδωσε συμπεράσματα για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και την προώθηση της σχολικής επιτυχίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών και των πρακτικών που έχουν αναπτυχθεί από το 2011 μέχρι σήμερα, σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, σχετικά με την αντιμετώπισης της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου σε 37 ευρωπαϊκές χώρες.

Η μελέτη δείχνει ότι ο αντίκτυπος των πολιτικών της ΕΕ είναι σε μεγάλο βαθμό θετικός σε όλες τις χώρες που εξετάστηκαν. Κατά μέσον όρο, το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης της σχολικής εκπαίδευσης μειώθηκε από 13,4 % το 2011 σε 10,2 % το 2019 σε όλη την Ευρώπη.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις χώρες και, ειδικότερα, τα άτομα με μεταναστευτικό παρελθόν, οι νέοι άνδρες και τα άτομα που ζουν σε αγροτικές περιοχές παρουσιάζουν αυξημένες τάσεις πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Ως εκ τούτου, πρέπει να ληφθούν περισσότερα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτής της πολυπαραγοντικής και συνεχώς εξελισσόμενης τάσης. Η μελέτη συγκρίνει ορισμένες ορθές πρακτικές σε εθνικό επίπεδο και διατυπώνει μια σειρά συστάσεων σχετικά με τη μελλοντική εξέλιξη των πολιτικών στον συγκεκριμένο τομέα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην συνοπτική παρουσίαση της μελέτης και στο βίντεο της Πύλης Σχολικής Εκπαίδευσης σχετικά με την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου.

Πρωτοβουλία «Δρόμοι σχολικής επιτυχίας»

Στην ανακοίνωσή της για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025 η Επιτροπή ανήγγειλε μια νέα πρωτοβουλία με τίτλο «Δρόμοι σχολικής επιτυχίας». Η πρωτοβουλία αυτή θα βοηθήσει όλους τους μαθητές να επιτύχουν ένα βασικό επίπεδο επάρκειας στις βασικές δεξιότητες.

Στόχος της θα είναι η αντιμετώπιση τριών προκλήσεων:

  • να δώσει σε όλους τους νέους την ευκαιρία να επιτύχουν ένα βασικό επίπεδο επάρκειας στις βασικές δεξιότητες
  • να ελαχιστοποιήσει τον αριθμό των νέων που εγκαταλείπουν την εκπαίδευση χωρίς να έχουν αποκτήσει τουλάχιστον πτυχίο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • να διασφαλίσει την ευημερία των μαθητών στο σχολείο.

Την άνοιξη του 2021 θα πραγματοποιηθεί ανοικτή δημόσια διαβούλευση για να συγκεντρωθούν οι απόψεις σας σχετικά με την πρωτοβουλία «Δρόμοι σχολικής επιτυχίας». 

Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη για τα Σχολεία

Η Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη για τα Σχολεία προσφέρει στους πολιτικούς ιθύνοντες και στους επαγγελματίες του τομέα πολυάριθμα μέσα και παραδείγματα αποτελεσματικών πρακτικών για την προώθηση της σχολικής επιτυχίας και την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Η εργαλειοθήκη είναι οργανωμένη σε πέντε θεματικούς τομείς, οι οποίοι αποτελούν βασικούς όρους για μια σφαιρική προσέγγιση της σχολικής εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης. Κάθε τομέας αναπτύσσεται περαιτέρω στην εργαλειοθήκη και συμπληρώνεται με πρακτικά παραδείγματα και μέτρα. Περισσότερες πληροφορίες για την εργαλειοθήκη θα βρείτε στο ενημερωτικό δελτίο.