Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Inițiativa privind universitățile europene

Despre inițiativa privind universitățile europene

Spațiul educațional european este în schimbare. Cu ocazia reuniunii la nivel înalt de la Göteborg din 2017, liderii Uniunii Europene (UE) au prezentat o viziune asupra educației și culturii. În concluziile sale din decembrie 2017, Consiliul European a invitat statele membre ale UE, Consiliul UE și Comisia să întreprindă o serie de inițiative, printre care

… consolidarea parteneriatelor strategice la nivelul întregii UE între instituții de învățământ superior și încurajarea creării, până în 2024, a aproximativ 20 de „universități europene”, constând în rețele ascendente de universități de pe întreg teritoriul UE, care le vor permite studenților să obțină o diplomă de învățământ superior prin combinarea studiilor din mai multe țări din UE și vor contribui la competitivitatea internațională a universităților europene. 

În Concluziile sale din mai 2021 privind universitățile europene, Consiliul a reiterat faptul că universitățile europene vor fi sprijinite să realizeze 

… viziunea ambițioasă a unui Spațiu european al educației și a unui Spațiu european de cercetare, competitive și atractive la nivel mondial, în deplină sinergie cu Spațiul european al învățământului superior, contribuind la impulsionarea excelenței în învățământul superior, în cercetare și în inovare, promovând în același timp egalitatea de gen, incluziunea și echitatea, permițând o cooperare transnațională fluidă și ambițioasă între instituțiile de învățământ superior din Europa și inspirând transformarea învățământului superior.

Inițiativa privind universitățile europene răspunde la acest apel, ea fiind rezultatul colaborării dintre instituțiile de învățământ superior, organizațiile studențești, statele membre și Comisie. Plecând de la cele realizate în faza inițială, inițiativa face acum parte integrantă din programul Erasmus+ 2021-2027.

De asemenea, este o inițiativă majoră a Strategiei europene pentru universități care stabilește obiectivul ambițios de a sprijini 60 de universități europene reunind peste 500 de instituții de învățământ superior, până la jumătatea lui 2024

Ce se înțelege prin „universitate europeană”?

European Universities are transnational alliances that will lead the way towards the universities of the future, promoting European values and identity, and revolutionising the quality and competitiveness of European higher education.

To achieve this major step forward, the initiative is offering opportunities to support diverse cooperation models for European Universities through the Erasmus+ calls for proposals.

The alliances

  • include partners from all types of higher education institution and cover a broad geographic scope across Europe
  • are based upon a co-envisioned long-term strategy focused on sustainability, excellence and European values
  • offer student-centred curricula jointly delivered across inter-university campuses, where diverse student bodies can build their own programmes and experience mobility at all levels of study
  • adopt a challenge-based approach according to which students, academics and external partners can cooperate in inter-disciplinary teams to tackle the biggest issues facing Europe today

For more information, see the factsheet on the initiative.

44 de universități europene în acțiune

În urma cererii de propuneri Erasmus+ pentru 2022, avem acum 44 de universități europene reunind aproximativ 340 de instituții de învățământ superior din capitale și regiuni îndepărtate din 31 de țări, inclusiv toate statele membre ale UE, Islanda, Norvegia, Serbia și Turcia. 

Prin asocierea cu circa 1 300 de parteneri printre care se numără organizații neguvernamentale (ONG-uri), întreprinderi, municipalități, autorități locale și regionale, universitățile europene pot ameliora substanțial calitatea și acoperirea învățământului superior în Europa.

Privire de ansamblu asupra celor 44 de alianțe europene și asupra componenței acestora

Alianțele selectate în urma cererii de propuneri Erasmus+ din 2019 au încheiat perioada inițială de finanțare de 3 ani în 2022. Prin urmare, au fost eligibile să participe la cererea de propuneri Erasmus+ din 2022.

Pentru mai multe informații, consultați fișele informative cu privire la diferitele universități europene.

Cererea de propuneri pentru universitățile europene Erasmus+ 2023 este deschisă participării

Pentru a sprijini implementarea integrală a inițiativei privind universitățile europene, a fost lansată o nouă cerere de propuneri Erasmus+ în scopul de a asista universitățile europene din întreaga Europă. Bugetul total este de 384 milioane EUR.

Mai multe despre cererea de propuneri pentru universitățile europene 2023.

Cererea de propuneri este structurată în jurul a două subiecte:

Subiectul 1: Intensificarea cooperării instituționale transnaționale aprofundate

Acest subiect a fost ales pentru a sprijini alianțele de cooperare transnațională instituțională aprofundată existente, inclusiv alianțele universităților europene selectate în cadrul cererii de propuneri Erasmus+ din 2020, dar nu numai.

Obiectivul este de a valorifica cooperarea instituțională realizată până în prezent și de a o aprofunda, intensifica și extinde spre a-i spori eficacitatea și pentru a progresa în direcția îndeplinirii viziunii pe termen lung privind universitățile europene. Noile instituții de învățământ superior au posibilitatea de a deveni membre ale acestor alianțe în calitate de parteneri cu drepturi depline.

Subiectul 2: Dezvoltarea unei noi cooperări instituționale transnaționale aprofundate

Acest subiect a fost ales pentru a-i sprijini pe solicitanții care doresc să stabilească o nouă cooperare instituțională transnațională aprofundată în cadrul unei noi alianțe a universităților europene.

Depunerea propunerilor

A se vedea cererea de propuneri concurențială deschisă Erasmus+ 2023 pentru universitățile europene, bazată pe criterii calitative.

Termenul-limită pentru trimiterea propunerilor este 31 ianuarie 2023.

Notați-vă în agendă data următoarei sesiuni de informare15 noiembrie 2022. Citiți ordinea de zi și mai multe detalii despre sesiunea de informare.

Consultați fișa informativă a Comisiei pe tema universităților europene pentru a afla mai multe informații despre inițiativă.

Rezultatele cererii de propuneri Erasmus+ din 2022

Rezultatele cererii de propuneri Erasmus+ din 2022 au fost publicate în iulie 2022. Din cele 52 de candidaturi primite, 16 alianțe existente au fost selectate pentru finanțare durabilă. De asemenea, au fost selectate 4 noi universități europene reunind 175 de instituții de învățământ superior din statele membre și din alte țări asociate programului Erasmus+. Pentru informații suplimentare, citiți comunicatul de presă integral.

Rezultatele cererii de propuneri Erasmus+ din 2020

Rezultatele cererii de propuneri Erasmus+ din 2020 au fost publicate în iulie 2020. Din cele 62 de cereri primite, au fost selectate 24 de noi alianțe de universități europene, reunind 165 de instituții de învățământ superior din 26 de state membre și din alte țări participante la programul Erasmus+. Pentru informații suplimentare, citiți comunicatul de presă integral.

Rezultatele cererii de propuneri Erasmus+ din 2019

Rezultatele cererii de propuneri din 2019 au fost publicate în iunie 2019. Din cele 54 de propuneri primite au fost selectate primele 17 alianțe de universități europene, reunind 114 instituții de învățământ superior din 24 de state membre. Pentru informații suplimentare, citiți comunicatul de presă integral.

Universitățile europene explicate de studenți

Publications

The call is structured around two topics:

Topic 1: intensification of prior deep institutional transnational cooperation

This call topic will provide support for already existing deep institutional transnational cooperation alliances including, but not limited to, the European Universities alliances selected under the 2020 Erasmus+ call for proposals.

The aim is to build upon the institutional cooperation achieved so far and to further deepen, intensify and expand the effectiveness of this existing cooperation in order to progress towards the long-term vision of the ‘European Universities’. New higher education institutions have the opportunity to join these existing alliances as full partners.

Topic 2: development of new deep institutional transnational cooperation

This call topic will provide support for applicants wishing to establish new deep institutional transnational cooperation in a new ‘European Universities’ alliance.

How to apply

See the open competitive call for proposals for the 2023 Erasmus+ European Universities, based on qualitative criteria.

The deadline to apply is 31 January 2023.

Save the date for the upcoming information session on 15 November 2022. See the agenda and more details about the information session.

See the Commission factsheet on the European Universities for more information on the initiative.

Results of the 2022 Erasmus+ call

The results of the 2022 Erasmus+ call were published in July 2022. Out of 52 applications received, 16 existing alliances were selected for sustainable funding and 4 new European Universities were selected involving 175 higher education institutions from Member States and other countries associated to the Erasmus+ programme. For more information, see the full press release.

Results of the 2020 Erasmus+ call

The results of the 2020 Erasmus+ call were published in July 2020. Out of 62 applications received, 24 new European Universities alliances were selected involving 165 higher education institutions from 26 Member States and other countries participating in the Erasmus+ programme. For more information, see the full press release.

Results of the 2019 Erasmus+ call

The results of the 2019 call were published in June 2019. Out of 54 applications received, the first 17 European University alliances involving 114 higher education institutions from 24 Member States were selected. For more information, see the full press release.

European Universities - explained by students