Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Zawody nauczycielskie

Rozwój zawodowy nauczycieli i kadry kierowniczej szkół 

Wiedza, umiejętności i postawa nauczycieli i członków kadry kierowniczej szkół w UE mają ogromne znaczenie. Poziom ich nauczania i ich profesjonalizm mają bezpośredni wpływ na wyniki uczniów.

Wymagania stawiane nauczycielom, członkom kadry kierowniczej szkół i edukatorom nauczycieli są wysokie. Osoby te odgrywają zasadniczą rolę w zapewnianiu wysokiej jakości edukacji wszystkim osobom uczącym się, dlatego muszą stale rozwijać swoje kompetencje. Ich kształcenie formalne oraz ustawiczne doskonalenie zawodowe musi być najwyższej jakości, niezbędne jest także zapewnienie im dostępu do specjalistycznego wsparcia w trakcie całej kariery. 

Spadek prestiżu zawodu i niedobór personelu mogą negatywnie wpływać na jakość edukacji szkolnej w wielu państwach członkowskich UE. W związku z tym większość państw stara się motywować i wspierać nauczycieli i kadry kierownicze szkół na drodze do doskonalenia się w tych wymagających zawodach, a jednocześnie próbuje przyciągnąć większą liczbę odpowiednich kandydatów do pracy w edukacji szkolnej.

W jaki sposób UE wspiera opracowywanie strategii na rzecz zawodów związanych z nauczaniem

Unijna grupa robocza złożona z przedstawicieli ministerstw edukacji i zainteresowanych organizacji z całej UE odbywa regularne spotkania poświęcone analizie konkretnych strategii dotyczących nauczycieli i kadry kierowniczej szkół. Spotkania są też okazją do dyskusji nad wspólnymi wyzwaniami i wymiany najlepszych praktyk. 

Unijne grupy robocze opracowały wytyczne dla decydentów dotyczące różnych zagadnień związanych z zawodami nauczycielskimi. Publikacje te łączą szerokie i powszechne zasady rozwoju polityki z bogatym wachlarzem konkretnych przykładów z całej Europy.