Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Opetusalan ammattilaiset

Opettajien ja koulujen johtajien ammatillisen kehityksen merkitys 

Opettajien ja koulujen johtajien tiedot, taidot ja asenteet ovat koululaitoksen ja yhteiskunnan kannalta erittäin tärkeitä. Heidän osaamisellaan ja ammattitaidollaan on suora vaikutus oppilaiden oppimistuloksiin.

Opettajiin, koulujen johtajiin ja opettajien kouluttajiin kohdistuu paljon vaatimuksia. Opetushenkilöstöllä on merkittävä rooli siinä, että kaikille oppijoille voidaan tarjota laadukasta koulutusta. Tämän vuoksi henkilöstön on jatkuvasti voitava kehittää omia taitojaan. Korkeatasoinen opettajankoulutus ja jatkuva ammatillinen kehitys sekä uran aikana saatava ammatillinen tuki on olennaisen tärkeää. 

Monissa EU-maissa perusopetuksen laadun parantamista vaikeuttaa se, että opettajan ammatin arvostus on vähentynyt ja opettajapula kasvanut. Useimmat maat pyrkivätkin hankkimaan sopivia ehdokkaita opetusalalle entistä laajemmalta rintamalta sekä motivoimaan ja tukemaan heitä, jotta he menestyvät tässä vaativassa ammatissa.

EU:n toimet opetusalan ammattien kehittämiseksi

Opetusministeriöiden ja koulutusalan sidosryhmäorganisaatioiden edustajista koostuva EU:n työryhmä kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan opettajia ja koulun johtajia koskevista toimintapolitiikoista ja yhteisistä haasteista. Lisäksi työryhmässä jaetaan parhaita käytäntöjä. 

Monet EU:n tason työryhmät ovat laatineet päättäjille opetusalan ammattilaisten tukemista koskevaa ohjeistusta. Julkaisuissa käsitellään yleisiä laajoja toimintapoliittisia periaatteita ja annetaan käytännön esimerkkejä eri puolilta Eurooppaa.