Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Zalecenie Rady w sprawie wspólnych wartości, edukacji włączającej i europejskiego wymiaru nauczania

Godność ludzka, wolność, demokracja, równość, rządy prawa i poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości – to wartości wspólne dla państw członkowskich UE. Stanowią one fundament naszej Unii, łączący państwa, społeczności i ludzi, zgodnie z treścią art. 2 Traktatu z Lizbony

Sprzyjające włączeniu społecznemu wysokiej jakości kształcenie i szkolenie na wszystkich szczeblach oraz europejski wymiar nauczania mają niezwykle duże znaczenie dla tworzenia i utrzymania spójnego europejskiego społeczeństwa. Poznanie wspólnego dziedzictwa kulturowego i różnorodności kulturowej Europy oraz zrozumienie początków i funkcjonowania Unii Europejskiej to wiedza, jaką powinien posiadać każdy obywatel Unii.  

Zalecenie Rady w sprawie wspólnych wartości, edukacji włączającej i europejskiego wymiaru nauczania zostało zaproponowane przez Komisję i przyjęte przez Radę zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą. Celem tego zalecenia jest propagowanie poczucia przynależności – przekazywanie wspólnych wartości, praktykowanie edukacji włączającej oraz nauczanie wiedzy o Europie i państwach członkowskich, aby zwiększać poczucie przynależności do swojej szkoły, lokalnej społeczności i swojego kraju, a także całej europejskiej rodziny.

Zalecenie ma także na celu zwiększenie spójności społecznej, aby zwalczać ksenofobię, radykalizację postaw i prowadzący do podziałów nacjonalizm, a także rozpowszechnianie fałszywych informacji. Tym celom służyć mają następujące działania:

  • promowanie wspólnych wartości na każdym poziomie edukacji
  • wspieranie bardziej włączającej edukacji
  • wzmacnianie europejskiego wymiaru nauczania, a jednocześnie podnoszenie kompetencji krajowych organów odpowiedzialnych za edukację
  • oferowanie różnych form wsparcia dla nauczycieli i instytucji edukacyjnych.

Działania te są zgodne z prowadzonymi na poziomie UE pracami nad wdrożeniem Europejskiego filaru praw socjalnych. Unijne narzędzia i instrumenty finansowania – w szczególności program Erasmus+ oraz europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne – w dalszym ciągu znacząco przyczyniają się do realizacji tego zalecenia.