Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Zalecenie Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie

Kompetencje kluczowe

Komisja Europejska wraz z państwami członkowskimi UE dba o to, by wszyscy obywatele, już od najmłodszych lat zdobywali kluczowe kompetencje i podstawowe umiejętności oraz kontynuowali naukę przez całe życie. Kompetencjami kluczowymi określamy wiedzę, umiejętności i postawy, których każdy człowiek potrzebuje do samorealizacji i rozwoju osobistego, do funkcjonowania na rynku pracy, integrowania się ze społeczeństwem i uczestnictwa w życiu obywatelskim. 

Koncepcja ta zakłada promowanie kluczowych kompetencji przez: 

  • zapewnienie wszystkim wysokiej jakości kształcenia, szkoleń i możliwości uczenia się przez całe życie
  • pomoc dla kadry dydaktycznej we wdrażaniu metod nauczania i uczenia się opartych na kompetencjach 
  • propagowanie różnorodnych strategii uczenia się w różnych kontekstach z myślą o ustawicznym uczeniu się
  • badanie różnych metod oceny i walidacji kompetencji kluczowych.

Co robi UE 

Na podstawie wniosku Komisji Rada przyjęła zalecenie w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. W zaleceniu określono osiem kompetencji kluczowych potrzebnych do samorealizacji, zdrowego i zrównoważonego stylu życia, szans na zatrudnienie, aktywnej postawy obywatelskiej i integracji społecznej: 

• umiejętność czytania i pisania 
• wielojęzyczność
• umiejętność liczenia, umiejętności naukowe i inżynierskie 
• kompetencje cyfrowe i techniczne
• umiejętności interpersonalne i zdolność do nabywania nowych kompetencji 
• aktywna postawa obywatelska 
• przedsiębiorczość 
• świadomość i ekspresja kulturalna. 

Zalecenie Rady zapewnia wspólne europejskie ramy odniesienia dotyczące kompetencji kluczowych, przeznaczone dla polityków, instytucji oferujących kształcenie i szkolenia, partnerów społecznych oraz samych osób uczących się. W zaleceniu przedstawiono również skuteczne metody nauczania kompetencji kluczowych poprzez innowacyjne strategie uczenia się, metody oceny i pomoc dla kadry dydaktycznej.