Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis

Kas yra Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis?

Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenyje jau dešimtus metus iš eilės pateikiama daug įvairių duomenų, parodančių nacionalinių švietimo ir mokymo sistemų raidą visoje Europos Sąjungoje (ES).

Šioje ataskaitoje vertinama, kaip šalims sekasi įgyvendinti Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos siekiant sukurti Europos švietimo erdvę ir imtis veiksmų vėlesniu laikotarpiu (2021–2030) ES lygmens tikslus.

Biuletenyje analizuojami svarbiausi švietimo srities uždaviniai ir pastarojo meto politikos raida ES ir nacionaliniu lygmenimis. Nušviečiamos politikos priemonės, galinčios padėti užtikrinti, kad Europos švietimo sistemos geriau reaguotų į visuomenės ir darbo rinkos poreikius.

Biuletenyje pateikiama ES lygmens analizė ir 27 šalių ataskaitos.

2021 m. stebėsenos biuletenis

Už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė Mariya Gabriel apie 2021 m. Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenį pranešė 2021 m. gruodžio 9 d. vykusiame ketvirtajame Europos aukščiausiojo lygio susitikime švietimo klausimais.

2021 m. stebėsenos biuletenis visų pirma sutelktas į gerovę švietimo srityje; jame apžvelgiama, kaip Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė padės modernizuoti ES švietimo ir mokymo sistemas.

2021 m. Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenio leidiniai, be kita ko,

  • ES ir šalių ataskaitos,
  • santrauka,
  • ES informacijos suvestinė,
  • ES infografikai,
  • lankstinukas apie ES lygmens tikslus,
  • adaptuojami Eurostato duomenų rinkiniai, 
  • žemėlapiai ir schemos, 

pateikiami anglų ir atitinkamomis nacionalinėmis kalbomis prieinamu html formatu Europos Sąjungos leidinių biuro svetainėje.

Daugiau informacijos

Jei norite susipažinti su atnaujintais adaptuojamais duomenų rinkiniais, žemėlapiais ir grafikais, susijusiais su švietimo ir mokymo srities ES lygmens tikslais, apsilankykite Eurostato tinklalapyje.

Tinklas „Eurydice“ skelbia informaciją apie ES valstybių narių nacionalinę švietimo politiką ir sistemas, taip pat lyginamąsias ataskaitas konkrečiomis temomis, rodiklius ir statistinius duomenis (įskaitant Europos švietimo ir mokymo sistemų stebėsenos struktūrinius rodiklius).

Sekite „Erasmus+“ paskyrą tinkle „Twitter“; daugiau informacijos taip pat galima rasti #ETMonitor.

Jei turite klausimų, rašykite e. paštu eac-monitor@ec.europa.eu.

Read the Education and Training Monitor 2022

Find out more about the 2022 edition, which includes a cross-EU comparative report of education and training systems, 27 in-depth country reports, and a Monitor Toolbox with all underlying data.

Go to the Education and Training Monitor 2022  

More information

For access to updated and customisable datasets, maps and charts related to the EU-level targets for education and training, check the Eurostat webpage.

The Eurydice network publishes information about national education policies and systems in EU Member States, as well as comparative reports on specific topics, indicators and statistics (including structural indicators for monitoring education and training systems in Europe).

Follow Erasmus+ on Twitter and check #ETMonitor for more updates.

For questions, please contact eac-monitor@ec.europa.eu by email.