Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis

Kas yra Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis?

Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenyje jau devintus metus iš eilės pateikiama daug įvairių duomenų, išreiškiančių nacionalinių švietimo ir mokymo sistemų raidą visoje Europos Sąjungoje (ES).

Ataskaitose įvertinama šalių pažanga įgyvendinant Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“) tikslus. Jose taip pat pateikiama įžvalgų dėl priemonių, kurių imtasi su švietimų susijusioms problemoms spręsti, vykdant Europos semestro procesą.

Biuletenyje pateikiama pasiūlymų dėl nacionalinių švietimo ir mokymo sistemų politikos reformų, kad jos geriau atsilieptų į visuomenės ir darbo rinkos poreikius.

Be to, ataskaitos padeda nustatyti, kurioms švietimo, mokymo ir įgūdžių ugdymo sritims turėtų būti skiriama daugiausiai ES finansavimo pagal būsimą ES ilgalaikį biudžetą, daugiametę finansinę programą (DFP).

Biuletenyje pateikimas šalių tarpusavio palyginimas ir 27 išsamios šalių ataskaitos.

2020 m. stebėsenos biuletenis

Komisijos narė Mariya Gabriel 2020 m. švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenį paskelbė 2020 m. lapkričio 12 d., konferencijoje DigiEduHack.

Šių metų švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis yra paskutinis pagal Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programą („ET 2020“). Nuo 2009 m., kai buvo nustatyti ES lyginamieji indeksai, Europos šalys padarė didelę pažangą plėsdamos dalyvavimą švietimo srityje.

Pagrindinė 2020 m. stebėsenos biuletenio tema yra skaitmeninis švietimas ir skaitmeninė kompetencija. Jame taip pat aptariama, kokį poveikį turėjo mokyklų uždarymas dėl COVID krizės ir nuotolinis mokymas.

Tačiau maždaug 20 proc. penkiolikmečių Europoje vis dar susiduria su rizika įgyti per menką išsilavinimą, nes jie neturi pagrindinių raštingumo ir matematikos kompetencijų ar pakankamų gamtos mokslų disciplinų žinių. 

Su 2020 m. švietimo ir mokymo stebėsenos biuleteniu susijusius leidinius (ES ir šalių ataskaitas, santrauką, ES informacijos suvestinę, ES infografikus, lankstinuką apie ES lyginamuosius standartus, Eurostato adaptuojamus duomenų rinkinius, žemėlapius ir grafikus) anglų ir atitinkamomis nacionalinėmis kalbomis patogiu html formatu galima rasti Europos Sąjungos leidinių biuro interneto svetainėje.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie 2020 m. biuletenį pateikiama Komisijos pranešime spaudai.

Visas ankstesnis 2019 m. Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis.

Jei norite susipažinti su atnaujintais adaptuojamais duomenų rinkiniais, žemėlapiais ir grafikais, susijusiais su ES lyginamaisiais standartais švietimo ir mokymo srityje, apsilankykite specialiame Eurostato tinklalapyje.

Tinklas „Eurydice“ skelbia informaciją apie ES valstybių narių nacionalines švietimo politikas ir sistemas, taip pat lyginamąsias ataskaitas konkrečiomis temomis, rodiklius ir statistinius duomenis (įskaitant Europos švietimo ir mokymo sistemų stebėsenos struktūrinius rodiklius).

Jei turite klausimų dėl stebėsenos biuletenio, kreipkitės adresu: eac-monitor@ec.europa.eu.

]]>