Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Jezici za rast i zapošljavanje

Pokretač uspjeha pojedinaca i poduzeća

Dobre jezične i komunikacijske vještine važne su za uspjeh svakog pojedinca, ali i poduzeća.

Poduzeća iz EU-a često gube poslovne prilike zbog nemogućnosti komunikacije na stranim jezicima i nedovoljnog poznavanja drugih kultura. Zbog toga je potreban strateški pristup višejezičnoj komunikaciji.

Mladi koji uče strane jezike mogu studirati ili se osposobljavati u inozemstvu. Tu nije riječ samo o svladavanju određenih disciplina; oni pritom usavršavaju jezik i stječu vještine međukulturne komunikacije, što je velika prednost pri zapošljavanju.

Studija o učinku programa za razmjenu studenata Erasmus pokazuje da diplomirani studenti s međunarodnim iskustvom puno bolje prolaze na tržištu rada koje odlikuje sve veća internacionalizacija.

Kako EU potiče razvoj jezičnih vještina

Kako bi se potaknuo razvoj vještina potrebnih za današnje tržište rada i tako pomoglo građanima i poduzećima EU-a, Europska komisija surađuje s dionicima u obrazovnom sektoru i sektoru zapošljavanja. Vlade država članica, udruge poslodavaca i sindikati dostavljaju podatke za portal Panorama vještina (platforma EU-a na kojoj se mogu pronaći jasni, pouzdani i ažurirani podaci o tržištu rada) i tako doprinose utvrđivanju budućih potreba za vještinama u različitim sektorima, uključujući jezične vještine.

  • Kao dio strategije Europa 2020. projekt klasifikacije vještina, kompetencija, kvalifikacija i zanimanja (ESCO) pruža opis i klasifikaciju zanimanja, vještina i kvalifikacija relevantnih za tržište rada EU-a, obrazovanje i osposobljavanje te je od koristi poslodavcima i pojedincima. Projekt je razvijen u suradnji s Europskim centrom za razvoj strukovnog obrazovanja (CEDEFOP).
  • Kako bi se zadovoljila sve veća potražnja za specijaliziranim jezičnim stručnjacima, Komisija prikuplja podatke iz studija provedenih u EU-u o povezanosti jezičnih vještina, konkurentnosti i zapošljivosti. Nadalje, Komisija nastoji uspostaviti veze između sveučilišta i korisnika jezičnih usluga, primjerice putem foruma „Translating Europe”.
  • Komisija je nedavno koordinirala rad poslovne platforme koja je bila temelj za Mrežu za promicanje jezičnih strategija za konkurentnost i zapošljivost (CELAN). Cilj joj je bio utvrditi jezične potrebe poduzeća i zaposlenika u EU-u te osmisliti alate za ispunjavanje tih potreba.
  • Stručna skupina „Jezici za zapošljavanje“ objavila je izvješće o osposobljavanju za višejezičnu komunikaciju usmjerenu na tržište rada.
  • Rezultati dvaju najnovijih sveobuhvatnih izvješća EU-a Studija o znanju stranih jezika i zapošljivosti i Jezici i zapošljivost pokazuju da su jezične vještine izravno povezane s vjerojatnošću dobivanja posla. Nadalje, znanje stranih jezika važan je čimbenik profesionalnog razvoja građana EU-a. Izvješća donose i analize potražnje za znanjem stranih jezika na tržištu rada te preporuke o tome kako pružiti potporu poslodavcima i zaposlenicima u unaprjeđivanju tih vještina.
  • Erasmus+ još je jedan način na koji Komisija podupire učenje jezika jer je njihovo poznavanje važan pokretač gospodarskog rasta.