Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Jezična raznolikost

Opća vizija

Jezici određuju identitet svakog pojedinca, ali su i dio našeg zajedničkog nasljeđa. Povezuju nas s drugim narodima i kulturama te pridonose međusobnom razumijevanju i zajedničkom osjećaju europskog identiteta.

Djelotvorne politike i inicijative višejezičnosti građanima otvaraju više mogućnosti. Jezične vještine povećavaju njihovu zapošljivost, olakšavaju im pristup uslugama i pravima, a intenzivniji međukulturni dijalog i socijalna kohezija jačaju osjećaj solidarnosti.

EU danas ima tri pisma i 24 službena jezika. U određenim regijama ili posebnim skupinama trenutačno se govori još šezdesetak drugih jezika. Još se mnogo jezika u EU-u pojavilo i s imigracijom. Procjenjuje se da unutar njegovih granica trenutačno žive pripadnici barem 175 različitih nacionalnosti.

Jezična raznolikost ugrađena je u članak 22. Povelje Europske unije o temeljnim pravima. Jedno je od njezinih temeljnih načela poštovanje prava pripadnika manjina. Poveljom se zabranjuje njihova diskriminacija te se zahtijeva poštovanje kulturne, vjerske i jezične raznolikosti u cijeloj Uniji. Komisija osigurava da se pri provedbi prava EU-a poštuju temeljna prava, pa tako i pravo na nediskriminaciju.

Međutim, države članice imaju isključivo pravo definirati ili priznati nacionalne manjine na svojem državnom području, uključujući prava manjinskih skupina na samoodređenje (kako je utvrđeno u Europskoj povelji o regionalnim ili manjinskim jezicima i Okvirnoj konvenciji za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Europe). To se pravo odnosi i na nacionalne ili regionalne jezike manjina.

Svaka država ima drukčiji stupanj jezične raznolikosti i način na koji joj pristupa. Mnogo zanimljivih pedagoških pristupa može se pronaći u dvojezičnim regijama i višejezičnim razredima diljem Europe. Eurydice, EU-ova mreža nacionalnih odjela za analizu obrazovanja, u kojoj sudjeluju sve zemlje obuhvaćene programom Erasmus+, uključila je mjere potpore poučavanju regionalnih ili manjinskih jezika u publikaciju „Ključni podaci o poučavanju jezika u školama u Europi” (izdanje 2017.). Novija publikacija mreže Eurydice donosi poseban pregled mjera koje su obrazovna tijela poduzela kako bi poduprla poučavanje regionalnih i manjinskih jezika u školama.

Kako EU promiče jezičnu raznolikost

Svake godine 26. rujna, na Europski dan jezika, Europska komisija udružuje snage s Vijećem Europe, Europskim centrom za suvremene jezike, jezičnim institucijama i građanima diljem Europe radi promicanja jezične raznolikosti i učenja jezika. Na taj se dan jezična raznolikost slavi kroz razne priredbe i događanja.

EU će svojim programima za obrazovanje i kulturu kao i dosad podupirati projekte učenja jezika. Programima financiranja kao što su Erasmus+ i Kreativna Europa podupire učenje jezika i jezičnu raznolikost, primjerice kroz programe mobilnosti, projekte suradnje i potporu europskim prijestolnicama kulture. Zahvaljujući tim programima mnogi uspješni projekti promiču učenje i vidljivost regionalnih i manjinskih jezika u Europi. Neki od primjera mogu se pronaći u izvješću mreže Eurydice o poučavanju regionalnih ili manjinskih jezika u europskim školama.

Programom Kreativna Europa podupire se i književno prevođenje kako bi se važna književna djela približila široj javnosti i očuvala jezična raznolikost u EU-u.