Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Taitojen kehittäminen

Avaintaitojen kehittämisen merkitys

EU:n taloudessa tapahtuu jatkuvasti muutoksia. Näin ollen myös talouskehityksen kannalta olennaisten tietojen, taitojen ja asenteiden kysyntä muuttuu ajan myötä. Näihin muutoksiin sopeutuakseen on tärkeää omata avaintaitoja, joihin kuuluvat luku- ja kirjoitustaito, laskutaito ja digitaaliset taidot. Kriittinen ajattelu, luovuus ja yhteistyötaidot ovat myös tärkeitä kestävän uran luomiseksi ja aktiivisen kansalaisen roolin omaksumiseksi.

Koulutus on keskeinen tekijä näiden taitojen kehittymisessä. Tämä pätee erityisesti nuoriin, jotka saavat näiden taitojen myötä myös edellytykset parhaille mahdollisille lähtökohdille elämään. 

On tärkeää, että tarvittavat taidot, osaaminen ja asenteet tiedostetaan ja niiden saatavuus varmistetaan. Näin voidaan välttää osaamisvaje ja kohtaanto-ongelmat. Lisäksi on olennaisen tärkeää, että koulutuksessa otetaan huomioon EU:n talouden tarpeet.

EU:n aloitteet tällä alalla

  • Neuvoston suosituksessa elinikäisen oppimisen avaintaidoista luetellaan kahdeksan avaintaitoa, joita jokainen tarvitsee itsensä toteuttamista ja kehittämistä, aktiivisen kansalaisen roolin omaksumista, sosiaalista osallisuutta ja työllistyvyyttä varten.
  • Euroopan uudessa osaamisohjelmassa tuodaan esiin 10 tointa, joilla on tarkoitus parantaa EU:n kansalaisten saatavilla olevaa koulutusta, osaamista ja tukea.
  • Euroopan komission digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma sisältää 11 tointa, joilla tehostetaan digitaaliteknologian käyttöä opetuksessa ja oppimisessa ja digitaalisten taitojen kehittämisessä.
  • Digitaalitaitoja ja työpaikkoja edistävä koalitio on monen sidosryhmän välinen kumppanuus, jolle on annettu tehtäväksi puuttua tieto- ja viestintäteknisten taitojen puutteeseen ja auttaa täyttämään tuhansia avoimia työpaikkoja tällä alalla.
  • Yrittäjyys 2020 -toimintasuunnitelmassa kehitellään toimia, joiden tavoitteena on poistaa yritystoiminnan esteitä ja uudistaa yrittäjyyskulttuuria perinpohjaisesti, jotta voidaan hyödyntää Euroopan koko yrittäjäpotentiaali.
  • ESCO on eurooppalainen monikielinen taito-, osaamis-, tutkinto- ja ammattiluokitusjärjestelmä. Siinä luokitellaan EU:n taloudessa ja koulutusalalla esiintyvät keskeiset taidot, tutkinnot ja ammatit vakiokäsitteitä käyttäen 25 kielellä.
  • EU:n työmarkkinoiden osaamispanoraama seuraa säännöllisesti Euroopan talouden muuttuvia tarpeita ja osaamisen hankkimista kansallisella ja Euroopan tasolla. Se tarjoaa tietoa taitotarpeiden kehityksestä kansallisella ja EU:n tasolla.