Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Neuvoston suositus elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Avaintaidot

Euroopan komissio tekee EU-maiden kanssa yhteistyötä, jolla edistetään avaintaitojen ja perustaitojen oppimista kaikissa ikäluokissa. Avaintaidoilla tarkoitetaan sellaisia tietoja, taitoja ja asenteita, joita kaikki tarvitsevat itsensä toteuttamista ja kehittämistä, työllistymistä, sosiaalista osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta varten. 

Avaintaitoja edistetään seuraavin keinoin: 

  • tarjotaan kaikille mahdollisuuksia laadukkaaseen koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen
  • tuetaan opetushenkilöstöä, joka soveltaa taitoihin perustuvia opetus- ja oppimismenetelmiä 
  • edistetään erilaisia tapoja toteuttaa ja harjoittaa elinikäistä oppimista
  • kehitetään erilaisia avaintaitojen arviointi- ja validointimenetelmiä.

EU:n toimet 

Neuvosto on hyväksynyt komission ehdotukseen perustuvan suosituksen elinikäisen oppimisen avaintaidoista. Suosituksessa määritetään 8 avaintaitoa, jotka ovat itsensä toteuttamisen, terveen ja kestävän elämäntavan, työllistymisen, aktiivisen kansalaisuuden ja sosiaalisen osallisuuden edellytyksiä: 

luku- ja kirjoitustaito 
monikielisyys
numeeriset, luonnontieteiden ja insinööritieteiden taidot 
digitaaliset ja teknologiset taidot
sosiaaliset taidot ja oppimistaidot 
kansalaistaidot 
yrittäjyystaidot 
kulttuuritietoisuuteen ja -ilmaisuun liittyvät taidot. 

Neuvoston suositus tarjoaa poliittisille päättäjille, koulutuksen tarjoajille, työmarkkinaosapuolille ja oppijoille itselleen yhteisen eurooppalaisen avaintaitojen viitekehyksen. Suositus sisältää myös esimerkkejä hyvistä toimintamalleista, joissa avaintaitoja kehitetään innovatiivisten oppimistapojen, arviointimenetelmien ja koulutushenkilöstölle annettavan tuen avulla.