Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Neuvoston suositus yhteisten arvojen, osallistavan koulutuksen ja opetuksen eurooppalaisen ulottuvuuden edistämisestä

Ihmisarvo, vapaus, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, joka käsittää myös vähemmistöihin kuuluvien oikeudet, ovat EU-maiden yhteisiä arvoja. Ne toimivat EU:n maita, yhteisöjä ja ihmisiä yhteen sitovana perustana, joka määritellään Lissabonin sopimuksen 2 artiklassa. 

Jotta voidaan rakentaa ja vaalia yhtenäistä eurooppalaista yhteiskuntaa, kaikilla koulutustasoilla on tarjottava inklusiivista ja laadukasta opetusta ja opetuksessa on oltava eurooppalainen ulottuvuus. EU-maiden kansalaisten on tärkeää saada perusteelliset tiedot Euroopan kulttuuriperinnöstä ja monimuotoisuudesta sekä EU:n alkuperästä ja toiminnasta. 

EU:n neuvosto hyväksyi tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti Euroopan komission ehdotuksen pohjalta suosituksen yhteisten arvojen, osallistavan koulutuksen ja opetuksen eurooppalaisen ulottuvuuden edistämisestä. Suosituksella pyritään edistämään yhteenkuuluvuuden tunnetta: sillä tuetaan yhteisiä arvoja, osallistavaa koulutusta sekä Eurooppaa ja EU-maita koskevaa opetusta. Näin vahvistetaan kansalaisten tunnetta siitä, että he ovat osa koulunsa, asuinpaikkansa ja maansa yhteisöä ja eurooppalaista perhettä.

Suosituksella pyritään myös vahvistamaan sosiaalista koheesiota, joka vähentää muukalaisvihaa, radikalisoitumista, vastakkainasetteluihin johtavaa kansallismielisyyttä ja valeuutisten leviämistä. Tavoitteet voidaan saavuttaa

  • edistämällä yhteisiä arvoja kaikilla koulutustasoilla
  • lisäämällä koulutuksen osallistavuutta
  • tukemalla opetuksen eurooppalaista ulottuvuutta ja vahvistamalla samanaikaisesti kansallisten viranomaisten osaamista tällä alalla
  • tarjoamalla monipuolista tukea opettajille ja oppilaitoksille.

Nämä toimet ovat sopusoinnussa EU:n tasolla käynnissä olevan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanon kanssa. Suosituksen täytäntöönpanoa tuetaan edelleen vahvasti EU:n rahoitusvälineiden avulla – ennen muuta Erasmus+ -ohjelman ja Euroopan rakenne- ja investointirahastojen kautta.