Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digiõppe tegevuskava – 9. meede

Euroopa digioskuste tunnistus

Digioskused on hädavajalikud nii õppimiseks, töötamiseks kui ka igapäevaelus hakkama saamiseks. Kiiresti muutuvas tehnoloogiapõhises majanduses ja ühiskonnas on digioskusi vaja kõigil. 

Digioskuste tunnustamise probleemid

Digioskused võivad aga sageli nö tõlkes kaduma minna ja inimestel tekivad probleemid oma digioskustele tunnustuse saamisel. Osaliselt on see tingitud sellest, et mitmesuguste organisatsioonide ja riikide valitsuste poolt digioskuste jaoks loodud koolitus- ja sertifitseerimissüsteemid on väga erinevad. 

Seepärast uurib Euroopa Komisjon võimalust töötada välja Euroopa digioskuste tunnistus, et inimesed saaksid oma digioskusi tööandjatele, koolitajatele ja teistele osalistele lihtsasti tõendada. 

Euroopa digioskuste tunnistus põhineb Euroopa digipädevuse raamistikul (DigComp), mida pidevalt ajakohastatakse. Tänu sellele saavad inimesed kiirelt muutuvas digimaailmas omandatud digioskusi dokumenteerida.

Eesmärgid 

Töötada välja Euroopa digioskuste tunnistus, mis vastab kokkulepitud kvaliteedinõuetele, et suurendada digioskuste sertifitseerimise läbipaistvust ja vastastikust tunnustamist valitsuste, tööandjate ja muude sidusrühmade poolt kogu Euroopas. 

See peaks võimaldama inimestel tõendada oma digipädevuse vastavust Euroopa digipädevuse raamistikule ning julgustama üksikisikuid omandama uusi digioskusi. 

Tunnistusega soovitakse luua süsteem, mis täiendab olemasolevaid (riiklikke või rahvusvahelisi) digioskuste sertifitseerimise süsteeme, kuid ei asenda neid.

Euroopa digioskuste tunnistusega toetatakse Euroopa oskuste tegevuskava ulatuslikke eesmärke:

  • tagada 2025. aastaks, et 70%-l 16–74aastastest on vähemalt algtaseme digioskused;
  • saavutada Euroopa digikümnendi eesmärk tagada 2030. aastaks, et vähemalt 80%-l elanikkonnast on algtaseme digioskused.

Põhitegevused

Teostatavusuuringus analüüsitakse Euroopa digioskuste tunnistuse kasutamise stsenaariume. Sellega kaardistatakse olemasolevad digioskuste sertifitseerimise süsteemid Euroopas ja analüüsitakse puudujääke, et mõista Euroopa digioskuste tunnistuse rolli ja väärtust ning seda, kuidas see aitab kaasa digioskuste tunnustamisele Euroopas.

Oodatavad tulemused

Töötatakse välja Euroopa digioskuste tunnistus, mida tunnustavad ja aktsepteerivad Euroopa riikide valitsused, tööandjad ja muud sidusrühmad, ning katsetatakse tunnistuse toimivust.

Ajakava 

  • 2021. aasta kevad – digioskuste ja töökohtade platvormi käivitamine; platvormil pakutaks koolitusvõimalusi digioskuste täiendamiseks ja ümberõppeks 
  • 2021. aasta sügis – digioskuste enesehindamisvahendi käivitamine; juurdepääs Europassi portaali kaudu
  • 2022. aasta kevad – teostatavusuuring, konsulteerimine ja kontseptsiooni väljatöötamine koostöös sidusrühmadega 
  • 2023. aasta sügis – Euroopa digioskuste tunnistuse katseprojekt prototüübi loomiseks 
  • 2024. aasta – Euroopa digioskuste tunnistuse kasutuselevõtt ja täielik toimimine 

Lisateavet saab Euroopa digipädevuse raamistikku (DigComp) käsitlevast brošüürist ja videost ning Teadusuuringute Ühiskeskuse veebisaidilt.

Lisateavet digipädevuse sertifitseerimise kohta leiab digivaldkonda käsitlevalt veebisaidilt.

Rahastamine

Meedet rahastatakse ELi programmi Erasmus+ kaudu.

Võtke ühendust

Huvi korral saab meetme kohta lisateavet e-posti aadressil EC-EDSC@ec.europa.eu.

Meetmega ning kogu digiõppe tegevuskavaga seotud viimaseid uudiseid ja arengusuundi saab jälgida Twitteri kontol EUDigitalEducation.