Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digiõppe tegevuskava – 9. meede

Euroopa digioskuste tunnistus

Euroopa Komisjon uurib võimalust töötada välja Euroopa digioskuste tunnistus, et inimesed saaksid oma digioskusi tööandjatele, koolitajatele ja muudele osapooltele kiiresti ja lihtsalt tõendada.

Euroopa digioskuste tunnistuse jaoks luuakse kokkulepitud kvaliteedinõuete kogum. Tunnistusel kasutatakse ka Euroopa digipädevuse raamistikku (DigComp), mis annab ühise arusaama sellest, mis on digipädevus, ja selle sisu ajakohastatakse pidevalt digiarengule vastavalt.

Digioskuste tunnustamise probleemid

Digioskused on hädavajalikud nii õppimiseks, töötamiseks kui ka igapäevaelus hakkama saamiseks. Kiiresti muutuvas tehnoloogiapõhises majanduses ja ühiskonnas on digioskusi vaja kõigil.

Digioskused võivad aga sageli nö tõlkes kaduma minna ja inimestel tekivad probleemid oma digioskustele tunnustuse saamisel. Osaliselt on see tingitud sellest, et mitmesuguste organisatsioonide ja riikide valitsuste poolt digioskuste jaoks loodud koolitus- ja sertifitseerimissüsteemid on väga erinevad.

Eesmärgid

Euroopa digioskuste tunnistuse eesmärk on

  • suurendada digioskuste tunnistuste läbipaistvust ja vastastikust tunnustamist valitsuste ja organisatsioonide, näiteks tööandjate, haridus- ja koolitusteenuste osutajate, sotsiaalpartnerite, kaubandus- ja tööstuskodade poolt kogu Euroopas;
  • võimaldada inimestel tõendada oma digipädevust ning julgustada üksikisikuid omandama uusi digioskusi;
  • näha ette kava, mis täiendab olemasolevaid (riiklikke või rahvusvahelisi) digioskuste sertifitseerimise kavasid, nii et neid ei asendataks mingil viisil.

Euroopa digioskuste tunnistusega toetatakse Euroopa oskuste tegevuskava ulatuslikke eesmärke:

  • tagada, et 2025. aastal on 70%-l 16–74aastastest vähemalt algtaseme digioskused;
  • saavutada Euroopa digikümnendi eesmärk tagada, et 2030. aastal on vähemalt 80%-l elanikkonnast algtaseme digioskused.

Põhitegevused

Teostatavusuuring

Käimasolev teostatavusuuring aitab komisjonil uurida Euroopa digioskuste tunnistuse kasutuselevõtu stsenaariume. Uuring tugineb suures osas asjaomaste partneritega, sealhulgas sertifitseerimisasutuste, riiklike tööturuasutuste, haridus- ja koolitusteenuste osutajatega peetud konsultatsioonidel. Sellega kaardistatakse olemasolevad digioskuste sertifitseerimise süsteemid Euroopas ja analüüsitakse puudujääke, vajadusi ja kasutegureid, et mõista Euroopa digioskuste tunnistuse rolli ja väärtust ning seda, kuidas see aitab kaasa digioskuste tunnustamisele Euroopas.

Euroopa digioskuste tunnistuse katseprojekt koostöös ELi riikide ametiasutustega

Katseprojektis vaadeldakse kvaliteedi miinimumnõuete põhielemente, mis suurendavad digipädevuste läbipaistvust ja heakskiitu ning toetavad Euroopa digioskuste tunnistuse vastastikust tunnustamist. Selleks on osalevad riiklikud ametiasutused (Austria, Soome, Prantsusmaa, Hispaania, Rumeenia) uurinud erinevaid tööturutingimusi ning informaalse ja mitteformaalse hariduse ja koolituse variante. Tulemusi kajastatakse teostatavusuuringus.

Lisateave digipädevuse raamistiku (DigComp) kohta on esitatud allpool:

Lisateavet digipädevuse sertifitseerimise kohta leiab digivaldkonda käsitlevalt veebisaidilt All Digital.

Rahastamine

Meedet rahastatakse ELi programmi Erasmus+ kaudu.

Võtke ühendust

Huvi korral saab meetme kohta lisateavet e-posti aadressil EC-EDSC@ec.europa.eu.