Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)

Hvad er Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi? 

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) ligger i den ungarske hovedstad Budapest og er et EU-initiativ, der skal understøtte innovation på systemisk niveau – fra uddannelse til markedsføring. 

I EIT samles en række organisationer, der arbejder inden for uddannelse, forskning og innovation (den såkaldte videnstrekant), om at oprette dynamiske partnerskaber på tværs af grænserne og skabe miljøer, der fremmer innovation.

Instituttet understøtter en ny generation af iværksættere og stimulerer udviklingen af innovative virksomheder – især små og mellemstore virksomheder.

Det er EIT's opgave

 • at tilskynde til samarbejde mellem de videregående uddannelser, forskningsverdenen og de innovative virksomheder
 • at fremme synergi mellem videregående uddannelse, forskning og innovation
 • at bidrage til bæredygtig økonomisk vækst, bedre konkurrenceevne og en stærkere iværksætterkultur ved at øge EU-landenes innovationskapacitet 
 • at deltage i løsningen af store samfundsmæssige udfordringer i EU

EIT er en del af Horisont Europa, som er EU's program for investering i forskning og innovation. 

Instituttet hører under programmets tredje søjle – Et innovativt Europa – som har til formål at stimulere teknologiske gennembrud og innovationsøkosystemer.

EIT samarbejder også med andre EU-initiativer og finansieringsordninger.

Hvad laver EIT? 

EIT driver otte videns- og innovationsfællesskaber (VIF'er), som hver især har fokus på et specifikt globalt og/eller samfundsmæssigt problem. 

VIF'erne støtter innovation og iværksætteri og medvirker til innovationsgennembrud ved at fremme samarbejde mellem videregående uddannelser, forskningsinstitutioner og virksomheder. 

VIF'erne har følgende fokusområder:

 • EIT Climate KIC: arbejder på at fremskynde overgangen til en CO2-fri økonomi
 • EIT InnoEnergy: arbejder på en fremtid med bæredygtig energi for Europa
 • EIT Digital: arbejder på Europas digitale omstilling
 • EIT Health: arbejder på at give EU-borgerne bedre muligheder for at få et sundt liv
 • EIT Raw Materials: arbejder på at gøre råmaterialer til et vigtigt element i EU's økonomi
 • EIT Food: arbejder på at stå i spidsen for en global revolution inden for fødevareproduktion
 • EIT Urban Mobility: arbejder på at udvikle intelligent, grøn og integreret bytransport
 • EIT Manufacturing: arbejder på at forbedre konkurrenceevnen i EU's produktionssektor

EIT-forordningen og den strategiske innovationsdagsorden for 2021-2027 trådte i kraft den 28. maj 2021. Innovationsdagsordenen har fokus på at

 • øge VIF'ernes indflydelse, åbenhed og gennemsigtighed ved at åbne dem for en bredere kreds af interessenter. Det vil føre til større udbredelse af viden og innovation i hele EU.
 • udvide de europæiske videregående uddannelsers iværksætteri- og innovationskapacitet ved at fremme institutionelle ændringer på de højere læreanstalter og gøre det lettere for dem at blive en del af innovationsøkosystemer. For at nå dette mål gennemfører EIT et 3-årigt pilotinitiativ, der involverer videregående uddannelsesinstitutioner: Innovation Capacity Building for Higher Education.
 • styrke den regionale innovationsordning (RIS), som skal booste innovationen i lande med beskedne eller moderate innovationsresultater. RIS skal fremme udveksling af bedste praksis, erfaringer og knowhow fra EIT's VIF-aktiviteter med lokale innovationsøkosystemer og tilbyder skræddersyede tjenester, der sætter ind dér, hvor der er konstateret mangel på innovation.
 • oprette to nye VIF'er inden for henholdsvis de kulturelle og kreative sektorer (i 2022) og vand-, hav- og søfartssektorer og -økosystemer (i 2026).

Fakta og tal

EIT er aktivt i alle EU-lande og har over 2.000 nære partnere inden for forskning, uddannelse og erhvervsliv. 

Instituttet har desuden 60 samhusningscentre i og uden for EU. Blandt de EIT-støttede innovationsøkosystemer er der 310 forskningscentre, 269 videregående uddannelsesinstitutioner, 1.284 virksomheder, bl.a. SMV'er, og 193 andre enheder som kommuner, regioner og NGO'er.

Over 3.000 kandidat- og ph.d.-studerende har fuldført EIT-mærkede uddannelsesprogrammer. 

EIT og dets VIF'er har skabt et stort netværk af tidligere EIT-elever, -kursister og -studerende, som udgør en tværfaglig, multikulturel gruppe af forandringsagenter, der kan skabe den innovation, der er nødvendig for at opbygge et grønt og bæredygtigt Europa. 

I 2020 fik over 14.000 tidligere elever, kursister og studerende kontakt med hinanden via dette forum.

Den strategiske innovationsdagsorden for 2021-2027 har et øremærket budget på 2,965 mia. euro og skal øge effekten af EIT og dets VIF'er i alle tre dele af videnstrekanten. 

Dagsordenen skal føre til lancering af 4.000 innovative produkter og tjenester og understøtte 700 nystartede virksomheder frem mod 2027. 

EIT skal desuden involvere 680 videregående uddannelsesinstitutioner og over 25.000 studerende i sine uddannelsesprogrammer inden 2027.