Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europauniversitet-initiativet

Hvad går initiativet Europauniversiteter ud på?

Uddannelseslandskabet i Europa er under forandring. På topmødet i Göteborg i 2017 beskrev EU's ledere deres vision for uddannelse og kultur. I sine konklusioner fra december 2017 opfordrede Det Europæiske Råd EU-landene, Kommissionen og Rådet til at tage en række initiativer, bl.a.:

"... at styrke strategiske partnerskaber i hele EU mellem videregående uddannelsesinstitutioner og tilskynde til oprettelse senest i 2024 af en snes "Europauniversiteter" bestående af bottom-up-netværk af universiteter over hele EU, hvilket vil give de studerende mulighed for at opnå en akademisk grad ved at kombinere studier i flere EU-lande og styrke europæiske universiteters internationale konkurrenceevne."

Europauniversitet-initiativet er udviklet af en række videregående uddannelsesinstitutioner, studenterorganisationer og medlemslande samt Kommissionen som et svar på denne opfordring. I dag er det et af de højst profilerede initiativer i EU's plan om at opbygge et europæisk uddannelsesområde.

 

Din browser understøtter ikke dette videotag.

Hvad er et Europauniversitet?

Europauniversiteterne er tværnationale alliancer, som bliver fremtidens universiteter, der skal fremme europæiske værdier og europæisk identitet og revolutionere de europæiske videregående uddannelsers kvalitet og konkurrenceevne. For at komme dette store skridt videre afprøver Kommissionen forskellige samarbejdsmodeller for Europauniversiteter med to indkaldelser af forslag under Erasmus+. Alliancerne skal:

  • inddrage partnere fra alle typer højere læreanstalter og dække et bredt geografisk område i Europa.
  • have en fælles langsigtet strategi med fokus på bæredygtighed, ekspertise og europæiske værdier.
  • have læseplaner med de studerende i centrum i et studiemiljø, der går på tværs af de deltagende universiteter. Her skal studerende med mange forskellige baggrunde kunne opbygge deres egne individuelle studieprogrammer og tage på studieophold på alle uddannelsesniveauer.
  • have en problemorienteret helhedstilgang, som gør det muligt for studerende, akademikere og eksterne partnere at samarbejde i tværfaglige teams om at tackle de største udfordringer, som Europa står over for i dag.

Resultaterne af første ansøgningsrunde

Resultaterne af ansøgningsrunden i 2019 blev offentliggjort i juni 2019. Blandt de 54 ansøgninger har vi udvalgt 17 Europauniversiteter med deltagelse af 114 videregående uddannelsesinstitutioner fra 24 medlemslande. Læs mere i pressemeddelelsen.

Resultaterne af anden ansøgningsrunde

Resultaterne af 2020-runden er nu offentliggjort. Blandt de 62 ansøgninger har vi udvalgt 24 nye Europauniversiteter med deltagelse af 165 videregående uddannelsesinstitutioner fra 26 medlemslande og andre lande, der deltager i Erasmus+-programmet. Læs mere i pressemeddelelsen.

De 41 Europauniversiteter skal teste forskellige modeller for det nye koncept Europauniversiteter og dets potentiale til at styrke de videregående uddannelser. Europauniversitet-initiativet bliver fuldt udbygget og udvidet under det næste Erasmusprogram for 2021-2027. Læs mere i Kommissionens faktablad om initiativet.
 

Din browser understøtter ikke dette videotag.

European Universities are transnational alliances that will lead the way towards the universities of the future, promoting European values and identity, and revolutionising the quality and competitiveness of European higher education.

To achieve this major step forward, the initiative is offering opportunities to support diverse cooperation models for European Universities through the Erasmus+ calls for proposals.

The alliances

  • include partners from all types of higher education institution and cover a broad geographic scope across Europe
  • are based upon a co-envisioned long-term strategy focused on sustainability, excellence and European values
  • offer student-centred curricula jointly delivered across inter-university campuses, where diverse student bodies can build their own programmes and experience mobility at all levels of study
  • adopt a challenge-based approach according to which students, academics and external partners can cooperate in inter-disciplinary teams to tackle the biggest issues facing Europe today

For more information, see the factsheet on the initiative.

44 European Universities in action

After the 2022 Erasmus+ call for proposals, we now have 44 European Universities involving around 340 higher education institutions in both capital cities and remote regions of 31 countries, including all EU Member States, Iceland, Norway, Serbia and Turkey. 

By partnering with around 1,300 associated partners ranging from non-governmental organisations (NGOs), enterprises, cities, local and regional authorities, the European Universities are able to substantially increase the quality and scope of higher education in Europe.

An overview of the 44 European alliances and their composition

Alliances selected under the 2019 Erasmus+ call finished their initial 3 year-funding period in 2022. They were eligible to apply to the 2022 Erasmus+ call for proposals.

For more information, see the available factsheets on the different European Universities.

Results of the 2022 Erasmus+ call

The results of the 2022 Erasmus+ call were published in July 2022. Out of 52 applications received, 16 existing alliances were selected for sustainable funding and 4 new European Universities were selected involving 175 higher education institutions from Member States and other countries associated to the Erasmus+ programme. For more information, see the full press release.

Results of the 2020 Erasmus+ call

The results of the 2020 Erasmus+ call were published in July 2020. Out of 62 applications received, 24 new European Universities alliances were selected involving 165 higher education institutions from 26 Member States and other countries participating in the Erasmus+ programme. For more information, see the full press release.

Results of the 2019 Erasmus+ call

The results of the 2019 call were published in June 2019. Out of 54 applications received, the first 17 European University alliances involving 114 higher education institutions from 24 Member States were selected. For more information, see the full press release.

European Universities - explained by students