Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Mobilita a přeshraniční spolupráce

Směrem k větší mobilitě a spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání

Díky mobilitě ve vzdělávání mají studenti příležitost vyjet do zahraničí za účelem studia, odborné přípravy či stáže a získat zde cenné znalosti a rozšířit si obzory Výhody tohoto typu mobility jsou obecně uznávány. Výsledky výzkumu provedeného mezi mladými Evropany (ve věku 15 až 30 let) ukazují, že více než 90 % respondentů považuje za důležité mít příležitost vyjet do zahraničí studovat. 

Ministři zemí EU se dohodli, že chtějí do roku 2020 zdvojnásobit podíl vysokoškolských studentů, kteří stráví během studia nějaký čas v zahraničí, a to o 20 %. Podpora mobility je i nadále hlavním cílem programu EU pro vzdělávání a odbornou přípravu Erasmus+

Studenti, kteří mají o studium či stáž v zahraničí zájem, si mohou stáhnout mobilní aplikaci programu Erasmus+, která je provede jednotlivými fázemi pobytu v zahraničí, včetně přípravy a období po návratu.

Proč je mobilita a spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání tak důležitá?

Studium nebo odborná příprava v zahraničí pomáhá lidem rozvíjet profesní, sociální a mezikulturní dovednosti a zvyšuje jejich zaměstnatelnost. Vysokoškolští studenti, kteří stráví část svého studia v zahraničí, mají větší šanci najít si zaměstnání během prvního roku po ukončení univerzitního studia. 

93 % těchto studentů se shoduje na tom, že jsou díky studijnímu pobytu v zahraničí více schopni ocenit jinou kulturu a její tradice. 91 % z nich uvedlo, že se v zahraničí zdokonalili v cizím jazyce, a 80 % se domnívá, že se jim zlepšila schopnost řešit problémy. 

Podle studií dopadů programu Erasmus+ jsou výhody mobility a spolupráce ve vysokoškolském vzdělávání v rámci EU i v dalších zemích nespočetné. 

Z první studie dopadů programu Erasmus vyplývá, že 10 % zaměstnavatelů vyhledává u kandidátů na pracovní pozice tzv. průřezové dovednosti, jako je schopnost řešit problémy, týmová práce, zvídavost. Právě tyto schopnosti získávají studenti při pobytu v zahraničí. 

Následná studie dopadů programu Erasmus+ v oblasti vysokoškolského vzdělávání prokázala pozitivní vliv období mobility na další rozvoj studentů. Více než 70 % studentů, kteří se programu zúčastnili, si podle svých slov lépe uvědomuje, čemu se chce po návratu ze zahraničí ve své budoucí pracovní kariéře věnovat. 80 % z nich získalo zaměstnání během tří měsíců od ukončení studia a 72 % uvedlo, že jim zahraniční zkušenost pomohla získat první zaměstnání. 

Z výsledků studie zkoumající strategická partnerství a znalostní aliance Erasmus+ ve vysokoškolském vzdělávání vyplývá, že na základě projektů spolupráce v rámci programu Erasmus+ jsou univerzity lépe připraveny na digitální transformaci. Dvě třetiny zúčastněných vysokých škol navíc konstatovaly, že celounijní projekty přispívají k většímu sociálnímu začlenění a ve vysokém školství pomáhají bránit diskriminaci. 

Překonat rozdíl mezi nabídkou schopností a současnou poptávkou zaměstnavatelů je možné právě díky mobilitě a přeshraniční spolupráci, která potřebné schopnosti moderního trhu práce rozvíjí. Příkladem takové spolupráce je iniciativa pro odborné stáže v oblasti digitálních příležitostí, která vysokoškolským studentům ze všech oborů nabízí možnost získat praktické znalosti IT. 

Rozvíjením nových forem přeshraniční spolupráce se také přispěje ke zlepšení kvality vysokoškolského vzdělávání a usnadní se rovněž uznávání akademických kvalifikací získaných v zahraničí.

Jak mobilitu a spolupráci v této oblasti podporuje EU?

Vytvoření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání s sebou přineslo mnoho dalekosáhlých změn, díky nimž je nyní jednodušší studovat v zahraničí nebo absolvovat odbornou přípravu v jiné zemi: Byla zavedena třístupňová struktura studia (bakalářské, magisterské, doktorské), lepším zajišťováním kvality výuky se usnadnila mobilita studentů i pedagogů a posílilo postavení vysokoškolských institucí i fungování celého systému. 

Využíváním nástrojů evropské mobility a zajištění kvality, jako je například systém ECTS, dodatek k diplomu a Evropský registr agentur zabezpečujících kvalitu ve vysokoškolském vzdělávání, se upevňuje vzájemná důvěra, zlepšuje se uznávání kvalifikací a rozvíjí mobilita.

Program Erasmus+ zajišťuje přímou podporu těm, kteří si přejí absolvovat část studia nebo odborné přípravy v zahraničí, a dále poskytuje prostředky na projekty, které rozvíjejí přeshraniční spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi. Nicméně abychom zajistili příležitosti mobility všem, musíme ještě vyvinout velké úsilí. 

Z tohoto důvodu Komise zveřejnila návrh doporučení Rady o podpoře automatického vzájemného uznávání vysokoškolských diplomů a výsledků období studia v zahraničí.

Komise rovněž podporuje iniciativu evropské studentské karty, která usnadní výměnu informací o studentech. Dále vzniknou aliance evropských univerzit, které mají za cíl zvýšit konkurenceschopnost, kvalitu a excelenci ve výuce, výzkumu a inovacích.