Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

Защита на личните данни

Последно издание: 10.1.2023 г.

Общ преглед

  • SELFIE е инструмент, предназначен само за училището. Лични данни не се събират.
  • Всички отговори, предоставени посредством SELFIE, са анонимни. Отделните ученици, учители, училищни ръководители или други членове на персонала, които отговарят на въпросите и твърденията, не могат да бъдат идентифицирани лично.
  • За всяко училище има доклад на SELFIE, който не се споделя с други, освен ако училището не реши да го направи.
  • Никоя друга организация, включително Европейската комисия, не може да проследи отговорите на отделните училища или участници.
  • SELFIE се намира на сървър, притежаван и управляван от Европейската комисия, и събраните данни подлежат на правилата на Комисията за обработване на данни.
  • Анонимизираните и обобщени данни могат да се използват за целите на политиката и за научноизследователски цели, но никога за търговски цели.

Декларация за поверителност за SELFIE

В настоящата декларация за поверителност се предоставя информация относно обработването и защитата на личните ви данни.

Операция по обработване: Самооценка на ефективното обучение чрез насърчаване на иновациите с помощта на образователни технологии

Администратор на лични данни: отдел JRC.B.4

Референтен номер: отдел DPR-EC-01019

1. Въведение

2. Защо и как обработваме вашите данни?

3. На какво правно основание обработваме вашите данни?

4. Какви лични данни събираме и обработваме?

5. Колко дълго съхраняваме личните ви данни?

6. Как съхраняваме и гарантираме защитата на личните ви данни?

7. Кой има достъп до личните ви данни и на кого се предоставят те?

8. Какви са правата ви и как можете да ги упражните?

9. Координати за връзка

10. Къде можете да намерите по-подробна информация?

1. Въведение

Европейската комисия (наричана по-долу „Комисията“) е поела ангажимент да защитава личните ви данни и да зачита неприкосновеността на личния ви живот. Комисията събира и впоследствие обработва лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни (и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001) 1.

В настоящата декларация за поверителност се обясняват причината за обработването на личните ви данни, начинът, по който събираме и обработваме личните данни, как гарантираме тяхната защита, как се използва информацията и какви са правата ви във връзка с вашите лични данни. В нея са посочени и координатите за връзка с отговорния администратор на лични данни, пред когото можете да упражните правата си, както и координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните и с Европейския надзорен орган по защита на данните.

Информацията във връзка с операцията по обработване „Самооценка на ефективното обучение чрез насърчаване на иновациите с помощта на образователни технологии“, извършвана от отдел JRC.B.4, е представена по-долу.

2. Защо и как обработваме личните ви данни?

Цел на операцията по обработване: SELFIE подкрепя разработването на политики за качествено образование, което е предвидено в член 165 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Инструментът беше разработена като специфично действие, включено в Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно плана за действие в областта на цифровото образование COM(2018) 22 final.

Отдел JRC.B.4 събира и използва вашите лични данни, предоставени анонимно и доброволно чрез поредица от въпроси, чиято цел е автоматично да се генерира (чрез инструмента SELFIE) специален доклад с обобщени, представени по визуален и интерактивен начин резултати за училищата, които да им помогнат да използват цифрови технологии за преподаване, учене и оценка. Резултатите могат да помогнат на училището да оцени актуалното положение и от там да започне диалог във връзка с използването на технологиите и да разработи план за действие. На по-късен етап SELFIE може да се използва за измерване на напредъка и адаптиране на плана за действие.

Резултатите са напълно анонимизирани и не включват никаква лична информация, като например пол или възраст. Отделните ученици, учители, училищни ръководители или други членове от персонала, които са отговорили на въпросите от инструмента SELFIE, не могат да бъдат идентифицирани лично в тези доклади. SELFIE нито измерва, нито сравнява знанията или уменията на училищните ръководители, учителите или учениците, нито е предназначен за оценяване или сравняване на училищата. Европейската комисия може да използва обобщените данни от платформата на SELFIE по следните начини: за изтегляне на обобщени и анонимизирани данни в други системи на Европейската комисия с цел анализ и за изготвяне на публични доклади и презентации въз основа на обобщените и анонимизирани данни и техния анализ. Отделните участници никога няма да бъдат идентифицирани в тези доклади и анализи.

Отговорите на лицата от училището никога няма да бъдат споделяни или публично оповестявани, нито ще бъдат споделяни обобщени данни, които биха могли да позволят идентифицирането на отделни ученици или членове на персонала. Освен това личните ви данни няма да бъдат използвани за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

3. На какво правно основание обработваме вашите лични данни?

Обработваме вашите лични данни, тъй като сте дали съгласие за тяхното обработване за една или повече конкретни цели съгласно член 5, буква г) от Регламент (ЕС) 2018/1725). Участието на субектите на данни е доброволно.

Не обработваме специални категории данни, поради което член 10 от Регламент (ЕС) 2018/1725 не се прилага.

4. Какви лични данни събираме и обработваме?

За да извърши тази операция по обработване, отдел JRC.B.4 събира следните категории лични данни: година на раждане (само за учениците); възрастова група (за училищните ръководители и учителите); общ брой години трудов стаж (за училищните ръководители и учителите); участие в дейности за професионално развитие и тяхната степен на полезност (само за учителите); използване на устройства за преподаване (само за учителите); увереност при използването на технологии (само за учителите); процент от времето, в което се използват цифрови технологии в клас (само за учителите); време, през което се използват технологии (само за учениците). Винаги е налице опция „предпочитам да не казвам“.

Допълнителната незадължителна информация включва пол, допълнителен електронен адрес, лице за контакт в училището (име и фамилия), роля на лицето за контакт, уебсайт или профил в социалните медии.

5. Колко дълго съхраняваме личните ви данни?

Отдел JRC.B.4 съхранява вашите лични данни само за времето, необходимо за изпълнение на целта на събирането или допълнителното обработване, и по-конкретно за максимален срок от 4 години след приключване на проекта SELFIE.

6. Как съхраняваме и гарантираме защитата на личните ви данни?

Всички лични данни в електронен формат (електронни писма, документи, бази данни, качени партиди от данни и т.н.) се съхраняват на сървърите на Европейската комисия, Всички операции по обработване се извършват в съответствие с Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г. относно сигурността на комуникационните и информационните системи в Европейската комисия.

За да защити личните ви данни, Комисията въведе редица технически и организационни мерки. Техническите мерки включват подходящи действия по отношение на сигурността онлайн, риска от загуба или промяна на данните и неразрешен достъп до тях, като се взема предвид свързаният с обработването риск и естеството на обработваните лични данни. Организационните мерки включват ограничаване на достъпа до личните данни единствено до оправомощени лица със законна необходимост да са запознати с тях за целите на операцията по обработване.

7. Кой има достъп до личните ви данни и на кого се предоставят те?

Достъп до личните ви данни се предоставя на служителите на Комисията, които отговарят за извършването на тази операция по обработване, както и на оправомощени служители в съответствие с принципа „необходимост да се знае“. Тези служители работят при спазване на законоустановените изисквания, а при необходимост — и на допълнителни споразумения за поверителност.

Информацията, която събираме, няма да бъде предоставяна на трети страни, освен в степента и за целта, за която законът може да изисква това от нас.

8. Какви са правата ви и как можете да ги упражните?

Като „субект на данните“ вие разполагате с конкретни права съгласно глава III (членове 14—25) от Регламент (ЕС) 2018/1725, по-специално с правото на достъп до вашите лични данни, правото на коригиране или изтриване на тези данни, както и правото на ограничаване на обработването на вашите лични данни. Когато е приложимо, имате също право да възразите срещу обработването, както и право на преносимост на данните.

Вие сте се съгласили да предоставите личните си данни на отдел JRC.B.4 за настоящата операция по обработване. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като уведомите администратора на лични данни. Оттеглянето не засяга законосъобразността на обработването, извършено преди да сте оттеглили съгласието си.

Правата си можете да упражните, като се свържете с администратора на лични данни или, в случай на конфликт, с длъжностното лице по защита на данните. При необходимост можете да се обърнете и към Европейския надзорен орган по защита на данните. Координатите за връзка с тях са посочени в точка 9 по-долу.

Ако желаете да упражните правата си в контекста на една или няколко конкретни операции по обработване, посочете в искането си тяхното описание (т.е. техните референтни номера в съответствие с посоченото в точка 10 по-долу).

9. Координати за връзка

Администратор на лични данни

Ако желаете да упражните правата си съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725, ако имате коментари, въпроси или опасения или ако желаете да подадете жалба относно събирането и използването на личните ви данни, моля, не се колебайте да се свържете с администратора на лични данни, отдел JRC.B.4, като изпратите електронно писмо на адрес JRC-EAC-SELFIE-TOOL@ec.europa.eu.

Длъжностно лице по защита на данните на Комисията (ДЛЗД)

Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) по въпроси, свързани с обработването на личните ви данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.

Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)

Ако считате, че правата ви съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 са били нарушени в резултат на обработването на личните ви данни от администратора на лични данни, имате право на обжалване (т.е. можете да подадете жалба) пред Европейския надзорен орган по защита на данните (edps@edps.europa.eu).

10. Къде можете да намерите по-подробна информация?

Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) на Комисията публикува регистър на всички операции по обработване на лични данни от страна на Комисията, които са документирани и са му съобщени. За достъп до регистъра използвайте следната електронна връзка: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_bg.

Тази конкретна операция по обработване е включена в публичния регистър на ДЛЗД под следния референтен номер: DPR-EC-01019 — Самооценка на ефективното обучение чрез насърчаване на иновациите с помощта на образователни технологии.

1 Регламент (ЕО) № 45/2001 (ОВ L 8, 12.1.2001 г.).