Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

Den här sidan håller på att översättas. Innan översättningen är färdig kan du läsa den senaste versionen på engelska.

Skydd av personuppgifter

Senaste version: 10 januari 2021

Översikt

  • Selfie är ett verktyg enbart för din skola. Inga personuppgifter samlas in.
  • Alla svar som skickas via Selfie är anonyma. Det går inte att identifiera enskilda elever, lärare, skolledare eller annan personal som svarar på frågor och påståenden.
  • Skolorna äger sin egen Selfierapport, som inte delas med andra om inte skolan väljer att göra det.
  • Ingen annan organisation, inte heller EU-kommissionen, kan koppla svaren till en enskild skola eller deltagare.
  • Selfie finns på en server som ägs och sköts av EU-kommissionen, och data som sparas där omfattas av kommissionens regler för skydd av personuppgifter.
  • Anonymiserade och aggregerade data får enbart användas för policy- och forskningsändamål och aldrig för kommersiella ändamål.

Selfie – skydd av personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter.

Behandling: Selfieverktyget för självreflektion om användningen av digital teknik för ett effektivt lärande

Personuppgiftsansvarig: JRC.B.4

Referens: DPR-EC-01019

1. Inledning

2. Varför och hur behandlar ni mina personuppgifter?

3. Vilken är den rättsliga grunden för att behandla mina personuppgifter?

4. Vilka uppgifter samlar ni in och behandlar?

5. Hur länge sparar ni uppgifterna?

6. Hur skyddar ni mina personuppgifter?

7. Vem har tillgång till mina uppgifter och vem får se dem?

8. Vilka rättigheter har jag och hur kan jag utöva dem?

9. Vem kan jag kontakta?

10. Var hittar jag mer information?

1. Inledning

EU-kommissionen är mån om att skydda dina personuppgifter och respektera din integritet. Vi samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter (som upphäver förordning (EG) nr 45/2001) 1.

I det här meddelandet förklarar vi hur och varför vi samlar in personuppgifter, hur vi behandlar och skyddar dina uppgifter, hur de används och vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter. Här finns också kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvariga enhet som du kan vända dig till för att utöva dina rättigheter och till dataskyddsombudet och Europeiska datatillsynsmannen.

Nedan beskrivs den behandling som gäller ”Selfieverktyget för självreflektion om användningen av digital teknik för ett effektivt lärande” och som sköts av enhet JRC.B.4.

2. Varför och hur behandlar ni mina personuppgifter?

Syfte: Selfie bidrar till att utveckla strategier för utbildning av god kvalitet, i enlighet med artikel 165 i EUF-fördraget. Verktyget är en av de åtgärder som beskrivs i kommissionens meddelande om handlingsplanen för digital utbildning (COM (2018) 22 final).

Enhet JRC.B.4 samlar in och använder dina anonyma personuppgifter som du själv lämnar via Selfieverktygets frågor till att sammanställa rapporter där de aggregerade resultaten presenteras på ett visuellt och interaktivt sätt för att hjälpa skolorna att använda digital teknik för undervisning, lärande och bedömning. Resultaten kan hjälpa skolorna att se hur de ligger till, diskutera sin teknikanvändning och ta fram en handlingsplan. Selfie kan också användas för att mäta framstegen och anpassa handlingsplanen.

Resultaten är helt anonymiserade och innehåller inga personuppgifter som kön eller ålder. Det går inte att identifiera enskilda elever, lärare, skolledare eller annan personal som svarar på Selfieverktygets frågor. Selfie varken mäter eller jämför skolledarnas, lärarnas eller elevernas kunskaper och färdigheter och ska inte användas för att bedöma eller jämföra skolor. EU-kommissionen får ladda ner aggregerade och anonymiserade data från Selfieplattformen till andra kommissionssystem för analys och ta fram offentliga rapporter och presentationer baserade på aggregerade och anonymiserade data och analyser av datan. Inga enskilda deltagare kommer att identifieras i dessa rapporter och analyser.

Enskilda svar från skolan kommer aldrig att delas eller offentliggöras, och inga aggregerade uppgifter som kan göra det möjligt att identifiera enskilda elever eller personal kommer att delas. Dina personuppgifter kommer heller inte att användas för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

3. Vilken är den rättsliga grunden för att behandla mina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter eftersom du har gett ditt samtycke till behandlingen för ett eller flera syften (se artikel 5.1 d i förordning (EU) 2018/1725). Det är helt frivilligt att använda verktyget.

Vi behandlar inga ”särskilda kategorier av uppgifter”. Artikel 10 i förordning (EU) 2018/1725 är därför inte tillämplig.

4. Vilka uppgifter samlar ni in och behandlar?

Enhet JRC.B.4 samlar in följande personuppgifter: födelseår (endast för elever), åldersgrupp (för skolledare och lärare), antal år i yrket (för skolledare och lärare), deltagande i kompetensutveckling och åsikt om nyttan (endast för lärare), användning av digital utrustning för undervisning (endast för lärare), hur trygg man är med att använda tekniken, andel tid som digital teknik används i klassrummet (endast för lärare) och tid för teknikanvändning (endast för elever). För alla frågor finns alternativet ”Vill inte svara”.

Dessutom samlar vi in frivilliga uppgifter om kön, ytterligare mejladress, skolans kontaktperson (för- och efternamn), kontaktpersonens roll samt webbplats eller konto på sociala medier.

5. Hur länge sparar ni uppgifterna?

Enhet JRC.B.4 sparar uppgifterna bara så länge som behövs för att uppfylla syftet med deras insamling och behandling, dvs. högst fyra år efter att Selfieprojektet har avslutats.

6. Hur skyddar ni mina personuppgifter?

Alla personuppgifter i elektroniskt format (t.ex. mejl, dokument, databaser och uppladdade data) sparas på kommissionens egna servrar. Behandlingen måste uppfylla kraven i kommissionens beslut (EU, Euratom) 2017/46 av den 10 januari 2017 om säkerheten i Europeiska kommissionens kommunikations- och informationssystem.

Kommissionen skyddar dina personuppgifter med olika tekniska och organisatoriska åtgärder. De tekniska åtgärderna går ut på att hantera säkerhetsrisker på nätet och risken för dataförlust, ändring av uppgifter eller obehörig åtkomst, med hänsyn till den risk som behandlingen innebär och de personuppgifter som behandlas. De organisatoriska åtgärderna ska se till att endast behöriga personer med ett legitimt behov av att ta del av uppgifterna får tillgång till dem.

7. Vem har tillgång till mina uppgifter och vem får se dem?

Endast behörig kommissionspersonal som behandlar eller behöver uppgifterna har tillgång till dem. Personalen måste följa regler och eventuella överenskommelser om sekretess.

Vi lämnar inte ut några uppgifter till utomstående, utom i den mån och i de fall vi är skyldiga att göra det enligt lag.

8. Vilka rättigheter har jag och hur kan jag utöva dem?

Enligt kapitel III (artiklarna 14–25) i förordning (EU) 2018/1725 har du rätt att få tillgång till, rätta eller radera dina personuppgifter och begränsa behandlingen av dem. I vissa fall har du också rätt till dataportabilitet och rätt att invända mot behandlingen.

Du har samtyckt till att lämna dina personuppgifter till JRC.B.4 för den behandling som beskrivs här. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att meddela den personuppgiftsansvariga. Det påverkar dock inte lagligheten i den behandling som utförs innan du drar tillbaka ditt samtycke.

Kontakta vid behov den personuppgiftsansvariga. Vid en eventuell konflikt kan du vända dig till dataskyddsombudet eller Europeiska datatillsynsmannen (se kontaktuppgifter i punkt 9 nedan).

Förklara i mejlet vilken behandling det gäller genom att ange referensnumret i dataskyddsombudets register (se punkt 10 nedan).

9. Vem kan jag kontakta?

Personuppgiftsansvarig

Om du vill utöva dina rättigheter enligt förordning (EU) 2018/1725 eller om du har kommentarer, frågor eller klagomål kring hur dina personuppgifter samlas in och behandlas kan du skriva till den personuppgiftsansvariga enheten JRC.B.4 på JRC-EAC-SELFIE-TOOL@ec.europa.eu.

Kommissionens dataskyddsombud

Om du har frågor om hur dina personuppgifter behandlas enligt förordning (EU) 2018/1725 kan du kontakta dataskyddsombudet på DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu.

Europeiska datatillsynsmannen

Om du anser att dina rättigheter enligt förordning (EU) 2018/1725 har kränkts till följd av behandlingen av dina personuppgifter kan du klaga hos Europeiska datatillsynsmannen (edps@edps.europa.eu).

10. Var hittar jag mer information?

Kommissionens dataskyddsombud för ett offentligt register över all verksamhet där personuppgifter behandlas inom kommissionen. Gå till registret: http://ec.europa.eu/dpo-register

Den behandling av personuppgifter som avses i det här meddelandet har registrerats hos dataskyddsombudet med följande referens: DPR-EC-01019 Selfieverktyget för självreflektion om användningen av digital teknik för ett effektivt lärande

1 Förordning (EG) nr 45/2001, EGT L 8, 12.1.2001.