Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Tietosuoja

Perustiedot

  • SELFIE on väline, joka on tarkoitettu ainoastaan kouluja varten, eikä sen käytön yhteydessä kerätä henkilötietoja.
  • Kaikki SELFIEn kautta annetut vastaukset ovat anonyymejä. Kyselyihin ja väittämiin vastaavia yksittäisiä oppilaita, opettajia, koulunjohtajia tai muita henkilöstön jäseniä ei voida tunnistaa henkilökohtaisesti.
  • Koulukohtaiset SELFIE-raportit ovat kunkin koulun omaisuutta, eikä niitä jaeta muille, ellei koulussa toisin päätetä.
  • Mikään muu organisaatio, myöskään Euroopan komissio, ei voi jäljittää vastauksia yksittäiseen kouluun tai osallistujaan.
  • SELFIEtä ylläpidetään Euroopan komission omistamalla ja hallinnoimalla palvelimella, ja kerättyihin tietoihin sovelletaan komission tietojenkäsittelysääntöjä.
  • Anonymisoituja ja aggregoituja tietoja voidaan käyttää ainoastaan toimintapolitiikkaan ja tutkimukseen liittyviin tarkoituksiin.

SELFIE-tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa on tietoa henkilötietojen käsittelystä ja suojasta.

Tietojenkäsittelytoimi: Tehokasta oppimista koskeva itsearviointi innovointia edistävien koulutusteknologioiden avulla (SELFIE-itsearviointiväline)

Rekisterinpitäjä: JRC.B.4

Rekisteriviite: DPR-EC-01019.1

1. Johdanto

2. Miksi ja miten tietoja käsitellään?

3. Millä oikeudellisilla perusteilla tietoja kerätään?

4. Mitä henkilötietoja kerätään ja käsitellään?

5. Miten kauan henkilötietoja säilytetään?

6. Miten henkilötiedot suojataan?

7. Kenellä on oikeus tutustua henkilötietoihin ja kenelle tietoja luovutetaan?

8. Mitkä ovat rekisteröidyn oikeudet ja miten niitä käytetään?

9. Yhteystiedot

10. Lisätietoja

1. Johdanto

Euroopan komissio, jäljempänä ’komissio’, on sitoutunut suojaamaan henkilötietoja ja kunnioittamaan yksityisyyden suojaa. Komissio kerää ja käsittelee henkilötietoja noudattaen luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 kumoamisesta) 23. lokakuuta 2018 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2018/1725)1.

Tässä tietosuojaselosteessa selitetään, miksi henkilötietoja kerätään, miten luovutettuja henkilötietoja käsitellään ja suojataan, miten niitä käytetään ja mitä oikeuksia rekisteröidyllä on henkilötietojensa suhteen. Se sisältää myös oikeuksien käytöstä vastaavan rekisterinpitäjän, tietosuojavastaavan ja Euroopan tietosuojavaltuutetun yhteystiedot.

Seuraavassa esitetyt tiedot koskevat rekisterinpitäjän suorittamaa tietojenkäsittelytehtävää ’Tehokasta oppimista koskeva itsearviointi innovointia edistävien koulutusteknologioiden avulla (SELFIE-itsearviointiväline)’.

2. Miksi ja miten henkilötietoja käsitellään?

Tietojenkäsittelyn tarkoitus: JRC.B.4 luo kysymysten avulla anonyymisti ja vapaaehtoisesti kerättyjen henkilötietojen perusteella automaattisesti (SELFIE-välineen kautta) räätälöidyn raportin, jossa esitetään kootut tulokset visuaalisesti ja interaktiivisesti. Tavoitteena on auttaa kouluja käyttämään digitaaliteknologiaa opetuksessa. oppimisessa ja arvioinnissa. Tulokset voivat auttaa koulua näkemään tilanteensa ja sen pohjalta aloittamaan keskustelun teknologian käytöstä ja laatimaan toimintasuunnitelman. SELFIEtä voidaan käyttää myöhemmässä vaiheessa edistymisen mittaamiseen ja toimintasuunnitelman mukauttamiseen.

Nämä tulokset ovat täysin anonymisoituja, eikä niihin sisälly minkäänlaisia henkilötietoja, kuten sukupuoli tai ikä. SELFIE-kyselyihin vastaavia yksittäisiä oppilaita, opettajia, koulunjohtajia tai muita henkilöstön jäseniä ei voida tunnistaa henkilökohtaisesti näistä raporteista. SELFIEllä ei mitata eikä vertailla koulunjohtajien, opettajien tai oppilaiden tietoja tai taitoja, eikä sitä ole suunniteltu koulujen arvioimiseen tai vertailemiseen. Komissio voi käyttää SELFIE-alustalta saatuja aggregoituja tietoja seuraavilla tavoilla: ladata aggregoituja ja anonymisoituja tietoja muihin Euroopan komission järjestelmiin analysointia varten ja laatia julkisia raportteja ja esityksiä, jotka perustuvat aggregoituihin ja anonymisoituihin tietoihin ja niistä tehtyihin analyyseihin. Yksittäisiä osallistujia ei voida missään tilanteessa tunnistaa näistä raporteista ja analyyseistä.

Koulusta saatuja yksittäisiä vastauksia ei julkaista missään vaiheessa. Sama koskee jaettuja aggregoituja tietoja, joiden perusteella yksittäiset oppilaat tai henkilöstön jäsenet voitaisiin tunnistaa. Henkilötietoja ei käytetä myöskään automatisoituun päätöksentekoon, kuten profilointiin.

3. Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeudelliset perusteet?

SELFIE tukee laadukkaan koulutuspolitiikan kehittämistä, josta määrätään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 165 artiklassa. Se kehitettiin erityistoimena Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmasta annetun komission tiedonannon (COM(2018) 22 final) yhteydessä. Rekisteröityjen osallistuminen on vapaaehtoista (asetuksen (EU) 2018/1725 5 artiklan d alakohta). Henkilötietoja käsitellään, koska käyttäjä on antanut suostumuksen henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.

Erityisiä henkilötietoryhmiä ei käsitellä, ja näin ollen asetuksen (EU) 2018/1725 10 artiklaa ei sovelleta.

4. Mitä henkilötietoja kerätään ja käsitellään?

Tietojen käsittelyn suorittamiseksi rekisterinpitäjä kerää seuraavanlaisia henkilötietoja: syntymävuosi (vain oppilaat), ikäryhmä (koulunjohtajat ja opettajat), työkokemus vuosina (koulunjohtajat ja opettajat), osallistuminen täydennyskoulutukseen ja sen hyödyllisyys (vain opettajat), laitteiden käyttö opetuksessa (vain opettajat), teknologian käytön varmuus (vain opettajat), digitaalisten teknologioiden käyttöajan osuus prosentteina kaikesta luokkaopetukseen käytetystä ajasta (vain opettajat) ja teknologioiden käyttöaika (vain oppilaat). Kaikkiin kysymyksiin voi vastata myös ”En halua vastata” -vaihtoehdolla.

Muita kuin pakollisia tietoja ovat sukupuoli, toissijainen sähköpostiosoite, koulun yhteyshenkilö (etu- ja sukunimi), yhteyshenkilön tehtävä, verkkosivu ja sosiaalisen median tili.

5. Miten kauan henkilötietoja säilytetään?

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja vain niin kauan kuin on välttämätöntä, jotta tietojen keruun tai käsittelyn tarkoitus täyttyy, eli enintään neljän vuoden ajan siitä päivästä, jona SELFIE-hanke on päättynyt.

6. Miten henkilötiedot suojataan?

Kaikki sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot (sähköpostiviestit, asiakirjatiedostot, tietokannat, verkkoon ladatut tiedot tms.) tallennetaan Euroopan komission palvelimille. Kaikki tietojen käsittely suoritetaan viestintä- ja tietojärjestelmien turvallisuudesta Euroopan komissiossa 10. tammikuuta 2017 annetun komission päätöksen (EU, Euratom) 2017/46 mukaisesti.

Komissio on ottanut henkilötietojen suojaamiseksi käyttöön useita teknisiä ja hallinnollisia toimenpiteitä. Teknisillä toimenpiteillä pyritään varmistamaan verkkoturvallisuus ja pienentämään tietojen häviämisen, muuttamisen ja luvattoman käytön riskiä. Toimenpiteissä otetaan huomioon tietojen käsittelystä johtuvat riskit ja käsiteltävien tietojen luonne. Hallinnollisiin toimenpiteisiin kuuluu sen varmistaminen, että henkilötietoihin voivat tutustua vain valtuutetut henkilöt, joilla on perusteltu tarve saada ne tietoonsa käsittelyä varten.

7. Kenellä on oikeus tutustua henkilötietoihin ja kenelle tietoja luovutetaan?

Pääsy henkilötietoihin annetaan tietojen käsittelystä vastuussa olevalle komission henkilöstölle ja tiedonsaantitarpeen perusteella valtuutetulle henkilöstölle. Näiden työntekijöiden on noudatettava luottamuksellisuutta koskevia sääntöjä ja tarvittaessa myös muita salassapitosopimuksia.

Kerättyjä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi lain edellyttämässä tilanteessa ja laajuudessa.

8. Mitkä ovat rekisteröidyn oikeudet ja miten niitä käytetään?

Rekisteröidyllä on asetuksen (EU) 2018/1725 III luvussa (14–25 artikla) säädetyt erityiset oikeudet, joihin kuuluvat etenkin oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin, oikeus saada ne oikaistua tai poistettua sekä oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä. Rekisteröidyllä on tietyin edellytyksin oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Rekisteröity on antanut suostumuksensa siihen, että JRC.B.4 voi käsitellä hänen henkilötietojaan tässä yhteydessä. Rekisteröity voi perua suostumuksensa milloin tahansa ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Suostumuksen peruminen ei poista perumista edeltävän tietojen käsittelyn laillisuutta.

Näitä oikeuksia on mahdollista käyttää ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään tai riitatapauksissa tietosuojavastaavaan. Myös Euroopan tietosuojavaltuutettuun voi ottaa tarvittaessa yhteyttä. Yhteystiedot ovat jäljempänä kohdassa 9.

Yhteen tai useampaan käsittelytoimeen liittyvässä oikeuksien käyttämistä koskevassa pyynnössä on ilmoitettava, mistä käsittelytoimista on kyse (eli rekisteriviite tai -viitteet jäljempänä kohdassa 10 täsmennetyllä tavalla).

9. Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä

Jos rekisteröity haluaa käyttää asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisia oikeuksiaan, esittää huomautuksia, kysymyksiä tai huolenaiheita tai tehdä kantelun henkilötietojen keräämisestä tai käytöstä, hän voi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään, JRC.B.4, kirjoittamalla sähköpostia osoitteeseen JRC-EAC-SELFIE-TOOL@ec.europa.eu.

Komission tietosuojavastaava

Rekisteröity voi ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) asioissa, jotka liittyvät asetuksen (EU) 2018/1725 mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn.

Euroopan tietosuojavaltuutettu

Rekisteröidyllä on oikeus kääntyä Euroopan tietosuojavaltuutetun (edps@edps.europa.eu) puoleen (eli tehdä kantelu), jos hän katsoo, että rekisterinpitäjän suorittama henkilötietojen käsittely on johtanut asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisten oikeuksien loukkaamiseen.

10. Lisätietoja

Komission tietosuojavastaava pitää julkista rekisteriä komission kaikista henkilötietojen käsittelyistä, jotka on dokumentoitu ja joista on ilmoitettu tietosuojavastaavalle. Rekisteriin voi tutustua osoitteessa http://ec.europa.eu/dpo-register.

Tämä nimenomainen käsittelytoimi on kirjattu tietosuojavastaavan julkiseen rekisteriin seuraavalla viitteellä: DPR-EC-01019 Self-Reflection on Effective Learning by Fostering Innovation through Educational technologies.

1 Asetus (EY) N:o 45/2001 (EYVL L 8, 12.1.2001).