Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Data og privatliv

Overblik

  • SELFIE er udelukkende et værktøj til skolen. Der indsamles ingen personoplysninger.
  • Alle besvarelser i SELFIE er anonyme. De enkelte elever, lærere, skoleledere og andre ansatte, der besvarer spørgsmålene og udsagnene, kan ikke personligt identificeres.
  • Hver skole er ejer af sin SELFIE-rapport, som ikke deles med andre, medmindre skolen vælger at gøre det.
  • Ingen andre organisationer, heller ikke Europa-Kommissionen, kan spore svarene til en enkelt skole eller deltager.
  • SELFIE hostes på en server, der ejes og administreres af Europa-Kommissionen, og de indsamlede data er underlagt Kommissionens regler for databehandling.
  • De anonymiserede og indsamlede data må kun bruges i forbindelse med politik og forskning og aldrig til kommercielle formål.

Databeskyttelseserklæring for SELFIE

Denne databeskyttelseserklæring indeholder oplysninger om behandling og beskyttelse af dine personoplysninger.

Databehandling vedrørende: SELFIE (Self-Reflection on Effective Learning by Fostering Innovation through Educational technologies)

Dataansvarlig: JRC.B.4

Referencenummer: DPR-EC-01019.1

1. Indledning

2. Hvorfor og hvordan behandler vi dine data?

3. På hvilket juridisk grundlag indsamler vi dine data?

4. Hvilke personoplysninger indsamler og viderebehandler vi?

5. Hvor længe opbevares personoplysningerne?

6. Hvordan beskytter og sikrer vi personoplysningerne?

7. Hvem har adgang til dine personoplysninger, og hvem videregives de til?

8. Hvilke rettigheder har du, og hvordan gør du brug af dem?

9. Kontaktoplysninger

10. Hvor kan du finde mere information?

1. Indledning

Europa-Kommissionen (herefter "Kommissionen") er forpligtet til at beskytte dine personoplysninger og din ret til privatlivets fred. Kommissionen indsamler og behandler personoplysninger i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger (ophævelse af forordning (EF) nr. 45/2001)1.

I denne databeskyttelseserklæring kan du læse om, hvorfor vi behandler dine personoplysninger, hvordan vi indsamler, håndterer og beskytter alle de personoplysninger, du afgiver, hvordan vi bruger oplysningerne, og hvilke rettigheder du har i forbindelse med dine personoplysninger. Den indeholder også kontaktoplysningerne for den dataansvarlige, over for hvem du kan gøre dine rettigheder gældende, for databeskyttelsesrådgiveren og for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Nedenfor kan du læse om den behandling af data i forbindelse med SELFIE (Self-Reflection on Effective Learning by Fostering Innovation through Educational technologies), der foretages af JRC.B.4.

2. Hvorfor og hvordan behandler vi dine personoplysninger?

Formålet med behandlingsaktiviteten: JRC.B.4 indsamler og bruger dine personoplysninger, som gives anonymt og frivilligt, gennem en række spørgsmål til automatisk at generere (via SELFIE-værktøjet) en skræddersyet rapport, der viser de aggregerede resultater på en visuel og interaktiv måde for at hjælpe skolerne med at bruge digitale teknologier til undervisning, læring og vurdering. Resultaterne kan hjælpe skolen med at se, hvor den befinder sig, hvorefter den kan begynde at tale om brugen af teknologi og udvikle en handlingsplan. SELFIE kan derefter anvendes på et senere tidspunkt til at måle fremgangen og tilpasse handlingsplanen.

Resultaterne er fuldstændigt anonymiserede og indeholder ingen personoplysninger såsom køn eller alder. De enkelte studerende, lærere, skoleledere og andre ansatte, der besvarer SELFIE-spørgsmålene, kan ikke personligt identificeres i disse rapporter. SELFIE måler og sammenligner ikke viden eller færdigheder hos skoleledere, lærere eller elever og er ikke udviklet til at vurdere eller skabe referenceværdier for skoler. Europa-Kommissionen kan anvende de aggregerede data fra SELFIE-platformen på følgende måder: Til at downloade aggregerede og anonymiserede data til andre af Europa-Kommissionens systemer med henblik på analyser samt udarbejdelse af offentlige rapporter og præsentationer på baggrund af aggregerede og anonymiserede data og analyser heraf. De enkelte deltagere vil aldrig blive identificeret i disse rapporter og analyser.

Individuelle besvarelser fra skolen vil på intet tidspunkt blive delt eller offentliggjort. Det samme gælder aggregerede data, som kunne bruges til at identificere de enkelte elever eller ansatte. Derudover vil dine personoplysninger ikke blive brugt til automatisk beslutningstagning, herunder profilering.

3. På hvilket juridisk grundlag behandler vi personoplysningerne?

SELFIE støtter udviklingen af uddannelsespolitikker af høj kvalitet, som fastlagt i artikel 165 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Værktøjet er udviklet som en specifik foranstaltning som beskrevet i meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg samt Regionsudvalget om handlingsplanen for digital uddannelse (COM(2018) 22 final). De registreredes deltagelse er frivillig (artikel 5, litra d, i forordning (EU) 2018/1725). Vi behandler dine personoplysninger, fordi du har givet samtykke til, at dine personoplysninger må behandles til et eller flere specifikke formål.

Vi behandler ikke særlige kategorier af data, og derfor finder artikel 10 i forordning (EU) 2018/1725 ikke anvendelse.

4. Hvilke personoplysninger indsamler og viderebehandler vi?

For at kunne foretage denne databehandling indsamler JRC.B.4 følgende kategorier af personoplysninger: fødselsår (kun for elever), aldersgruppe (for skoleledere og lærere), samlet antal års erhvervserfaring (for skoleledere og lærere), deltagelse i og nytte af faglige udviklingsaktiviteter (kun for lærere), anvendelse af undervisningsudstyr (kun for lærere), sikkerhed i anvendelse af teknologi (kun for lærere), procentdel af tiden, hvor der anvendes digitale teknologier i klasselokalet (kun for lærere), tid med anvendelse af teknologi (kun for elever). Svarmuligheden "Det foretrækker jeg ikke at sige" findes altid.

Yderligere frivillige oplysninger er køn, ekstra e-mailadresse, kontaktperson på skolen (fornavn og efternavn), kontaktpersonens rolle, websted eller konto på sociale medier.

5. Hvor længe opbevares personoplysningerne?

JRC.B.4 opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med indsamlingen eller den videre behandling, dvs. i en periode på højst 4 år efter SELFIE-projektets afslutning.

6. Hvordan beskytter og sikrer vi personoplysningerne?

Alle personoplysninger i elektronisk form (mails, dokumenter, databaser, uploadede datasæt osv.) lagres på Europa-Kommissionens servere. Al databehandling foregår i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2017/46 af 10. januar 2017 om kommunikations- og informationssystemernes sikkerhed i Europa-Kommissionen.

For at beskytte dine personoplysninger har Kommissionen iværksat en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger. De tekniske foranstaltninger omfatter passende tiltag til at håndtere onlinesikkerhed, risiko for datatab, ændring af data og uautoriseret adgang under hensyntagen til den risiko, der er forbundet med behandlingen og arten af de behandlede personoplysninger. De organisatoriske foranstaltninger omfatter begrænsning af adgangen til personoplysninger til kun at omfatte autoriserede personer med et legitimt behov for at deltage i databehandlingen.

7. Hvem har adgang til dine personoplysninger, og hvem videregives de til?

Kun Kommissionens personale med ansvar for behandling af oplysningerne og andet autoriseret personale har adgang til dine personoplysninger efter "need to know"-princippet. Disse medarbejdere er bundet af vedtægtsmæssige og om nødvendigt yderligere aftaler om tavshedspligt.

De oplysninger, vi indsamler, vil ikke blive videregivet til tredjemand, undtagen i det omfang og til det formål, som loven pålægger os at gøre.

8. Hvilke rettigheder har du, og hvordan gør du brug af dem?

Du har særlige rettigheder som "registreret" i henhold til kapitel III (artikel 14-25) i forordning (EU) 2018/1725. Du har bl.a. ret til at få indsigt i dine personoplysninger og få dem rettet eller slettet samt til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Hvis det er relevant, har du også ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger og ret til dataportabilitet.

Du har givet samtykke til at videregive dine personoplysninger til JRC.B.4 i forbindelse med den aktuelle databehandling. Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage ved at underrette den dataansvarlige. Tilbagekaldelsen af samtykket vil ikke påvirke lovligheden af den databehandling, der blev foretaget, før du trak dit samtykke tilbage.

Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte den dataansvarlige eller – i tilfælde af konflikter – databeskyttelsesrådgiveren. Om nødvendigt kan du også henvende dig til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. Du kan finde kontaktoplysningerne i punkt 9 nedenfor.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder i forbindelse med en eller flere konkrete databehandlingsaktiviteter, skal du beskrive databehandlingen i din henvendelse (ved at oplyse det referencenummer, der er angivet under punkt 10 nedenfor).

9. Kontaktoplysninger

Den dataansvarlige

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725, hvis du har bemærkninger, spørgsmål eller betænkeligheder, eller hvis du vil indbringe en klage vedrørende indsamlingen og anvendelsen af dine personoplysninger, kan du henvende dig til den dataansvarlige, JRC.B.4, ved at skrive en e-mail til JRC-EAC-SELFIE-TOOL@ec.europa.eu.

Kommissionens databeskyttelsesrådgiver

Du kan kontakte Kommissionens databeskyttelsesrådgiver (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) i forbindelse med spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger i henhold til forordning (EU) 2018/1725.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Du har ret til at gøre indsigelse (dvs. indbringe en klage) over for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (edps@edps.europa.eu), hvis du mener, at dine rettigheder i henhold til forordning (EU) 2018/1725 er blevet overtrådt som følge af den dataansvarliges behandling af dine personoplysninger.

10. Hvor kan du finde mere information?

Kommissionens databeskyttelsesrådgiver fører et register over alle Kommissionens behandlingsaktiviteter vedrørende personoplysninger, som er blevet dokumenteret og anmeldt til databeskyttelsesrådgiveren. Du finder registret på http://ec.europa.eu/dpo-register.

Behandlingen af dine personoplysninger er opført i databeskyttelsesrådgiverens register under følgende referencenummer: DPR-EC-01019 Self-Reflection on Effective Learning by Fostering Innovation through Educational technologies.

1 Forordning (EF) nr. 45/2001 (OJ L8 af 12/1/2001).