Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

Duomenys ir privatumas

Naujausia redakcija: 2024 05 15

Apžvalga

  • Priemonė SELFIE skirta tik mokykloms. Nerenkami jokie asmens duomenys;
  • visi naudojantis priemone SELFIE pateikiami atsakymai yra anonimiški. Atskirų mokinių, mokytojų, mokyklos vadovų arba kitų į klausimus arba teiginius atsakančių darbuotojų asmeniškai nustatyti neįmanoma;
  • kiekviena mokykla yra savo SELFIE ataskaitos savininkė – šia ataskaita su kitais nesidalijama, nebent mokykla nusprendžia ja dalytis;
  • atskirų mokyklų ar dalyvių atsakymų negali stebėti jokia kita organizacija, įskaitant Europos Komisiją;
  • priegloba priemonei SELFIE teikiama Europos Komisijai priklausančiame ir jos valdomame serveryje, o surinktiems duomenims taikomos Komisijos duomenų tvarkymo taisyklės;
  • nuasmeninti suvestiniai duomenys gali būti naudojami tik politikos ir mokslinių tyrimų tikslais, bet niekada negali būti naudojami komerciniais tikslais.

Priemonei SELFIE taikomas pareiškimas apie privatumo apsaugą

Šiame pareiškime dėl privatumo pateikiama informacija apie jūsų asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Duomenų tvarkymo operacija – Efektyvaus mokymosi savianalizė, kai naujovių siekiama taikant švietimo technologijas

Duomenų valdytojas – JRC.T.1

Registracijos numeris – DPR-EC-01019.3

1. Įvadas

2. Kodėl ir kaip tvarkome jūsų duomenis?

3. Kokiu teisiniu pagrindu (‑ais) renkame jūsų asmens duomenis?

4. Kokius asmens duomenis renkame ir vėliau tvarkome?

5. Kiek laiko saugomi jūsų asmens duomenys?

6. Kaip saugomi jūsų asmens duomenys?

7. Kam prieinami ir kam atskleidžiami jūsų asmens duomenys?

8. Kokias teises turite ir kaip jomis galite naudotis?

9. Kontaktinė informacija

10. Kur rasti išsamesnės informacijos?

 

1. Įvadas

Europos Komisija (toliau – Komisija) yra įsipareigojusi saugoti jūsų asmens duomenis ir gerbti jūsų privatumą. Komisija renka ir vėliau tvarko asmens duomenis laikydamasi 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/20011.

Šiame pareiškime dėl privatumo paaiškinama, kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis, kaip juos renkame ir tvarkome, kaip užtikriname visų pateiktų asmens duomenų apsaugą, kaip ta informacija naudojama ir kokiomis su savo asmens duomenimis susijusiomis teisėmis galite naudotis. Jame pateikiami ir atsakingo duomenų valdytojo, į kurį galite kreiptis, kad pasinaudotumėte savo teisėmis, duomenų apsaugos pareigūno ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno kontaktiniai duomenys.

Toliau pateikiama informacija, susijusi su JRC.T.1 vykdoma duomenų tvarkymo operacija „Efektyvaus mokymosi savianalizė, kai naujovių siekiama taikant švietimo technologijas“.

 

2. Kodėl ir kaip tvarkome jūsų asmens duomenis?

Duomenų tvarkymo tikslas: SELFIE padeda plėtoti kokybiško švietimo politiką, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 165 straipsnyje. Ji parengta kaip konkretus veiksmas pagal Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl skaitmeninio švietimo veiksmų plano, COM(2018) 22 final.

SELFIE yra priemonė, skirta mokyklų vadovams, mokytojams ir mokiniams. Tai – savianalizės priemonė, kurioje naudotojai savanoriškai užsiregistruoja, kad atsakytų į dažniausiai iš anksto nustatytus klausimus, kuriais remiantis vėliau automatiškai (naudojant priemonę SELFIE) parengiama individualizuota ataskaita. Joje vaizdiniu ir interaktyviu būdu mokykloms pateikiami apibendrinti rezultatai, padedantys joms naudotis skaitmeninėmis technologijomis mokymo, mokymosi ir vertinimo tikslais. Remdamosi šiais rezultatais, mokyklos gali lengviau išsiaiškinti esamą padėtį, o tada pradėti diskusijas apie naudojimąsi technologijomis ir parengti veiksmų planą. Vėliau priemone SELFIE galima naudotis siekiant įvertinti pažangą ir pritaikyti veiksmų planą. Mokyklos yra visiškai atsakingos už priemonės SELFIE naudojimo tikslų ir būdų nustatymą.

Šie rezultatai yra visiškai nuasmeninti ir į juos neįtraukta jokių asmens duomenų, pvz., apie lytį arba amžių. Atskirų mokinių, mokytojų, mokyklos vadovų arba kitų į SELFIE klausimus atsakančių darbuotojų šiose ataskaitose asmeniškai nustatyti neįmanoma.

Priemone SELFIE nevertinamos ir nelyginamos mokyklos vadovų, mokytojų arba mokinių žinios arba gebėjimai ir ji nėra skirta mokykloms vertinti arba lyginti.

Europos Komisija (JRC T.1), kaip priemonių teikėja, tvarko naudotojų paskyras per platformą „EU Login“. Daugiau informacijos apie jūsų asmens duomenų, susijusių su „EU Login“, tvarkymą rasite DIGIT įraše DPR-EC-03187.

Be to, Komisija taip pat gali:

  • siųstis nuasmenintus suvestinius duomenis į kitas Europos Komisijos sistemas, kad galėtų atlikti analizę;
  • rengti viešas ataskaitas ir pristatymus, pagrįstus apibendrintais ir anoniminiais duomenimis bei jų analize.

Šiose ataskaitose ir analizėse niekada nebus nurodoma atskirų dalyvių tapatybė. Niekada nebus dalijamasi atskirais mokyklos atsakymais, jie nebus skelbiami viešai ir nebus dalijamasi jokiais suvestiniais duomenimis, iš kurių būtų galima nustatyti atskirų mokinių arba darbuotojų tapatybę.

Visų pirma atsakymai į SELFIE pateiktus klausimus yra anonimiški. Todėl atskirų mokinių, mokytojų, vadovų arba kitų į klausimus atsakančių darbuotojų asmeniškai nustatyti neįmanoma. Visi SELFIE klausimynuose ir susijusių registracijos procesų metu pateikti duomenys bus naudojami bendrai analizuojant atsakymus moksliniams tyrimams ir politikai pagrįsti, o ne rinkodaros tikslais.

Jūsų asmens duomenys nebus naudojami sprendimams automatizuotai priimti, įskaitant profiliavimą.

 

3. Kokiu teisiniu pagrindu (‑ais) tvarkome jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis tvarkome todėl, kad jūs, kaip mokyklos koordinatorius, davėte sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis vienu ar keliais konkrečiais tikslais pagal Reglamento (ES) 2018/1725 5 straipsnio d punktą. Duomenų subjektų dalyvavimas yra savanoriškas.

Specialiųjų kategorijų duomenų netvarkome, todėl Reglamento (ES) 2018/1725 10 straipsnis netaikomas.

 

4. Kokius asmens duomenis renkame ir vėliau tvarkome?

Kad būtų atlikta ši duomenų tvarkymo operacija, JRC.T.1 skyriuje renkami šių kategorijų asmens duomenys:

  • „EU Login“ duomenys: naudotojo ID, e. pašto adresas, vardas ir pavardė (jei nurodyta e. laiške).
  • Savų mokslinių tyrimų tikslais JRC renkami tik šie nuasmeninti priemonės duomenys, t. y.: gimimo metai (tik moksleivių); amžiaus grupė (mokyklų vadovų ir mokytojų); visas darbo stažas metais (mokyklų vadovų ir mokytojų); dalyvavimas profesinio tobulinimosi renginiuose ir jų naudingumas (tik mokytojų); įrenginių naudojimas mokymo tikslais (tik mokytojų); sugebėjimas naudotis technologijomis (tik mokytojų); pamokos laiko dalis (procentais), kurią naudojamos skaitmeninės technologijos (tik mokytojų); naudojimosi technologijomis laikas (tik moksleivių).

Visada galima pažymėti variantą „Nenorėčiau atsakyti“.

 

5. Kiek laiko saugomi jūsų asmens duomenys?

JRC T.1 „EU Login“ duomenis saugo tik tol, kol pats asmuo pats paprašo juos ištrinti arba panaikinti jo paskyrą (kaip nurodyta DPR-EC-03187).

 

6. Kaip saugomi jūsų asmens duomenys?

Visi elektroninio formato asmens duomenys (e. laiškai, dokumentai, duomenų bazės, įkelti duomenų rinkiniai ir pan.) saugomi Europos Komisijos serveriuose. Visos duomenų tvarkymo operacijos atliekamos laikantis 2017 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimo (ES, Euratomas) 2017/46 dėl Europos Komisijos ryšių ir informacinių sistemų saugumo.

Kad apsaugotų jūsų asmens duomenis, Komisija yra įdiegusi tam tikras technines ir organizacines priemones. Prie techninių priemonių priskiriami atitinkami veiksmai, kuriais užtikrinamas saugumas internete ir šalinama duomenų praradimo, jų pakeitimo ar neteisėtos prieigos rizika, atsižvelgiant į su asmens duomenų tvarkymu susijusią riziką ir tvarkomų asmens duomenų pobūdį. Prie organizacinių priemonių priskiriamas prieigos prie asmens duomenų apribojimas suteikiant prieigos teisę tik įgaliotiems asmenims, turintiems teisėtą poreikį juos žinoti šios duomenų tvarkymo operacijos tikslais.

 

7. Kam prieinami ir kam atskleidžiami jūsų asmens duomenys?

Susipažinti su jūsų asmens duomenimis gali Komisijos darbuotojai, atsakingi už šios duomenų tvarkymo operacijos vykdymą, ir darbuotojai, kuriems suteiktas leidimas remiantis būtinumo žinoti principu. Šie darbuotojai turi laikytis teisiškai privalomų ir prireikus papildomų konfidencialumo susitarimų.

Mūsų renkama informacija nebus teikiama jokiai trečiajai šaliai, išskyrus teisės aktuose reikalaujamu mastu ir tikslu.

 

8. Kokias teises turite ir kaip jomis galite naudotis?

Turite tam tikrų teisių kaip duomenų subjektas pagal Reglamento (ES) 2018/1725 III skyrių (14–25 straipsnius), visų pirma teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti arba ištrinti ir teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Atitinkamais atvejais taip pat turite teisę nesutikti, kad jie būtų tvarkomi, arba teisę į duomenų perkeliamumą.

Sutikote pateikti savo asmens duomenis JRC.T.1 šios duomenų tvarkymo operacijos tikslais. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti apie tai pranešę duomenų valdytojui. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio duomenų tvarkymo operacijų, atliktų iki jums atšaukiant sutikimą, teisėtumui.

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, kreipkitės į duomenų valdytoją arba, kilus nesutarimui, į duomenų apsaugos pareigūną. Prireikus galite kreiptis ir į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną. Jų kontaktiniai duomenys pateikiami 9 skirsnyje.

Jei pageidaujate pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su viena ar keliomis konkrečiomis duomenų tvarkymo operacijomis, savo prašyme pateikite jų aprašymą (pavyzdžiui, 10 skirsnyje nurodytą registracijos numerį (‑ius)).

 

9. Kontaktinė informacija

Duomenų valdytojas

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2018/1725 arba turite pastabų, klausimų arba abejonių, arba jei norite pateikti skundą dėl jūsų asmens duomenų rinkimo ir naudojimo, kreipkitės į duomenų valdytoją – JRC.T.1 skyrių e. pašto adresu JRC-EAC-SELFIE-TOOL@ec.europa.eu.

Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas

Klausimais, susijusiais su jūsų asmens duomenų tvarkymu pagal Reglamentą (ES) 2018/1725, galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP)

Jei manote, kad duomenų valdytojui tvarkant jūsų asmens duomenis buvo pažeistos jūsų teisės pagal Reglamentą (ES) 2018/1725, turite teisę kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną ir jam pateikti skundą (e. pašto adresu edps@edps.europa.eu).

 

10. Kur rasti išsamesnės informacijos?

Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas skelbia visų Komisijos atliekamų asmens duomenų tvarkymo operacijų, kurios grindžiamos dokumentais ir apie kurias jam pranešta, registrą. Susipažinti su šiuo registru galima spustelėjus šią nuorodą.

Ši konkreti duomenų tvarkymo operacija įtraukta į viešą duomenų apsaugos pareigūno registrą registracijos numeriu DPR-EC-01019.3 Efektyvaus mokymosi savianalizė, kai naujovių siekiama taikant švietimo technologijas.

1 Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 (OL L 8, 2001 1 12).