Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Datele personale și confidențialitatea

Ultima versiune: 10.1.2023

Prezentare generală

  • SELFIE este un instrument dedicat instituțiilor de învățământ. Nu sunt colectate date cu caracter personal.
  • Toate răspunsurile furnizate prin intermediul SELFIE sunt anonime. Elevii, cadrele didactice, responsabilii școlari sau orice alți membri ai personalului care răspund la întrebări și la enunțuri nu pot fi identificați personal.
  • Fiecare școală este proprietarul raportului său SELFIE, care nu este comunicat terților decât dacă școala alege să facă acest lucru.
  • Nicio altă organizație, inclusiv Comisia Europeană, nu poate urmări răspunsurile pentru o școală sau un participant anume.
  • SELFIE este găzduit pe un server deținut și administrat de Comisia Europeană, iar datele colectate fac obiectul normelor Comisiei în materie de prelucrare a datelor.
  • Datele anonimizate și agregate pot fi utilizate exclusiv în scopuri de politică și cercetare și niciodată în scopuri comerciale.

SELFIE: declarație de confidențialitate

Această declarație de confidențialitate oferă informații cu privire la prelucrarea și protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Operațiunea de prelucrare: autoreflecție asupra învățării eficiente prin promovarea inovației prin intermediul tehnologiilor educaționale

Operatorul de date: JRC.B.4

Numărul de referință al operațiunii de prelucrare: DPR-EC-01019

1. Introducere

2. De ce și cum vă prelucrăm datele?

3. Pe ce temei juridic ne bazăm atunci când vă prelucrăm datele cu caracter personal?

4. Ce date cu caracter personal colectăm și prelucrăm?

5. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

6. Cum protejăm și păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

7. Cine are acces la datele cu caracter personal și cui îi sunt dezvăluite?

8. Ce drepturi aveți și cum vi le puteți exercita?

9. Informații de contact

10. Unde puteți găsi mai multe informații?

1. Introducere

Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) se angajează să vă protejeze datele cu caracter personal și să vă respecte viața privată. Comisia colectează și prelucrează date cu caracter personal în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date (și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001) 1.

Prezenta declarație de confidențialitate explică motivele pentru care vă prelucrăm datele cu caracter personal, modul în care colectăm, prelucrăm și protejăm toate datele cu caracter personal furnizate, modul în care utilizăm informațiile și ce drepturi aveți în raport cu datele dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, în declarație se precizează informațiile de contact ale operatorului de date responsabil pe care îl puteți contacta pentru a vă exercita drepturile, ale responsabilului cu protecția datelor și ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

Mai jos sunt prezentate informațiile referitoare la operațiunea de prelucrare „Autoreflecție asupra învățării eficiente prin promovarea inovației prin intermediul tehnologiilor educaționale” efectuată de JRC.B.4.

2. De ce și cum vă prelucrăm datele?

Scopul operațiunii de prelucrare: SELFIE sprijină dezvoltarea unor politici educaționale de calitate, astfel cum se prevede la articolul 165 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. A fost elaborat ca o acțiune specifică în cadrul Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind Planul de acțiune pentru educația digitală (COM (2018) 22 final).

JRC.B.4 colectează și utilizează informațiile dumneavoastră cu caracter personal furnizate în mod anonim și voluntar printr-o serie de întrebări pentru a genera în mod automat (prin intermediul instrumentului SELFIE) un raport personalizat care pune la dispoziția școlilor rezultatele agregate într-un mod vizual și interactiv, pentru a le ajuta să utilizeze tehnologiile digitale în procesul de predare, învățare și evaluare. Concluziile pot ajuta școlile să afle la cel nivel se situează și, din acest punct, să inițieze o conversație privind utilizarea tehnologiei și să dezvolte un plan de acțiune. SELFIE poate fi apoi utilizat într-o etapă ulterioară pentru a măsura progresele realizate și pentru a adapta planul de acțiune.

Aceste rezultate sunt complet anonimizate și nu includ informații cu caracter personal, cum ar fi genul sau vârsta. Elevii, cadrele didactice, responsabilii școlari sau orice alți membri ai personalului care răspund la întrebările SELFIE nu pot fi identificați personal în aceste rapoarte. SELFIE nu măsoară sau nu compară cunoștințele sau abilitățile responsabililor școlari, ale cadrelor didactice sau ale elevilor și nu este conceput pentru evaluarea sau compararea școlilor. Comisia Europeană poate utiliza datele agregate de pe platforma SELFIE în următoarele moduri: descărcarea datelor agregate și anonimizate în alte sisteme ale Comisiei Europene pentru analiză, întocmirea de rapoarte publice și prezentări bazate pe date agregate și anonimizate și pe analiza acestora. Participanții individuali nu vor fi identificați niciodată în aceste rapoarte și analize.

Răspunsurile individuale din partea școlii nu vor fi niciodată comunicate sau făcute publice și nu se vor comunica date agregate care ar putea permite identificarea elevilor sau a membrilor personalului. De asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi utilizate pentru un proces decizional automatizat care include crearea de profiluri.

3. Pe ce temei juridic ne bazăm atunci când vă prelucrăm datele personale?

Vă prelucrăm datele cu caracter personal deoarece v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice [în conformitate cu articolul 5 litera (d) din Regulamentul (UE) 2018/1725]. Participarea persoanelor vizate este voluntară.

Nu prelucrăm categorii speciale de date; de aceea, nu se aplică articolul 10 din Regulamentul (UE) 2018/1725.

4. Ce date cu caracter personal colectăm și prelucrăm?

Pentru a efectua această operațiune de prelucrare, JRC.B.4 colectează următoarele categorii de date cu caracter personal: anul nașterii (numai pentru elevi) grupa de vârstă (pentru cadre didactice și directorii unităților de învățământ) numărul total de ani de experiență profesională (pentru cadre didactice și directorii unităților de învățământ) participarea la activitățile de dezvoltare profesională și utilitatea acestora (numai pentru cadrele didactice) utilizarea dispozitivelor de predare (numai pentru cadrele didactice) încrederea în utilizarea tehnologiei (numai pentru profesori); procentul de timp în care se utilizează tehnologii digitale în clasă (numai pentru profesori); durata de utilizare a tehnologiei (numai pentru elevi). De asemenea, este disponibilă opțiunea „Prefer să nu răspund”.

Alte informații neobligatorii sunt genul, adresa de e-mail suplimentară, persoana de contact din școală (numele și prenumele), rolul persoanei de contact, site-ul web sau contul de pe platformele de comunicare socială.

5. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

JRC. păstrează datele doar pe perioada de timp necesară pentru a îndeplini scopul de colectare sau de prelucrare ulterioară, pe o durată maximă de 4 ani de la încheierea proiectului SELFIE.

6. Cum protejăm și păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Toate datele cu caracter personal în format electronic (e-mailuri, documente, baze de date, seturi de date încărcate etc.) sunt stocate pe serverele Comisiei Europene. Toate operațiunile de prelucrare se desfășoară respectând Decizia (UE, Euratom) 2017/46 a Comisiei din 10 ianuarie 2017 privind securitatea sistemelor informatice și de comunicații în cadrul Comisiei Europene.

Pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal, Comisia a instituit o serie de măsuri tehnice și organizatorice. Printre măsurile tehnice se numără acțiuni adecvate pentru a aborda securitatea în mediul online, riscul pierderii de date, modificarea datelor sau accesul neautorizat, luând în considerare riscul prezentat de prelucrarea datelor și natura datelor cu caracter personal care sunt prelucrate. Măsurile organizatorice includ acordarea accesului la datele cu caracter personal doar persoanelor autorizate care au un interes legitim să le cunoască în contextul acestei operațiuni de prelucrare.

7. Cine are acces la datele cu caracter personal și cui îi sunt dezvăluite?

Accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal este acordat personalului Comisiei responsabil cu efectuarea acestei operațiuni de prelucrare și personalului autorizat în conformitate cu principiul „necesității de a cunoaște”. Personalul menționat respectă dispozițiile legale și, atunci când este necesar, acordurile de confidențialitate suplimentare.

Informațiile pe care le colectăm nu vor fi divulgate unor părți terțe, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar în scopul aplicării legii.

8. Ce drepturi aveți și cum vi le puteți exercita?

În calitate de „persoană vizată”, în temeiul capitolului III (articolele 14-25) din Regulamentul (UE) 2018/1725, beneficiați de drepturi specifice, în special de dreptul de a accesa, de a rectifica sau de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal și dreptul de a restricționa prelucrarea lor. Unde este cazul, aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune prelucrării datelor și dreptul la portabilitatea lor.

Ați consimțit să furnizați JRC.B.4 datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul efectuării prezentei operațiuni de prelucrare. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, prin notificarea operatorului de date. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acordului.

Vă puteți exercita drepturile contactând operatorul de date sau, în cazul unui conflict, responsabilul cu protecția datelor. Dacă este necesar, vă puteți adresa, de asemenea, Autorității Europene pentru Protecția Datelor. Datele de contact ale acestora sunt furnizate în secțiunea 9 de mai jos.

În cazul în care doriți să vă exercitați drepturile în contextul uneia sau mai multor operațiuni de prelucrare specifice, vă rugăm să le descrieți în cererea dumneavoastră [și anume să furnizați numărul (numerele) de referință din registru, după cum se specifică în secțiunea 10 de mai jos].

9. Informații de contact

Operatorul de date

Dacă doriți să vă exercitați drepturile în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725, dacă aveți observații, întrebări sau preocupări sau dacă doriți să depuneți o plângere cu privire la colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți contacta prin e-mail operatorul de date la adresa JRC-EAC-SELFIE-TOOL@ec.europa.eu.

Responsabilul cu protecția datelor (RPD) din cadrul Comisiei

Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) pentru orice aspect legat de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725.

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)

Aveți dreptul de a face recurs (și anume, puteți depune o plângere) la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (edps@edps.europa.eu) în cazul în care considerați că drepturile dumneavoastră prevăzute în Regulamentul (UE) 2018/1725 au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal de către operatorul de date.

10. Unde puteți găsi mai multe informații?

Responsabilul cu protecția datelor (RPD) din cadrul Comisiei publică registrul tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de Comisie care au fost documentate și care i-au fost notificate. Accesați registrul: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_ro.

Această operațiune specifică de prelucrare a fost inclusă în registrul public al RPD cu numărul de referință: DPR-EC-01019 (autoreflecție asupra învățării eficiente prin promovarea inovației prin intermediul tehnologiilor educaționale).

1 Regulamentul (CE) nr. 45/2001 (JO L8 din 12.1.2001).