Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

Podaci i privatnost

Najnovija verzija: 15. 5. 2024.

Pregled

  • Alat SELFIE namijenjen je samo školama. Ne prikupljaju se nikakvi osobni podaci.
  • Svi odgovori uneseni u alat SELFIE su anonimni. Ne može se utvrditi identitet učenika, učitelja, nastavnika, rukovoditelja škola ni drugih članova osoblja koji odgovaraju na pitanja ili tvrdnje.
  • Svaka je škola vlasnik svojeg izvješća u alatu SELFIE, koje se s drugima dijeli isključivo na zahtjev same škole.
  • Ni jedna druga organizacija, pa ni Europska komisija, ne može ući u trag odgovorima pojedine škole ili sudionika.
  • Alat SELFIE nalazi se na poslužitelju čiji je vlasnik i administrator Europska komisija pa se na prikupljene podatke primjenjuju pravila Komisije o obradi osobnih podataka.
  • Anonimizirani i objedinjeni podaci smiju se koristiti samo za potrebe istraživanja i oblikovanja politika, nikad u komercijalne svrhe.

Izjava o zaštiti osobnih podataka za alat SELFIE

Ova izjava sadržava informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka.

Postupak obrade: Samoprocjena učinkovitosti učenja poticanjem inovacija kroz obrazovne tehnologije (SELFIE)

Voditelj obrade podataka: JRC.T.1

Broj upisa: DPR-EC-01019.3

1. Uvod

2. Zašto i kako obrađujemo vaše osobne podatke?

3. Koji su pravni temelji za prikupljanje vaših podataka?

4. Koje osobne podatke prikupljamo i obrađujemo?

5. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

6. Kako štitimo vaše osobne podatke?

7. Tko ima pristup vašim osobnim podacima i kome se oni otkrivaju?

8. Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?

9. Podaci za kontakt

10. Gdje možete pronaći podrobnije informacije?

 

1. Uvod

Europska komisija (dalje u tekstu „Komisija”) obvezala se da će štititi vaše osobne podatke i poštovati vašu privatnost. Komisija prikuplja i obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka (te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001) 1.

U ovoj izjavi o zaštiti osobnih podataka objašnjava se zašto obrađujemo osobne podatke, kako ih prikupljamo, postupamo s njima i štitimo ih, kako se ti podaci koriste i koja su vaša prava u pogledu vaših osobnih podataka. Navedeni su i podaci za kontakt nadležnog voditelja obrade podataka kojemu se možete obratiti da biste ostvarili svoja prava, službenika za zaštitu podataka i Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

Informacije o postupku obrade „Samoprocjena učinkovitosti učenja poticanjem inovacija kroz obrazovne tehnologije” koji provodi JRC.T.1 navedene su u nastavku.

 

2. Zašto i kako obrađujemo vaše osobne podatke?

Svrha postupka obrade: Alat SELFIE podupire razvoj kvalitetnog obrazovanja, što je predviđeno člankom 165. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Razvijen je kao jedna od posebnih mjera iz Komunikacije Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o akcijskom planu za digitalno obrazovanje, COM(2018) 22 final.

SELFIE je alat za samorefleksiju namijenjen rukovoditeljima škola, učiteljima, nastavnicima i učenicima. Korisnici se dobrovoljno registriraju i odgovaraju na niz pitanja uglavnom birajući među već zadanim odgovorima. Zatim se automatski generira personalizirano izvješće u kojem su objedinjeni rezultati vizualno i interaktivno prikazani, što školama pomaže u korištenju digitalne tehnologije za poučavanje, učenje i vrednovanje. Škola na osnovi rezultata može utvrditi činjenično stanje te započeti razgovore o korištenju tehnologije i razviti akcijski plan. SELFIE se kasnije može koristiti za mjerenje napretka i prilagodbu akcijskog plana. Škole su u potpunosti odgovorne za utvrđivanje ciljeva i mjera povezanih s korištenjem alata SELFIE.

Dobiveni rezultati potpuno su anonimizirani i ne uključuju nikakve osobne podatke, kao što su spol ili dob. U tim izvješćima ne može se utvrditi identitet učenika, učitelja, nastavnika, rukovoditelja škola ni drugih članova osoblja koji odgovaraju na pitanja iz alata SELFIE.

Alatom se ne mjere niti uspoređuju znanja i vještine rukovoditelja škola, nastavnog osoblja ili učenika niti je on namijenjen za vrednovanje ili uspoređivanje škola.

Europska komisija (JRC T.1) kao pružatelj alata upravlja korisničkim računima preko platforme EU Login. Za više informacija o obradi vaših osobnih podataka u vezi sa sustavom EU Login vidjeti DIGIT-ov upis u registar DPR-EC-03187.

Komisija uz to može i:

  • preuzimati objedinjene i anonimizirane podatke u druge sustave Europske komisije radi analize
  • pripremati javna izvješća i prezentacije na temelju objedinjenih i anonimiziranih podataka i njihove analize.

U tim izvješćima i analizama nikad neće biti otkriven identitet pojedinačnih sudionika. Pojedinačni odgovori iz neke škole nikad se neće dijeliti ni objavljivati niti će se dijeliti objedinjeni podaci koji bi mogli omogućiti identifikaciju učenika ili članova osoblja.

Odgovori na pitanja dostavljeni preko alata SELFIE su anonimni. Stoga se ne može utvrditi identitet učenika, učitelja, nastavnika, rukovoditelja škola ni drugih članova osoblja koji odgovaraju na pitanja. Svi podaci navedeni u upitnicima alata SELFIE i postupcima prijave iskoristit će se za analizu odgovora, i to radi istraživanja i oblikovanja politika, a ne za marketing.

Vaši osobni podaci neće se koristiti za automatizirano donošenje odluka, uključujući profiliranje.

 

3. Koji su pravni temelji za obradu vaših osobnih podataka?

Osobne podatke obrađujemo jer ste kao školski koordinator dali privolu za njihovu obradu u jednu ili više posebnih svrha u skladu s člankom 5. točkom (d) Uredbe (EU) 2018/1725. Sudjelovanje ispitanika je dobrovoljno.

Ne obrađujemo posebne kategorije osobnih podataka pa se članak 10. Uredbe (EU) 2018/1725 ne primjenjuje.

 

4. Koje osobne podatke prikupljamo i obrađujemo?

U svrhu ovog postupka obrade odjel JRC.T.1 prikuplja sljedeće kategorije osobnih podataka:

  • podaci za EU Login: korisničko ime, e-adresa, ime i prezime (ako su dio e-adrese).
  • Za potrebe svojih istraživanja JRC iz alata prikuplja samo anonimizirane podatke, odnosno: godinu rođenja (samo učenika); dobnu skupinu (rukovoditelja škola i nastavnog osoblja); ukupne godine radnog staža (rukovoditelja škola i nastavnog osoblja); pohađanje i korisnost aktivnosti stručnog usavršavanja (samo za nastavno osoblje); korištenje uređaja u nastavi (samo za nastavno osoblje); samopouzdanje pri korištenju tehnologije (samo za nastavno osoblje); udio vremena posvećen korištenju digitalnih tehnologija u razredu (samo za nastavno osoblje); vrijeme korištenja tehnologije (samo za učenike).

Među odgovorima je uvijek dostupna opcija „ne želim odgovoriti”.

 

5. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Odjel JRC T.1 čuva podatke za EU Login samo dok osoba ne zatraži brisanje svojeg računa ili dok ga sama ne izbriše (u skladu s upisom DPR-EC-03187).

 

6. Kako štitimo vaše osobne podatke?

Svi osobni podaci u elektroničkom obliku (e-pošta, dokumenti, baze podataka, učitane serije podataka itd.) pohranjuju se na poslužiteljima Europske komisije. Svi postupci obrade provode se u skladu s Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 od 10. siječnja 2017. o sigurnosti komunikacijskih i informacijskih sustava u Europskoj komisiji.

Komisija je uvela niz tehničkih i organizacijskih mjera kako bi zaštitila vaše osobne podatke. Tehničke mjere uključuju odgovarajuće aktivnosti u svrhu sigurnosti na internetu i zaštite od gubitka podataka, promjene podataka ili neovlaštenog pristupa, pri čemu se uzimaju u obzir rizici povezani s obradom i prirodom osobnih podataka koji se obrađuju. Organizacijske mjere uključuju ograničavanje pristupa osobnim podacima isključivo na ovlaštene osobe koje ga moraju imati radi ovog postupka obrade.

 

7. Tko ima pristup vašim osobnim podacima i kome se oni otkrivaju?

Pristup vašim osobnim podacima ima osoblje Komisije koje je odgovorno za ovaj postupak obrade i ovlašteno osoblje prema načelu nužnog pristupa. To je osoblje dužno poštovati regulatorne i dodatne ugovorne obveze čuvanja povjerljivosti.

Informacije koje prikupljamo neće se prosljeđivati trećim osobama, osim u opsegu i u svrhe propisane nacionalnim pravom.

 

8. Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?

Kao „ispitanik” imate posebna prava na temelju poglavlja III. (članci od 14. do 25.) Uredbe (EU) 2018/1725, posebno pravo na pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak ili brisanje i pravo na ograničenje njihove obrade. U određenim slučajevima imate i pravo prigovora na obradu ili pravo na prenosivost podataka.

Pristali ste dati svoje osobne podatke odjelu JRC.T.1 za ovaj postupak obrade. Privolu možete povući u bilo kojem trenutku slanjem obavijesti voditelju obrade podataka. Povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade koja je provedena prije nego što ste povukli privolu.

Da biste ostvarili svoja prava, možete se obratiti voditelju obrade podataka, a u slučaju nejasnoća službeniku za zaštitu podataka. Ako je potrebno, možete se obratiti i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka. Podaci za kontakt navedeni su u 9. odjeljku.

Ako želite ostvariti svoja prava u vezi s jednim ili više konkretnih postupaka obrade, jasno ih navedite u zahtjevu (tj. navedite njihov broj upisa u registar iz 10. odjeljka).

 

9. Podaci za kontakt

Voditelj obrade podataka

Ako želite ostvariti svoja prava na temelju Uredbe (EU) 2018/1725, imate primjedbi, pitanja ili nedoumica, ili ako želite podnijeti pritužbu u vezi s prikupljanjem i korištenjem vaših osobnih podataka, obratite se voditelju obrade podataka u odjelu JRC.T.1 tako da pošaljete e-poruku na JRC-EAC-SELFIE-TOOL@ec.europa.eu.

Komisijin službenik za zaštitu podataka

Za pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka na temelju Uredbe (EU) 2018/1725 možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

Europski nadzornik za zaštitu podataka

Ako smatrate da su prava koja imate na temelju Uredbe (EU) 2018/1725 povrijeđena obradom vaših osobnih podataka za koju je odgovoran voditelj obrade, imate pravo obratiti se (podnijeti pritužbu) Europskom nadzorniku za zaštitu podataka (edps@edps.europa.eu).

 

10. Gdje možete pronaći podrobnije informacije?

Komisijin službenik za zaštitu podataka objavljuje registar svih dokumentiranih i prijavljenih postupaka obrade osobnih podataka koje provodi Komisija. Tom registru možete pristupiti na sljedećoj poveznici:

Ovaj postupak obrade upisan je u javni registar službenika za zaštitu podataka pod sljedećim brojem: DPR-EC-01019.3 Samoprocjena učinkovitosti učenja poticanjem inovacija kroz obrazovne tehnologije.

1 Uredba (EZ) br. 45/2001 (SL L 8, 12.1.2001.).