Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

Podaci i privatnost

Najnovija verzija: 10. 1. 2023.

Pregled

  • Alat SELFIE namijenjen je samo školama. Ne prikupljaju se nikakvi osobni podaci.
  • Svi odgovori uneseni u alat SELFIE su anonimni. Ne može se utvrditi identitet učenika, učitelja, rukovoditelja škole ni drugih članova osoblja koji odgovaraju na pitanja ili daju izjave.
  • Svaka je škola vlasnik svojeg izvješća u alatu SELFIE, koje se s drugima dijeli isključivo na zahtjev same škole.
  • Ni jedna druga organizacija, uključujući Europsku komisiju, ne može ući u trag odgovorima pojedine škole ili sudionika.
  • Alat SELFIE nalazi se na poslužitelju Europske komisije, koja njime i upravlja, pa prikupljeni podaci podliježu pravilima Komisije o obradi osobnih podataka.
  • Anonimni i objedinjeni podaci mogu se upotrebljavati samo za potrebe istraživanja i oblikovanja politika, nikad u komercijalne svrhe.

Izjava o zaštiti osobnih podataka za alat SELFIE

Ova izjava sadržava informacije o obradi i zaštiti vaših osobnih podataka.

Postupak obrade: Samoprocjena učinkovitosti učenja poticanjem inovacija kroz obrazovne tehnologije (SELFIE)

Voditelj obrade podataka: JRC.B.4

Broj upisa: DPR-EC-01019

1. Uvod

2. Zašto i kako obrađujemo vaše osobne podatke?

3. Koji su pravni temelji za prikupljanje vaših podataka?

4. Koje osobne podatke prikupljamo i dalje obrađujemo?

5. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

6. Kako štitimo vaše osobne podatke?

7. Tko ima pristup vašim osobnim podacima i kome se oni otkrivaju?

8. Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?

9. Podaci za kontakt

10. Gdje možete pronaći podrobnije informacije?

1. Uvod

Europska komisija (dalje u tekstu „Komisija”) obvezala se da će štititi vaše osobne podatke i poštovati vašu privatnost. Komisija prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka (te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001) 1.

U ovoj izjavi o zaštiti osobnih podataka objašnjava se zašto obrađujemo osobne podatke, kako ih prikupljamo, postupamo s njima i štitimo ih, kako se ti podaci upotrebljavaju te koja su vaša prava u pogledu vaših osobnih podataka. Navedeni su i podaci za kontakt nadležnog voditelja obrade podataka kojemu se možete obratiti da biste ostvarili svoja prava, službenika za zaštitu podataka i Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

Informacije o postupku obrade „Samoprocjena učinkovitosti učenja poticanjem inovacija kroz obrazovne tehnologije” koji provodi JRC.B.4 navedene su u nastavku.

2. Zašto i kako obrađujemo vaše osobne podatke?

Svrha postupka obrade: Alat SELFIE podupire razvoj kvalitetnih obrazovnih politika, što je predviđeno člankom 165. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Razvijen je kao posebna mjera u okviru Komunikacije Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o akcijskom planu za digitalno obrazovanje, COM(2018) 22 final.

JRC.B.4 prikuplja i upotrebljava vaše osobne podatke, koje ste anonimno i dobrovoljno dostavili odgovaranjem na niz pitanja, kako bi automatski (alatom SELFIE) generirao prilagođeno izvješće u kojem su objedinjeni rezultati vizualno i interaktivno prikazani, što školama pomaže u korištenju digitalne tehnologije za poučavanje, učenje i vrednovanje. Škola na osnovi rezultata može utvrditi činjenično stanje te započeti razgovore o upotrebi tehnologije i razviti akcijski plan. SELFIE se kasnije može koristiti za mjerenje napretka i prilagodbu akcijskog plana.

Ti su rezultati potpuno anonimni i ne uključuju nikakve osobne podatke kao što su spol ili dob. U tim izvješćima ne može se utvrditi identitet učenika, učitelja, rukovoditelja škole ni drugih članova osoblja koji odgovaraju na pitanja iz alata SELFIE. Alatom se ne mjere niti uspoređuju znanja ni vještine rukovoditelja škola, učitelja ili učenika niti je osmišljen za vrednovanje ili uspoređivanje škola. Europska komisija može koristiti objedinjene podatke s platforme SELFIE za preuzimanje objedinjenih i anonimiziranih podataka u svoje druge sustave radi analize te za izradu javnih izvješća i prezentacija na temelju objedinjenih i anonimiziranih podataka i njihove analize. U tim izvješćima i analizama nikad neće biti otkriven identitet pojedinačnih sudionika.

Pojedinačni odgovori iz neke škole nikad se neće dijeliti ni objavljivati niti će se dijeliti objedinjeni podaci koji bi mogli omogućiti identifikaciju učenika ili članova osoblja. Osim toga, vaši osobni podaci neće se upotrebljavati za automatizirano donošenje odluka, uključujući izradu profila.

3. Koji su pravni temelji za obradu vaših osobnih podataka?

Obrađujemo vaše osobne podatke jer ste dali privolu za obradu osobnih podataka u jednu posebnu svrhu ili više njih u skladu s člankom 5. točkom (d) Uredbe (EU) 2018/1725. Sudjelovanje ispitanika je dobrovoljno.

Ne obrađujemo posebne kategorije podataka; stoga se članak 10. Uredbe (EU) 2018/1725 ne primjenjuje.

4. Koje osobne podatke prikupljamo i dalje obrađujemo?

U svrhu ovog postupka obrade JRC.B.4 prikuplja sljedeće kategorije osobnih podataka: godinu rođenja (samo učenika); dobnu skupinu (rukovoditelja škola i učitelja); ukupne godine radnog iskustva (rukovoditelja škola i učitelja); pohađanje i korisnost aktivnosti stručnog usavršavanja (samo za učitelje); upotrebu uređaja za poučavanje (samo za učitelje); samopouzdanje pri upotrebi tehnologije (samo za učitelje); udio vremena upotrebe digitalnih tehnologija u razredu (samo za učitelje); vrijeme upotrebe tehnologije (samo za učenike). Uvijek je moguće odabrati „ne želim odgovoriti”.

Dodatni neobvezni podaci su spol, dodatna e-adresa, osoba za kontakt u školi (ime i prezime), uloga osobe za kontakt, internetska stranica ili račun na društvenim mrežama.

5. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

JRC.B.4 čuva vaše osobne podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno da se ispuni svrha prikupljanja ili daljnje obrade, to jest najviše četiri godine nakon završetka projekta SELFIE.

6. Kako štitimo vaše osobne podatke?

Svi osobni podaci u elektroničkom obliku (e-pošta, dokumenti, baze podataka, učitane serije podataka itd.) pohranjuju se na poslužiteljima Europske komisije. Svi postupci obrade provode se u skladu s Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 od 10. siječnja 2017. o sigurnosti komunikacijskih i informacijskih sustava u Europskoj komisiji.

Komisija je uvela niz tehničkih i organizacijskih mjera kako bi zaštitila vaše osobne podatke. Tehničke mjere uključuju odgovarajuće aktivnosti u svrhu sigurnosti na internetu i zaštite od gubitka podataka, promjene podataka ili neovlaštenog pristupa, pri čemu se uzimaju u obzir rizik koji predstavlja obrada i priroda osobnih podataka koji se obrađuju. Organizacijske mjere uključuju ograničavanje pristupa osobnim podacima isključivo na ovlaštene osobe koje ga moraju imati radi ovog postupka obrade.

7. Tko ima pristup vašim osobnim podacima i kome se oni otkrivaju?

Pristup vašim osobnim podacima ima osoblje Komisije koje je odgovorno za ovaj postupak obrade i ovlašteno osoblje prema načelu nužnog pristupa. To osoblje mora poštovati zakonske obveze i eventualne dodatne ugovore o povjerljivosti.

Informacije koje prikupljamo neće se prosljeđivati trećim osobama, osim u mjeri i u svrhu u kojoj zakon tako nalaže.

8. Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?

Kao „ispitanik” imate posebna prava na temelju odjeljka III. (članci od 14. do 25.) Uredbe (EU) 2018/1725, posebice pravo na pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak ili brisanje i pravo na ograničenje obrade vaših osobnih podataka. U određenim slučajevima imate i pravo prigovora na obradu ili pravo na prenosivost podataka.

Pristali ste dati svoje osobne podatke odjelu JRC.B.4 za ovaj postupak obrade. Privolu možete povući u bilo kojem trenutku slanjem obavijesti voditelju obrade podataka. Povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade koja je provedena prije nego što ste povukli privolu.

Da biste ostvarili svoja prava, možete se obratiti voditelju obrade podataka, a u slučaju spora službeniku za zaštitu podataka. Ako je potrebno, možete se obratiti i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka. Podaci za kontakt navedeni su u 9. odjeljku.

Ako želite ostvariti svoja prava u pogledu jednog ili više konkretnih postupaka obrade, jasno ih navedite u zahtjevu (tj. navedite njihov broj upisa u registar iz 10. odjeljka).

9. Podaci za kontakt

Voditelj obrade podataka

Ako želite ostvariti svoja prava na temelju Uredbe (EU) 2018/1725, imate primjedbi, pitanja ili nedoumica, ili ako želite podnijeti pritužbu u vezi s prikupljanjem i uporabom vaših osobnih podataka, obratite se voditelju obrade podataka JRC.B.4 tako da pošaljete e-poruku na JRC-EAC-SELFIE-TOOL@ec.europa.eu.

Komisijin službenik za zaštitu podataka

Za pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka na temelju Uredbe (EU) 2018/1725 možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

Europski nadzornik za zaštitu podataka

Ako smatrate da su prava koja imate na temelju Uredbe (EU) 2018/1725 povrijeđena obradom vaših osobnih podataka za koju je odgovoran voditelj obrade, imate pravo obratiti se (podnijeti pritužbu) Europskom nadzorniku za zaštitu podataka (edps@edps.europa.eu).

10. Gdje možete pronaći podrobnije informacije?

Komisijin službenik za zaštitu podataka objavljuje registar svih dokumentiranih i prijavljenih postupaka obrade osobnih podataka koje provodi Komisija. Tom registru možete pristupiti na sljedećoj poveznici: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ovaj postupak obrade upisan je u javni registar službenika za zaštitu podataka pod sljedećim brojem: DPR-EC-01019 Samoprocjena učinkovitosti učenja poticanjem inovacija kroz obrazovne tehnologije.

1 Uredba (EZ) br. 45/2001 (SL L 8, 12.1.2001.).