Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

Varstvo podatkov in zasebnosti

Zadnja različica: 10. 1. 2023

Pregled

  • Orodje SELFIE je namenjeno samo šolam. Osebni podatki se ne zbirajo.
  • Vsi odgovori, posredovani z orodjem SELFIE, so anonimni. Posameznih učencev, učiteljev, predstavnikov vodstva šole ali drugih članov osebja, ki odgovarjajo na vprašanja in trditve, ni mogoče osebno prepoznati.
  • Vsaka šola je lastnik svojega poročila iz orodja SELFIE, poročilo pa nikoli ni posredovano drugim osebam, razen če se tako odloči šola sama.
  • Nobena druga organizacija, niti Evropska komisija, ne more spremljati odgovorov posamezne šole ali udeleženca.
  • Orodje SELFIE gostuje na strežniku, katerega lastnica in upravljavka je Evropska komisija, za zbrane podatke pa veljajo pravila Komisije o obdelavi podatkov.
  • Anonimizirani in zbirni podatki se lahko uporabljajo samo za namene politik in raziskav, nikoli pa za komercialne namene.

Izjava o varstvu osebnih podatkov za orodje SELFIE

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov vsebuje informacije o obdelavi in varstvu vaših osebnih podatkov.

Postopek obdelave podatkov: Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies (samoocenjevanje učinkovitega učenja s spodbujanjem uporabe inovativnih izobraževalnih tehnologij)

Upravljavec podatkov: JRC.B.4

Referenčna oznaka: DPR-EC-01019

1. Uvod

2. Zakaj in kako obdelujemo vaše osebne podatke

3. Pravna podlaga za zbiranje vaših podatkov

4. Katere osebne podatke zbiramo in obdelujemo

5. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke

6. Kako varujemo vaše osebne podatke

7. Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov in komu se razkrijejo

8. Katere pravice imate in kako jih lahko uveljavljate

9. Kontaktni podatki

10. Kje lahko poiščete podrobnejše informacije

1. Uvod

Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) je zavezana varstvu vaših osebnih podatkov in spoštovanju vaše zasebnosti. Komisija zbira in obdeluje osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov (ki razveljavlja Uredbo (ES) št. 45/2001)1.

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov pojasnjuje, zakaj vaše osebne podatke obdelujemo, kako vse predložene osebne podatke zbiramo, kako z njimi ravnamo in jih varujemo, kako te informacije uporabljamo ter katere pravice imate glede svojih osebnih podatkov. V njej so opredeljeni tudi kontaktni podatki odgovornega upravljavca podatkov, pri katerem lahko uveljavljate svoje pravice, ter pooblaščene osebe za varstvo podatkov in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

Informacije v zvezi s postopkom obdelave podatkov Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies (samoocenjevanje učinkovitega učenja s spodbujanjem uporabe inovativnih izobraževalnih tehnologij), ki ga izvede Skupno raziskovalno središče enote B.4, so predstavljene spodaj.

2. Zakaj in kako obdelujemo vaše osebne podatke

Namen postopka obdelave podatkov: Orodje SELFIE podpira razvijanje kakovostnih izobraževalnih politik, kot je predvideno v členu 165 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Razvito je bilo kot poseben ukrep iz Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o akcijskem načrtu za digitalno izobraževanje (COM(2018) 22 final).

Skupno raziskovalno središče enote B.4 zbira in uporablja vaše osebne podatke, anonimno in prostovoljno predložene z odgovarjanjem na niz vprašanj, za samodejno ustvarjanje (v orodju SELFIE) prilagojenega poročila, ki zbirne rezultate prikazuje v vizualni in interaktivni obliki, kar šolam pomaga pri uporabi digitalnih tehnologij za poučevanje, učenje in preverjanje znanja. Ugotovitve lahko šoli pomagajo razkriti, kakšno je stanje na njej, na podlagi tega pa lahko začne razpravo o uporabi tehnologije in pripravi akcijski načrt. Orodje SELFIE se lahko uporablja tudi v poznejši fazi za ocenjevanje napredka in prilagajanje akcijskega načrta.

Ti rezultati so popolnoma anonimizirani in ne vključujejo nobenih osebnih podatkov, kot je spol ali starost. Posameznih učencev, učiteljev, predstavnikov vodstva šole ali drugih članov osebja, ki odgovarjajo na vprašanja v orodju SELFIE, v teh poročilih ni mogoče osebno prepoznati. Orodje SELFIE ne presoja ali primerja znanja oziroma spretnosti predstavnikov vodstva šole, učiteljev ali učencev in ni zasnovano za ocenjevanje oziroma primerjanje šol. Evropska komisija lahko zbirne podatke iz orodja SELFIE uporabi na te načine: prenos zbirnih in anonimiziranih podatkov v druge sisteme Evropske komisije za analizo, priprava javnih poročil in predstavitev na podlagi zbirnih in anonimiziranih podatkov ter njihova analiza. Posamezni udeleženci nikoli ne bodo razpoznavni v teh poročilih in analizah.

Posamezni odgovori šole nikoli ne bodo posredovani naprej ali objavljeni, prav tako pa ne bodo posredovani naprej nobeni zbirni podatki, ki bi lahko omogočili prepoznavo posameznih učencev ali članov osebja. Poleg tega se vaši osebni podatki ne bodo uporabljali za samodejno sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

3. Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov

Vaše osebne podatke obdelujemo, ker ste privolili v njihovo obdelavo za enega ali več določenih namenov s skladu s členom 5(d) Uredbe (EU) 2018/1725. Sodelovanje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, je prostovoljno.

Posebnih vrst podatkov ne obdelujemo, zato se člen 10 Uredbe (EU) 2018/1725 ne uporablja.

4. Katere osebne podatke zbiramo in obdelujemo

Za ta postopek obdelave Skupno raziskovalno središče enote B.4 zbira naslednje kategorije osebnih podatkov: leto rojstva (samo za učence), starostna skupina (za vodstvo šole in učitelje), skupno število let delovnih izkušenj (za vodstvo šole in učitelje), obstoj in koristnost dejavnosti profesionalnega razvoja (samo za učitelje), uporaba naprav za poučevanje (samo za učitelje), samozavest pri uporabi tehnologij (samo za učitelje), odstotek časa uporabe digitalnih tehnologij v razredu (samo za učitelje), čas uporabe tehnologij (samo za učence). Vedno je na voljo možnost odgovora „Ne želim navesti“.

Dodatni neobvezni podatki so spol, nadomestni e-poštni naslov, kontaktna oseba v šoli (ime in priimek), funkcija kontaktne osebe, spletno mesto ali račun na družbenem omrežju.

5. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke

Skupno raziskovalno središče enote B.4 vaše osebne podatke hrani samo toliko časa, kot je potrebno za izpolnitev namena zbiranja ali nadaljnje obdelave, in sicer največ 4 leta po zaključku projekta SELFIE.

6. Kako varujemo vaše osebne podatke

Vsi osebni podatki v elektronski obliki (elektronska pošta, dokumenti, podatkovne zbirke, naložene serije podatkov itd.) se shranjujejo na strežnikih Evropske komisije. Za vse postopke obdelave se uporablja Sklep Komisije (EU, Euratom) 2017/46 z dne 10. januarja 2017 o varnosti komunikacijskih in informacijskih sistemov v Evropski komisiji.

Komisija je za varstvo osebnih podatkov uvedla več tehničnih in organizacijskih ukrepov. Tehnični ukrepi vključujejo ustrezne ukrepe za obravnavo spletne varnosti, tveganja izgube podatkov, spremembe podatkov ali nepooblaščenega dostopa, pri čemer se upoštevata tveganje, ki ga predstavlja obdelava, in narava osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Organizacijski ukrepi vključujejo omejitev dostopa do osebnih podatkov samo na pooblaščene osebe z legitimno potrebo po seznanitvi za namene tega postopka obdelave.

7. Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov in komu se razkrijejo

Dostop do vaših osebnih podatkov ima osebje Komisije, odgovorno za ta postopek obdelave, in pooblaščeno osebje v skladu z načelom „potrebe po seznanitvi“. To osebje spoštuje zakonske in po potrebi tudi dodatne sporazume o zaupnosti.

Informacij, ki jih zbiramo, ne bomo posredovali tretjim osebam, razen v obsegu in za namene, zahtevane z zakonom.

8. Katere pravice imate in kako jih lahko uveljavljate

Kot „posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki“, imate posebne pravice v skladu s členi 14–25 poglavja III Uredbe (EU) 2018/1725, zlasti pravico do dostopa, popravka, izbrisa ali omejitve obdelave osebnih podatkov. Kadar je primerno, imate tudi pravico nasprotovati obdelavi ali pravico do prenosljivosti podatkov.

Za namene tega dejanja obdelave ste privolili, da boste svoje osebne podatke zagotovili Skupnemu raziskovalnemu središču enote B.4. Privolitev lahko kadar koli prekličete tako, da o tem obvestite upravljavca podatkov. Preklic ne bo vplival na zakonitost obdelave, izvedene pred preklicem privolitve.

Za uveljavljanje pravic se obrnite na upravljavca podatkov oziroma v primeru spora na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, po potrebi pa tudi na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Njihovi kontaktni podatki so navedeni v razdelku 9.

Če želite uveljavljati svoje pravice v okviru enega ali več specifičnih dejanj obdelave, te jasno navedite v svojem zahtevku (navedite evidenčno številko, kot je opredeljeno v razdelku 10 v nadaljevanju).

9. Kontaktni podatki

Upravljavec podatkov

Za uveljavljanje svojih pravic v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 ali za pripombe, vprašanja, pomisleke ali pritožbe v zvezi z zbiranjem in uporabo vaših osebnih podatkov se obrnite na upravljavca podatkov Skupnega raziskovalnega središča enote B.4 z elektronskim sporočilom na JRC-EAC-SELFIE-TOOL@ec.europa.eu.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri Komisiji

Za vprašanja v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

Če menite, da je upravljavec podatkov z obdelavo vaših osebnih podatkov kršil vaše pravice iz Uredbe (EU) 2018/1725, lahko vložite pritožbo pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov (edps@edps.europa.eu).

10. Kje lahko poiščete podrobnejše informacije

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri Komisiji vodi register vseh dokumentiranih in priglašenih postopkov obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja Komisija. Dostop do registra: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ta specifični postopek obdelave podatkov se v javnem registru pooblaščene osebe za varstvo podatkov vodi pod referenčno oznako: DPR-EC-01019 Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies.

1 Uredba (ES) št. 45/2001 (UL L 8, 12.1.2001).