Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Ochrana soukromí a údajů

Nejnovější verze: 10. 1. 2023

Přehled

  • SELFIE je nástroj pro potřeby vaší školy. Neshromažďuje žádné osobní údaje.
  • Všechny odpovědi, které poskytnete prostřednictvím nástroje SELFIE jsou anonymní. Jednotlivé studenty, učitele, vedoucí pracovníky školy ani jiné zaměstnance, kteří na otázky odpovědí, nelze zpětně identifikovat.
  • Vlastníkem zprávy SELFIE je škola, které se zpráva týká. S nikým jiným zpráva není sdílena, pokud si to daná škola výslovně nepřeje.
  • Žádné jiné organizaci, tedy ani Evropské komisi, není umožněno odpovědi týkající se konkrétní školy či účastníka sledovat.
  • Aplikace SELFIE je umístěna na serveru, který vlastní a spravuje Evropská komise, a na data, jež tato aplikace shromažďuje, se vztahují pravidla Komise pro zpracování údajů.
  • Anonymizované a agregované údaje smí být použity pouze pro účely opatření v oblasti školské politiky a výzkumu, tedy v žádném případě pro komerční účely.

SELFIE: Prohlášení o ochraně osobních údajů

V tomto prohlášení o ochraně soukromí jsou obsaženy informace o zpracování a ochraně vašich osobních údajů.

Operace zpracování údajů: Sebereflexe týkající se efektivního učení podporou inovací prostřednictvím vzdělávacích technologií

Správce údajů: JRC.B.4

Referenční číslo: DPR-EC-01019

1. Úvod

2. Proč a jak zpracováváme vaše údaje?

3. Na jakém právním základě vaše osobní údaje shromažďujeme?

4. Které osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme?

5. Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

6. Jak zajišťujeme ochranu a zabezpečení vašich osobních údajů?

7. Kdo má k vašim osobním údajům přístup a komu dalšímu se poskytují?

8. Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit?

9. Kontaktní údaje

10. Kde najdete podrobnější informace?

1. Úvod

Evropská komise (dále jen „Komise“) se zavázala chránit vaše osobní údaje a respektovat vaše soukromí. Komise shromažďuje a dále zpracovává osobní údaje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů (a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001) 1.

Toto prohlášení o ochraně soukromí obsahuje informace o tom, z jakých důvodů Komise vaše osobní údaje zpracovává, jakým způsobem je shromažďuje, jak s nimi nakládá a jak zajišťuje ochranu všech poskytnutých osobních údajů. Dále uvádí, jak se tyto informace používají a jaká práva ve vztahu ke svým osobním údajům máte. Prohlášení obsahuje také kontakt na odpovědného správce údajů, kterého můžete žádat o uplatnění svých práv, dále na pověřence pro ochranu osobních údajů a evropského inspektora ochrany údajů.

Níže jsou uvedeny informace týkající se operace zpracování údajů „Sebereflexe týkající se efektivního učení podporou inovací prostřednictvím vzdělávacích technologií“ prováděné oddělením B.4 Společného výzkumného střediska.

2. Proč a jak vaše osobní údaje zpracováváme?

Účel zpracování: Nástroj SELFIE podporuje rozvoj politik v oblasti kvalitního vzdělávání, jak stanoví článek 165 Smlouvy o fungování Evropské unie. Vznikl jako zvláštní opatření obsažené ve sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o akčním plánu digitálního vzdělávání COM(2018) 22 final.

JRC.B.4 shromažďuje a používá vaše osobní údaje poskytnuté anonymně a dobrovolně prostřednictvím sérií otázek s cílem vytvořit automaticky (prostřednictvím nástroje SELFIE) individuální zprávu zobrazující souhrnné výsledky vizuálním a interaktivním způsobem, aby pomohly školám využívat digitální technologie pro výuku, učení a hodnocení. Výsledky mohou škole pomoci zjistit, jak si stojí, zahájit debatu o využívání technologií a vypracovat akční plán. Nástroj SELFIE pak může být použit i v pozdější fázi k posouzení pokroku a k přizpůsobení akčního plánu.

Tyto výsledky jsou zcela anonymizovány a nezahrnují žádné osobní informace, jako je pohlaví či věk. Jednotlivé studenty, učitele, vedoucí pracovníky školy ani jiné zaměstnance, kteří na otázky v rámci SELFIE odpovědí, nelze zpětně identifikovat. Nástroj SELFIE neměří ani nesrovnává znalosti ani dovednosti vedoucích pracovníků škol, učitelů či studentů a není určen k hodnocení ani srovnávání škol. Evropská komise smí použít agregované údaje z platformy SELFIE těmito způsoby: Stahovat agregované a anonymizované údaje do jiných systémů Evropské komise pro účely analýzy, vypracovávat veřejné zprávy a prezentace na základě agregovaných a anonymizovaných údajů a jejich analýzy. Jednotliví účastníci nebudou v těchto zprávách a analýzách nikdy identifikováni.

Jednotlivé odpovědi škol nebudou nikdy sdíleny ani zveřejněny ani nebudou sdíleny žádné souhrnné údaje, které by mohly umožnit identifikaci jednotlivých studentů nebo zaměstnanců. Vaše osobní údaje nebudou využity k automatizovanému rozhodování, včetně tzv. profilování.

3. Na jakých právních základech vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, který jste udělili pro jeden či více konkrétních účelů podle čl. 5 písm. d) nařízení (EU) 2018/1725. Účast subjektů údajů je dobrovolná.

Nezpracováváme zvláštní kategorie údajů; článek 10 nařízení (EU) 2018/1725 se proto nepoužije.

4. Které osobní údaje shromažďujeme a dále zpracováváme?

K provádění této operace zpracování shromažďuje JRC.B.4 tyto kategorie osobních údajů: rok narození (pouze u studentů); věková skupina (u vedoucích pracovníků škol a učitelů); celkový počet let praxe (u vedoucích pracovníků škol a učitelů); účast na aktivitách profesního rozvoje a jejich užitečnost (pouze učitelé); používání zařízení při výuce (pouze učitelé); důvěra v používání technologií (pouze učitelé); procento času stráveného využíváním digitálních technologií ve třídě (pouze učitelé); čas strávený používáním technologií (pouze studenti). Vždy je k dispozici možnost „Nechci uvést“.

Dalšími nepovinnými informacemi jsou pohlaví, další e-mailová adresa, kontaktní osoba ve škole (jméno a příjmení), funkce kontaktní osoby, internetové stránky nebo účet na sociálních médiích.

5. Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

JRC.B.4 uchovává vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelu sběru nebo dalšího zpracování, konkrétně po dobu nejvýše 4 let od ukončení projektu SELFIE.

6. Jak zajišťujeme ochranu a zabezpečení vašich osobních údajů?

Všechny osobní údaje v elektronickém formátu (e-maily, dokumenty, databáze, nahrané dávky dat atd.) jsou uloženy na serverech Evropské komise. Veškeré zpracování se řídí rozhodnutím Komise (EU, Euratom) 2017/46 ze dne 10. ledna 2017 o bezpečnosti komunikačních a informačních systémů v Evropské komisi.

Za účelem ochrany Vašich osobních údajů zavedla Komise řadu technických a organizačních opatření. K technickým opatřením patří zajištění náležité bezpečnosti na internetu a ochrany před ztrátou údajů, jejich pozměněním nebo neoprávněným přístupem k nim, přičemž se přihlíží k riziku spojenému se zpracováním údajů a k povaze zpracovávaných osobních údajů. Organizační opatření zahrnují omezení přístupu k osobním údajům výlučně na oprávněné osoby, jež mají legitimní důvod se s nimi seznámit pro účely dané operace zpracování.

7. Kdo má k vašim osobním údajům přístup a komu dalšímu se poskytují?

Přístup k vašim osobním údajům se poskytuje zaměstnancům Komise, kteří odpovídají za provedení této operace zpracování, a oprávněným zaměstnancům podle zásady „vědět jen to nejnutnější“. Tito zaměstnanci jsou vázáni zákonnými požadavky a v případě potřeby také dalšími dohodami o zachování důvěrnosti.

Informace, které shromažďujeme, nebudou poskytnuty žádné třetí straně, s výjimkou případů a pro účely, kdy nám tuto povinnost ukládá zákon.

8. Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit?

Jako subjekt údajů máte podle kapitoly III (článků 14–25) nařízení (EU) 2018/1725 specifická práva, zejména právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo vymazání a dále právo na omezení jejich zpracování. V příslušných případech máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování nebo právo na přenositelnost údajů.

Pro účely tohoto zpracování údajů jste oddělení JRC.B.4 udělili souhlas s poskytnutím vašich osobních údajů. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat oznámením této skutečnosti správci údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování provedeného před tímto úkonem.

Svá práva můžete uplatnit tak, že se obrátíte na správce údajů nebo v případě sporu na pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě potřeby se můžete obrátit i na evropského inspektora ochrany údajů. Kontaktní informace jsou uvedeny níže v bodě 9.

Pokud chcete uplatnit svá práva v souvislosti s jednou nebo více konkrétními operacemi zpracování, uveďte ve své žádosti jejich popis (tj. referenční číslo/čísla, viz bod 10).

9. Kontaktní údaje

Správce údajů

Chcete-li uplatnit svá práva podle nařízení (EU) 2018/1725 nebo máte-li připomínky, otázky či pochybnosti nebo chcete-li podat stížnost ohledně shromažďování a používání vašich osobních údajů, můžete se obrátit na správce údajů JRC.B.4 – e-mail: JRC-EAC-SELFIE-TOOL@ec.europa.eu

Pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů (DPO)

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů podle nařízení (EU) 2018/1725 se můžete obrátit na pověřence Evropské komise pro ochranu osobních údajů (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

Evropský inspektor ochrany údajů

Pokud se domníváte, že v důsledku zpracování vašich osobních údajů správcem údajů došlo k porušení vašich práv podle nařízení (EU) 2018/1725, máte právo podat stížnost u evropského inspektora ochrany údajů na adrese edps@edps.europa.eu.

10. Kde najdete podrobnější informace?

Pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů zveřejňuje rejstřík všech operací obnášejících zpracování osobních údajů Komisí, jež byly zdokumentovány a které mu byly oznámeny. Rejstřík je k dispozici na této adrese: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Tato konkrétní operace zpracování údajů byla zanesena do veřejného rejstříku pověřence pro ochranu osobních údajů pod tímto referenčním číslem: DPR-EC-01019 Sebereflexe týkající se efektivního učení podporou inovací prostřednictvím vzdělávacích technologií

1 nařízení (ES) 45/2001 (Úř. věst. L 8, 12.1.2001)