Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

Ochrana soukromí a údajů

Nejnovější verze: 15.5.2024

Přehled

  • SELFIE je nástroj pro potřeby vaší školy. Neshromažďuje žádné osobní údaje.
  • Všechny odpovědi, které poskytnete prostřednictvím nástroje SELFIE jsou anonymní. Jednotlivé studenty, učitele, vedoucí pracovníky školy ani jiné zaměstnance, kteří na otázky odpovědí, nelze zpětně identifikovat.
  • Vlastníkem zprávy SELFIE je škola, které se zpráva týká. S nikým jiným zpráva není sdílena, pokud si to daná škola výslovně nepřeje.
  • Žádné jiné organizaci, tedy ani Evropské komisi, není umožněno odpovědi týkající se konkrétní školy či účastníka sledovat.
  • Aplikace SELFIE je umístěna na serveru, který vlastní a spravuje Evropská komise, a na data, jež tato aplikace shromažďuje, se vztahují pravidla Komise pro zpracování údajů.
  • Anonymizované a agregované údaje smí být použity pouze pro účely opatření v oblasti školské politiky a výzkumu, tedy v žádném případě pro komerční účely.

SELFIE: Prohlášení o ochraně osobních údajů

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů jsou obsaženy informace o zpracování a ochraně vašich osobních údajů.

Operace zpracování: Sebereflexe týkající se efektivního učení podporou inovací prostřednictvím vzdělávacích technologií

Správce údajů: JRC.T.1

Referenční číslo: DPR-EC-01019.3

1. Úvod

2. Proč a jak zpracováváme vaše údaje?

3. Na jakém právním základě vaše osobní údaje shromažďujeme?

4. Které osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme?

5. Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

6. Jak zajišťujeme ochranu a zabezpečení vašich osobních údajů?

7. Kdo má k vašim osobním údajům přístup a komu jsou zpřístupňovány?

8. Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit?

9. Kontaktní údaje

10. Kde najdete další informace?

 

1. Úvod

Evropská komise (dále jen „Komise“) se zavázala chránit vaše osobní údaje a respektovat vaše soukromí. Komise shromažďuje a dále zpracovává osobní údaje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů (a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001) 1.

Toto prohlášení o ochraně soukromí vysvětluje, z jakých důvodů Komise vaše osobní údaje zpracovává, jakým způsobem je shromažďuje, jak s nimi nakládá a jak zajišťuje ochranu všech poskytnutých osobních údajů, jak se tyto informace používají a jaká práva ve vztahu ke svým osobním údajům máte. Obsahuje také kontaktní údaje odpovědného správce údajů, u kterého můžete svá práva uplatnit, pověřence pro ochranu osobních údajů a evropského inspektora ochrany údajů.

Níže jsou uvedeny informace týkající se operace zpracování údajů „Sebereflexe týkající se efektivního učení podporou inovací prostřednictvím vzdělávacích technologií“ prováděné oddělením T.1 Společného výzkumného střediska.

 

2. Proč a jak vaše osobní údaje zpracováváme?

Účel operace zpracování údajů: Nástroj SELFIE podporuje rozvoj politik v oblasti kvalitního vzdělávání, jak stanoví článek 165 Smlouvy o fungování Evropské unie. Vznikl jako zvláštní opatření obsažené ve sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o akčním plánu digitálního vzdělávání COM(2018) 22 final.

Nástroj SELFIE se zaměřuje na vedoucí pracovníky škol, učitele a studenty. Jedná se o autoevaluční nástroj sebehodnocení, v jehož rámci se uživatelé dobrovolně zaregistrují a zodpovídají řadu převážně předem stanovených otázek a poté si automaticky (prostřednictvím nástroje SELFIE) vygenerují individuálně uzpůsobenou zprávu s vizuálním, interaktivním souhrnem výsledků, který školám pomůže s využíváním digitálních technologií pro výuku, učení a hodnocení. Výsledky mohou škole pomoci zjistit, jak si stojí, zahájit debatu o využívání technologií a vypracovat akční plán. Nástroj SELFIE pak může být použit i v pozdější fázi k posouzení pokroku a k přizpůsobení akčního plánu. Školy jsou plně odpovědné za určení účelů a prostředků spojených s tím, jak nástroje SELFIE používají.

Tyto výsledky jsou zcela anonymizovány a nezahrnují žádné osobní informace, jako je pohlaví či věk. Jednotlivé studenty, učitele, vedoucí pracovníky školy ani jiné zaměstnance, kteří na otázky v rámci SELFIE odpovědí, nelze zpětně identifikovat.

Nástroj SELFIE neměří ani nesrovnává znalosti ani dovednosti vedoucích pracovníků škol, učitelů či studentů a není určen k hodnocení ani srovnávání škol.

Evropská komise (JRC T.1) jako poskytovatel nástrojů spravuje uživatelské účty prostřednictvím platformy EU Login. Další informace o zpracování vašich osobních údajů souvisejícím se službou EU Login najdete v záznamu DIGIT DPR-EC-03187.

Komise kromě toho může:

  • stahovat agregované a anonymizované údaje do jiných systémů Evropské komise pro účely analýzy
  • vytvářet veřejné zprávy a prezentace na základě agregovaných a anonymizovaných údajů a jejich analýzy

Totožnost jednotlivých účastníků nebude v těchto zprávách a analýzách nikdy určena. Jednotlivé odpovědi škol nebudou nikdy sdíleny ani zveřejněny a nebudou ani sdíleny žádné souhrnné údaje, které by mohly umožnit identifikaci jednotlivých studentů nebo zaměstnanců.

Anonymní jsou zejména odpovědi na otázky poskytnuté prostřednictvím SELFIE. Jednotlivé studenty, učitele, vedoucí pracovníky školy ani jiné zaměstnance, kteří na otázky SELFIE odpovědí, tedy nelze zpětně identifikovat. Všechny údaje poskytnuté v dotaznících SELFIE a během souvisejících procesů přihlašování budou použity pro účely celkové analýzy odpovědí s cílem poskytnout informace pro výzkum a politiku, nicméně nikoli pro marketing.

Vaše osobní údaje nebudou použity k automatizovanému rozhodování, tedy ani k profilování.

 

3. Na jakém právním základě vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, který jste (jakožto školní koordinátor) udělili pro jeden či více konkrétních účelů podle čl. 5 písm. d) nařízení (EU) 2018/1725. Účast subjektů údajů je dobrovolná.

Zvláštní kategorie údajů nezpracováváme, takže se článek 10 nařízení (EU) 2018/1725 nepoužije.

 

4. Které osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme?

K provádění této operace zpracování shromažďuje JRC.T.1 tyto kategorie osobních údajů:

  • Údaje ze služby EU Login: ID uživatele, e-mailová adresa, jméno a příjmení (jsou-li uvedeny v e-mailu).
  • Pro vlastní výzkumné účely JRC shromažďuje z nástroje pouze anonymizované údaje, konkrétně: rok narození (pouze u studentů); věkovou skupinu (u vedoucích pracovníků škol a učitelů); celkový počet let praxe (u vedoucích pracovníků škol a učitelů); účast na aktivitách profesního rozvoje a jejich užitečnost (pouze učitelé); používání zařízení při výuce (pouze učitelé); důvěru v používání technologií (pouze učitelé); procento času stráveného využíváním digitálních technologií ve třídě (pouze učitelé); čas strávený používáním technologií (pouze studenti).

Vždy je k dispozici možnost „Nechci uvést“.

 

5. Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Oddělení T.1 střediska JRT uchovává pouze údaje služby EU Login, dokud si jednotlivec sám nepožádá o výmaz nebo účet sám nesmaže (podle DPR-EC-03187).

 

6. Jak zajišťujeme ochranu a zabezpečení vašich osobních údajů?

Všechny osobní údaje v elektronické podobě (e-mailové zprávy, dokumenty, databáze, nahrané dávky dat atd.) jsou uloženy na serverech Evropské komise. Veškeré operace zpracování se řídí rozhodnutím Komise (EU, Euratom) 2017/46 ze dne 10. ledna 2017 o bezpečnosti komunikačních a informačních systémů v Evropské komisi.

Za účelem ochrany vašich osobních údajů zavedla Komise řadu technických a organizačních opatření. Technická opatření zahrnují náležité kroky k zajištění bezpečnosti na internetu a ochrany před ztrátou údajů, jejich pozměněním nebo neoprávněným přístupem k nim, s přihlédnutím k riziku spojenému se zpracováním údajů a k povaze zpracovávaných osobních údajů. Organizační opatření zahrnují omezení přístupu k osobním údajům výlučně na oprávněné osoby, jež mají legitimní důvod se s nimi seznámit pro účely této operace zpracování.

 

7. Kdo má k vašim osobním údajům přístup a komu jsou zpřístupňovány?

Přístup k vašim osobním údajům se poskytuje zaměstnancům Komise, kteří odpovídají za provedení této operace zpracování údajů, a oprávněným zaměstnancům podle zásady „vědět jen to nejnutnější“. Tito zaměstnanci jsou vázáni zákonnými požadavky a v případě potřeby dalšími dohodami o zachování důvěrnosti.

Informace, které shromažďujeme, nebudou poskytnuty žádné třetí straně, s výjimkou případů a pro účely, kdy nám tuto povinnost ukládá zákon.

 

8. Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit?

Jako tzv. subjekt údajů máte podle kapitoly III (články 14 až 25) nařízení (EU) 2018/1725 specifická práva, zejména právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu nebo vymazání a právo na omezení jejich zpracování. V příslušných případech máte rovněž právo vznést proti zpracování námitku nebo právo na přenositelnost údajů.

Pro účely tohoto zpracování údajů jste oddělení JRC.T.1 udělili souhlas s poskytnutím vašich osobních údajů. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat oznámením této skutečnosti správci údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování provedeného před tímto úkonem.

Svá práva můžete uplatnit tak, že se obrátíte na správce údajů, nebo v případě sporu na pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě potřeby se můžete obrátit i na evropského inspektora ochrany údajů. Kontaktní informace jsou uvedeny v bodě 9 níže.

Pokud chcete uplatnit svá práva v souvislosti s jednou nebo více konkrétními operacemi zpracování, uveďte ve své žádosti jejich popis (tj. referenční číslo/čísla, viz bod 10 níže).

 

9. Kontaktní údaje

Správce údajů

Chcete-li uplatnit svá práva podle nařízení (EU) 2018/1725 nebo máte-li připomínky, otázky či pochybnosti nebo chcete-li podat stížnost ohledně shromažďování a používání vašich osobních údajů, můžete se obrátit na správce údajů JRC.T.1 – e-mail: JRC-EAC-SELFIE-TOOL@ec.europa.eu

Pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů (DPO)

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů podle nařízení (EU) 2018/1725 můžete kontaktovat pověřence Evropské komise pro ochranu osobních údajů (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

Evropský inspektor ochrany údajů (EDPS)

Pokud se domníváte, že následkem zpracování vašich osobních údajů správcem údajů byla porušena vaše práva podle nařízení (EU) 2018/1725, máte právo podat stížnost u evropského inspektora ochrany údajů (edps@edps.europa.eu).

 

10. Kde najdete další informace?

Pověřenec Evropské komise pro ochranu osobních údajů zveřejňuje rejstřík všech operací zpracování osobních údajů prováděných Komisí, jež byly zdokumentovány a byly mu oznámeny. Rejstřík je k dispozici prostřednictvím tohoto odkazu.

Tato konkrétní operace zpracování údajů byla zanesena do veřejného rejstříku pověřence pro ochranu osobních údajů pod referenčním číslem DPR-EC-01019.3 Sebereflexe týkající se efektivního učení podporou inovací prostřednictvím vzdělávacích technologií.

1 nařízení (ES) 45/2001 (Úř. věst. L 8, 12.1.2001)