Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Ochrana osobných údajov

Prehľad

  • SELFIE je nástroj len pre školy, nezískavajú sa v rámci neho žiadne osobné údaje.
  • Všetky odpovede poskytnuté prostredníctvom SELFIE sú anonymné. Jednotlivých študentov, učiteľov, vedúcich pracovníkov školy alebo akýchkoľvek iných zamestnancov odpovedajúcich na otázky a tvrdenia nie je možné osobne identifikovať.
  • Každá škola je vlastníkom svojej správy SELFIE, ktorá nebude postúpená nikomu inému, pokiaľ sa tak samotná škola nerozhodne.
  • Žiadna iná organizácia, a to ani Európska komisia, nemôže odpovede vysledovať ku konkrétnej škole alebo konkrétnemu účastníkovi.
  • SELFIE je hosťovaný na serveri, ktorý vlastní a spravuje Európska komisia, a zhromažďované údaje podliehajú pravidlám spracúvania údajov Komisie.
  • Anonymizované a súhrnné údaje môžu byť použité iba na účely tvorby politík a výskumu a nikdy nie na komerčné účely.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov v súvislosti s nástrojom SELFIE

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov obsahuje informácie o spracúvaní a ochrane vašich osobných údajov.

Spracovateľská operácia: Sebareflexia týkajúca sa účinného vzdelávania presadzovaním inovácií prostredníctvom vzdelávacích technológií

Prevádzkovateľ: JRC.B.4

Referenčné označenie záznamu: DPR-EC-01019.1

1. Úvod

2. Prečo a akým spôsobom spracúvame vaše údaje?

3. Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

4. Ktoré osobné údaje získavame a ďalej spracúvame?

5. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

6. Ako chránime a zabezpečujeme vaše osobné údaje?

7. Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu sa poskytujú?

8. Aké máte práva a ako ich môžete uplatniť?

9. Kontaktné údaje

10. Kde nájdete podrobnejšie informácie?

1. Úvod

Európska komisia (ďalej len „Komisia“) sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje a rešpektovať vaše súkromie. Komisia získava a ďalej spracúva osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov [ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001].1.

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov objasňujeme, prečo spracúvame vaše osobné údaje, ako zhromažďujeme všetky poskytnuté osobné údaje, ako s nimi narábame a ako zabezpečujeme ich ochranu, ako tieto informácie používame a aké práva máte v súvislosti s vašimi osobnými údajmi. Takisto sa v ňom uvádzajú kontaktné údaje zodpovedného prevádzkovateľa, u ktorého môžete uplatniť svoje práva, zodpovednej osoby a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Informácie týkajúce sa spracovateľskej operácie „Sebareflexia týkajúca sa účinného vzdelávania presadzovaním inovácií prostredníctvom vzdelávacích technológií“, ktorú vykonáva JRC.B.4, sú uvedené nižšie.

2. Prečo a akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje?

Účel spracovateľskej operácie: JRC.B.4 zbiera a používa vaše osobné údaje poskytnuté na anonymnom a dobrovoľnom základe prostredníctvom série otázok s cieľom automaticky (prostredníctvom nástroja SELFIE) vygenerovať na mieru šitú správu obsahujúcu vizuálne spracované a interaktívne súhrnné výsledky. Správa má byť pomôckou pre školy pri používaní digitálnych technológií na účely učenia sa, vyučovania a hodnotenia. Zistenia môžu pomôcť škole určiť, ako na tom je, a od tohto bodu začať viesť diskusiu o používaní technológií a vypracovaní akčného plánu. SELFIE sa neskôr môže využiť na zhodnotenie pokroku a prispôsobenie akčného plánu.

Tieto výsledky sú plne anonymizované a neobsahujú žiadne osobné informácie, ako sú napríklad pohlavie alebo vek. Jednotlivých študentov, učiteľov, vedúcich pracovníkov školy alebo akýchkoľvek iných zamestnancov odpovedajúcich na otázky SELFIE nie je možné v týchto správach osobne identifikovať. SELFIE nemeria ani neporovnáva znalosti či schopnosti vedúcich pracovníkov škôl, učiteľov alebo študentov a nie je určený na posúdenie ani referenčné porovnávanie škôl. Európska komisia môže využiť súhrnné údaje z platformy SELFIE takýmito spôsobmi: stiahnuť súhrnné a anonymizované údaje do iných systémov Európskej komisie na analýzu, vypracúvať verejne dostupné správy a prezentácie na základe súhrnných a anonymizovaných údajov a ich analýzy. Jednotliví účastníci nebudú v týchto správach a analýzach nikdy identifikovaní.

Nikdy nikomu nebudú poskytnuté ani zverejnené jednotlivé odpovede školy, ani nebudú poskytnuté súhrnné údaje, z ktorých by bolo možné identifikovať jednotlivých študentov alebo zamestnancov. Vaše osobné údaje sa nepoužijú ani na prijímanie automatizovaných rozhodnutí vrátane profilovania.

3. Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

SELFIE podporuje prípravu kvalitných vzdelávacích politík, ktoré sa predpokladajú podľa článku 165 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Bol vytvorený ako osobitné opatrenie na základe oznámenia Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o akčnom pláne digitálneho vzdelávania COM(2018) 22 final. Účasť dotknutých osôb je dobrovoľná [článok 5 písm. d) nariadenia (EÚ) 2018/1725]. Vaše osobné údaje spracúvame, pretože ste vyjadrili súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov na na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

Nespracúvame osobitné kategórie údajov; článok 10 nariadenia (EÚ) 2018/1725 sa preto neuplatňuje.

4. Ktoré osobné údaje získavame a ďalej spracúvame?

Na vykonanie tejto spracovateľskej operácie získava oddelenie JRC.B.4 tieto kategórie osobných údajov: rok narodenia (len v prípade študentov); veková skupina (v prípade vedúcich pracovníkov škôl a učiteľov); celkový počet rokov pracovných skúseností (v prípade vedúcich pracovníkov škôl a učiteľov); účasť na aktivitách zameraných na profesijný rozvoj a ich prínos (len v prípade učiteľov); používanie zariadení na výučbu (len v prípade učiteľov), istota pri používaní technológií (len v prípade učiteľov), percentuálny podiel času stráveného pri využívaní digitálnych technológií v triede (len v prípade učiteľov); čas strávený pri využívaní technológií (len v prípade študentov). Vždy je k dispozícii možnosť „neželám si uviesť“.

Ďalšie nepovinné informácie sú rod, ďalšia e-mailová adresa, kontaktná osoba v škole (meno a priezvisko), úloha kontaktnej osoby, webové sídlo alebo účet na sociálnom médiu.

5. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

JRC.B.4 uchováva vaše osobné údaje iba na čas potrebný na splnenie účelu zberu alebo ďalšieho spracúvania, a to maximálne 4 roky po dokončení projektu SELFIE.

6. Ako chránime a zabezpečujeme vaše osobné údaje?

Všetky osobné údaje v elektronickom formáte (e-maily, dokumenty, databázy, nahrané súbory údajov atď.) sú uložené na serveroch Európskej komisie. Všetky operácie spracúvania údajov sa vykonávajú podľa rozhodnutia Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 z 10. januára 2017 o bezpečnosti komunikačných a informačných systémov v Európskej komisii.

Komisia zaviedla niekoľko technických a organizačných opatrení s cieľom chrániť vaše osobné údaje. Súčasťou technických opatrení sú vhodné opatrenia na riešenie online bezpečnosti, rizika straty údajov, zmeny údajov alebo neoprávneného prístupu, pričom sa zohľadňuje riziko, ktoré predstavuje spracovanie a charakter spracúvaných osobných údajov. Súčasťou organizačných opatrení je obmedzenie prístupu k osobným údajom len na oprávnené osoby, ktoré majú legitímnu potrebu poznať ich na účely tejto operácie spracúvania údajov.

7. Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu sa poskytujú?

Prístup k vašim osobným údajom sa poskytuje zamestnancom Komisie zodpovedným za vykonávanie tejto operácie spracúvania údajov a oprávneným zamestnancom podľa zásady „need-to-know“. Títo zamestnanci sú viazaní zákonnými a v prípade potreby dodatočnými dohodami o mlčanlivosti.

Informácie, ktoré získavame, nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane s výnimkou prípadov, keď to v príslušnom rozsahu a na príslušný účel ukladá zákon.

8. Aké máte práva a ako ich môžete uplatniť?

Ako „dotknutá osoba“ máte osobitné práva podľa kapitoly III (články 14 – 25) nariadenia (EÚ) 2018/1725, najmä právo na prístup, opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov a právo obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov. V prípade potreby máte takisto právo namietať proti spracúvaniu alebo právo na prenosnosť údajov.

Súhlasili ste s poskytnutím svojich osobných údajov centru JRC.B.4 na účely tejto operácie spracovania údajov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že to oznámite prevádzkovateľovi. Odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu.

Svoje práva si môžete uplatniť tak, že sa obrátite na prevádzkovateľa alebo v prípade sporu na zodpovednú osobu. V prípade potreby sa môžete obrátiť aj na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Ich kontaktné údaje sú uvedené v oddiele 9.

Ak si želáte uplatniť svoje práva v rámci jednej alebo viacerých konkrétnych operácií spracovania údajov, uveďte vo svojej žiadosti ich opis (t. j. príslušné referenčné označenie záznamu podľa oddielu 10).

9. Kontaktné údaje

Prevádzkovateľ

Ak by ste si chceli uplatniť svoje práva podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 alebo ak máte pripomienky, otázky či obavy, alebo ak by ste chceli podať sťažnosť týkajúcu sa zhromažďovania a používania vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na prevádzkovateľa – JRC.B.4 – a poslať mu e-mail na adresu JRC-EAC-SELFIE-TOOL@ec.europa.eu.

Zodpovedná osoba Komisie pre ochranu údajov

V otázkach týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)

Ak sa domnievate, že v dôsledku spracovania vašich osobných údajov prevádzkovateľom došlo k porušeniu vašich práv podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, máte právo obrátiť sa na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, t. j. môžete mu podať sťažnosť (edps@edps.europa.eu).

10. Kde nájdete podrobnejšie informácie?

Zodpovedná osoba Komisie uverejňuje register všetkých operácií spracovania osobných údajov zo strany Komisie, ktoré boli zdokumentované a ktoré jej boli oznámené. Register je prístupný cez tento odkaz: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Táto konkrétna spracovateľská operácia bola zaznamenaná vo verejnom registri zodpovednej osoby pod touto referenčnou značkou: DPR-EC-01019 Sebareflexia týkajúca sa účinného vzdelávania presadzovaním inovácií prostredníctvom vzdelávacích technológií.

1 Nariadenie (ES) č. 45/2001 (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001).