Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

Ochrana osobných údajov

Najnovšia verzia: 10. 1. 2023

Prehľad

  • SELFIE je nástroj určený len pre školy a v rámci neho sa nezískavajú žiadne osobné údaje.
  • Všetky odpovede poskytnuté prostredníctvom SELFIE sú anonymné. Jednotlivých študentov, učiteľov, vedúcich pracovníkov školy alebo akýchkoľvek iných zamestnancov odpovedajúcich na otázky a tvrdenia nie je možné osobne identifikovať.
  • Každá škola je vlastníkom svojej správy SELFIE, ktorá nebude postúpená nikomu inému, pokiaľ sa tak samotná škola nerozhodne.
  • Žiadna iná organizácia, a to ani Európska komisia, nemôže odpovede vysledovať ku konkrétnej škole alebo konkrétnemu účastníkovi.
  • SELFIE je hosťovaný na serveri, ktorý vlastní a spravuje Európska komisia, a na zhromažďované údaje sa vzťahujú pravidlá spracúvania údajov Komisie.
  • Anonymizované a súhrnné údaje môžu byť použité iba na účely tvorby politík a výskumu a nikdy nie na komerčné účely.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov v súvislosti s nástrojom SELFIE

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sa uvádzajú informácie o spracúvaní a ochrane vašich osobných údajov.

Spracovateľská operácia: Sebareflexia týkajúca sa účinného vzdelávania presadzovaním inovácií prostredníctvom vzdelávacích technológií

Prevádzkovateľ: JRC.B.4

Referenčná značka: DPR-EC-01019

1. Úvod

2. Prečo a akým spôsobom spracúvame vaše údaje?

3. Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

4. Ktoré osobné údaje získavame a ďalej spracúvame?

5. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

6. Ako chránime a zabezpečujeme vaše osobné údaje?

7. Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu sa poskytujú?

8. Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?

9. Kontaktné údaje

10. Kde možno získať podrobnejšie informácie?

1. Úvod

Európska komisia (ďalej len „Komisia“) sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje a rešpektovať vaše súkromie. Komisia získava a ďalej spracúva osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov [ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001]1.

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov objasňujeme, prečo spracúvame vaše osobné údaje, ako ich zhromažďujeme, ako s nimi narábame a ako zabezpečujeme ich ochranu, ako získané informácie používame a aké práva máte v súvislosti s vašimi osobnými údajmi. Takisto sa v ňom uvádzajú kontaktné údaje zodpovedného prevádzkovateľa, u ktorého si môžete uplatniť svoje práva, zodpovednej osoby pre ochranu údajov a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Informácie týkajúce sa spracovateľskej operácie „Sebareflexia týkajúca sa účinného vzdelávania presadzovaním inovácií prostredníctvom vzdelávacích technológií“, ktorú vykonáva oddelenie JRC.B.4, sú uvedené nižšie.

2. Prečo a akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje?

Účel spracovateľskej operácie: SELFIE podporuje prípravu kvalitných vzdelávacích politík, ktoré sa predpokladajú podľa článku 165 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Bol vytvorený ako osobitné opatrenie na základe oznámenia Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o akčnom pláne digitálneho vzdelávania COM(2018) 22 final.

Oddelenie JRC.B.4 zbiera a používa vaše osobné údaje poskytnuté na anonymnom a dobrovoľnom základe prostredníctvom série otázok s cieľom automaticky (prostredníctvom nástroja SELFIE) vygenerovať na mieru šitú správu obsahujúcu vizuálne spracované a interaktívne súhrnné výsledky. Správa má byť pomôckou pre školy pri používaní digitálnych technológií na účely učenia sa, vyučovania a hodnotenia. Zistenia môžu pomôcť škole určiť, ako na tom je, a škola môže na základe týchto zistení začať viesť diskusiu o používaní technológií a vypracovať akčný plán. SELFIE sa neskôr môže využiť na zhodnotenie pokroku a prispôsobenie akčného plánu.

Tieto výsledky sú plne anonymizované a neobsahujú žiadne osobné informácie, ako sú napríklad pohlavie alebo vek. Jednotlivých študentov, učiteľov, vedúcich pracovníkov školy alebo akýchkoľvek iných zamestnancov odpovedajúcich na otázky SELFIE nie je možné v týchto správach osobne identifikovať. SELFIE nemeria ani neporovnáva znalosti či schopnosti vedúcich pracovníkov škôl, učiteľov alebo študentov a nie je určený na posúdenie ani referenčné porovnávanie škôl. Európska komisia môže používať súhrnné údaje z platformy SELFIE takto: stiahnuť súhrnné a anonymizované údaje do iných systémov Európskej komisie na analýzu, vypracúvať verejne dostupné správy a prezentácie na základe súhrnných a anonymizovaných údajov a ich analýzy. Jednotliví účastníci nebudú v týchto správach a analýzach nikdy identifikovaní.

Nikdy nikomu nebudú poskytnuté ani zverejnené jednotlivé odpovede školy, ani nebudú poskytnuté súhrnné údaje, z ktorých by bolo možné identifikovať jednotlivých študentov alebo zamestnancov. Vaše osobné údaje sa nepoužijú ani na prijímanie automatizovaných rozhodnutí vrátane profilovania.

3. Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu so spracúvaním vašich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely podľa článku 5 písm. d) nariadenia (EÚ) 2018/1725. Účasť dotknutých osôb je dobrovoľná.

Nespracúvame osobitné kategórie údajov; článok 10 nariadenia (EÚ) 2018/1725 sa preto neuplatňuje.

4. Ktoré osobné údaje získavame a ďalej spracúvame?

Na vykonanie tejto spracovateľskej operácie získava oddelenie JRC.B.4 tieto kategórie osobných údajov: rok narodenia (len v prípade študentov), veková skupina (v prípade vedúcich pracovníkov škôl a učiteľov), celkový počet rokov pracovných skúseností (v prípade vedúcich pracovníkov škôl a učiteľov), účasť na činnostiach profesionálneho rozvoja a ich užitočnosť (iba v prípade učiteľov) používanie zariadení pri výučbe (len v prípade učiteľov), istota pri používaní technológií (len v prípade učiteľov), percentuálny podiel času stráveného pri využívaní digitálnych technológií v triede (len v prípade učiteľov), čas strávený pri využívaní technológií (len v prípade študentov). Vždy je k dispozícii možnosť „neželám si uviesť“.

Ďalšie nepovinné informácie sú rod, ďalšia e-mailová adresa, kontaktná osoba v škole (meno a priezvisko), úloha kontaktnej osoby, webové sídlo alebo účet na sociálnom médiu.

5. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

JRC.B.4 uchováva vaše osobné údaje iba na čas potrebný na splnenie účelu zberu alebo ďalšieho spracúvania, a to maximálne 4 roky po dokončení projektu SELFIE.

6. Ako chránime a zabezpečujeme vaše osobné údaje?

Všetky osobné údaje v elektronickom formáte (e-maily, dokumenty, databázy, nahrané súbory údajov atď.) sú uložené na serveroch Európskej komisie. Všetky spracovateľské operácie sa vykonávajú podľa rozhodnutia Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 z 10. januára 2017 o bezpečnosti komunikačných a informačných systémov v Európskej komisii.

Komisia zaviedla niekoľko technických a organizačných opatrení s cieľom chrániť vaše osobné údaje. Súčasťou technických opatrení sú vhodné opatrenia na riešenie online bezpečnosti, rizika straty údajov, zmeny údajov alebo neoprávneného prístupu, pričom sa zohľadňuje riziko, ktoré predstavuje spracovanie a povaha spracovávaných osobných údajov. Organizačné opatrenia zahŕňajú obmedzenie prístupu k osobným údajom len na oprávnené osoby, ktoré majú legitímnu potrebu poznať ich na účely tejto spracovateľskej operácie.

7. Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu sa poskytujú?

Prístup k vašim osobným údajom sa poskytuje zamestnancom Komisie zodpovedným za vykonávanie tejto spracovateľskej operácie a oprávneným zamestnancom podľa zásady „need-to-know“ (potreba poznať). Títo zamestnanci sú viazaní zákonnými požiadavkami a v prípade potreby aj dodatočnými dohodami o zachovávaní dôvernosti.

Informácie, ktoré získavame, nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane s výnimkou prípadov, keď to v príslušnom rozsahu a na príslušný účel ukladá zákon.

8. Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?

Ako „dotknutá osoba“ máte osobitné práva podľa kapitoly III (články 14 – 25) nariadenia (EÚ) 2018/1725, najmä právo na prístup, opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov a právo obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov. V prípade potreby máte takisto právo namietať proti spracovaniu údajov alebo právo na prenosnosť údajov.

Na účely tejto spracovateľskej operácie spracovania ste oddeleniu JRC.B.4. udelili súhlas s poskytnutím vašich osobných údajov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tým, že to oznámite prevádzkovateľovi. Odvolaním nie je dotknutá zákonnosť spracovania vykonaného pred odvolaním vášho súhlasu.

Svoje práva si môžete uplatniť tak, že sa obrátite prevádzkovateľa alebo v prípade sporu na zodpovednú osobu pre ochranu údajov. V prípade potreby môžete osloviť aj európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Ich kontaktné údaje sa nachádzajú v bode 9.

Ak si želáte uplatniť svoje práva v rámci jednej alebo viacerých konkrétnych spracovateľských operácií, uveďte vo svojej žiadosti ich opis (t. j. referenčné označenie/označenia, ako sa uvádza nižšie v bode 10).

9. Kontaktné údaje

Prevádzkovateľ

Ak by ste si chceli uplatniť svoje práva podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, ak máte pripomienky, otázky či obavy alebo ak by ste chceli podať sťažnosť týkajúcu sa získavania a používania vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na prevádzkovateľa – JRC.B.4 – a poslať mu e-mail na adresu JRC-EAC-SELFIE-TOOL@ec.europa.eu.

Zodpovedná osoba Európskej komisie pre ochranu údajov

V otázkach týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)

Ak sa domnievate, že v dôsledku spracovania vašich osobných údajov prevádzkovateľom došlo k porušeniu vašich práv podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, máte právo obrátiť sa na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (t. j. podať mu sťažnosť) (edps@edps.europa.eu).

10. Kde možno získať podrobnejšie informácie?

Zodpovedná osoba Komisie pre ochranu údajov uverejňuje register všetkých operácií spracovania osobných údajov Komisiou, ktoré sa zdokumentovali a ktoré jej boli oznámené. Prístup k registru získate kliknutím na tento odkaz: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Táto konkrétna spracovateľská operácia je vedená vo verejnom registri zodpovednej osoby pre ochranu údajov pod týmto referenčným označením: DPR-EC-01019 Sebareflexia týkajúca sa účinného vzdelávania presadzovaním inovácií prostredníctvom vzdelávacích technológií.

1 Nariadenie (ES) č. 45/2001 (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001).