Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

Dati un privātums

Jaunākā versija: 15.5.2024.

Pārskats

  • “SELFIE” ir rīks, kas paredzēts tikai mācību iestādēm. Nekādi personas dati netiek vākti.
  • Visas sniegtās atbildes “SELFIE” sistēmā ir anonīmas. Skolēni, skolotāji un skolu vadītāji vai jebkuri citi skolu darbinieki, kas sniedz atbildes uz “SELFIE” jautājumiem, nevar tikt personīgi identificēti.
  • “SELFIE” atskaite skolai ir attiecīgās skolas īpašums, un šī atskaite netiek izplatīta, ja vien skola nav izlēmusi citādi.
  • Neviena cita struktūra, ieskaitot Eiropas Komisiju, nevar izsekot atsevišķas iestādes vai dalībnieka atbildēm.
  • “SELFIE” tiek viesots Eiropas Komisijai piederošā un tās pārraudzītā serverī, un uz savāktajiem datiem attiecas Komisijas datu apstrādes noteikumi.
  • Anonimizētos un apkopotos datus var izmantot tikai politikas un pētniecības nolūkos un nekad komerciālos nolūkos.

“SELFIE” paziņojums par privātuma aizsardzību

Šajā paziņojumā par privātumu ir sniegta informācija par jūsu personas datu apstrādi un aizsardzību.

Apstrādes darbība: efektīvas mācīšanās pašizvērtēšanas rīks, kas veicina inovatīvu izglītības tehnoloģiju izmantojumu.

Datu pārzinis: JRC.T.1

Atsauces numurs: DPR-EC-01019.3

1. Ievads

2. Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu datus?

3. Kāds ir jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats?

4. Kādus personas datus mēs vācam un apstrādājam?

5. Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus?

6. Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus?

7. Kas var piekļūt jūsu personas datiem, un kam tos izpauž?

8. Kādas ir jūsu tiesības, un kā tās var izmantot?

9. Kontaktinformācija

10. Kur var atrast sīkāku informāciju?

 

1. Ievads

Eiropas Komisija (tālāk tekstā “Komisija”) ir apņēmusies aizsargāt jūsu personas datus un respektēt jūsu privātumu. Komisija vāc un pēc tam apstrādā personas datus atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulai (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti (ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001) 1.

Šajā paziņojumā par privātumu ir izskaidrots jūsu personas datu apstrādes nolūks, veids, kādā visi sniegtie personas dati tiek vākti, apstrādāti un aizsargāti, kā šī informācija tiek izmantota un kādas tiesības jums ir saistībā ar saviem personas datiem. Tajā sniegta arī kontaktinformācija saziņai ar atbildīgo datu pārzini, pie kura vērsties, lai izmantotu savas tiesības, kā arī datu aizsardzības speciālista un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja kontaktinformācija.

Informācija par apstrādes darbību “Efektīvas mācīšanās pašizvērtēšanas rīks, kas veicina inovatīvu izglītības tehnoloģiju izmantojumu”, ko veic JRC.T.1, ir sniegta zemāk.

 

2. Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu personas datus?

Apstrādes darbības nolūks: “SELFIE” atbalsta kvalitatīvas izglītības politikas attīstību, kas paredzēta Līguma par Eiropas Savienības darbību 165. pantā. “SELFIE” tika izstrādāts kā īpaša darbība atbilstīgi Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai adresētajam Komisijas paziņojumam par Digitālās izglītības rīcības plānu (COM(2018) 22 final).

“SELFIE” ir rīks, kas paredzēts skolu vadītājiem, skolotājiem un skolēniem. Tas ir pašizvērtēšanas rīks, kurā lietotāji brīvprātīgi reģistrējas, lai atbildētu uz virkni iepriekš noteiktu jautājumu, kas pēc tam automātiski (“SELFIE” sistēmā) izveido īpašu ziņojumu ar vizuāli un interaktīvi parādītiem mācību iestādes rezultātiem, kuri tām varētu palīdzēt izmantot digitālās tehnoloģijas pasniegšanā, mācībās un novērtēšanā. Rezultāti var palīdzēt mācību iestādei novērtēt pašreizējo situāciju un, izejot no tās, sākt dialogu saistībā ar tehnoloģiju izmantojumu un rīcības plāna izstrādi. Vēlāk “SELFIE” var tikt izmantots, lai novērtētu gūtos panākumus un pielāgotu rīcības plānu. Skolas ir pilnībā atbildīgas par “SELFIE” lietošanas mērķu un metožu noteikšanu.

Šie rezultāti ir pilnībā anonimizēti un neietver personisku informāciju, piemēram, dzimumu vai vecumu. Skolēni, skolotāji un skolu vadītāji vai jebkuri citi skolu darbinieki, kas sniedz atbildes uz “SELFIE” jautājumiem, šajās atskaitēs nevar tikt personīgi identificēti.

“SELFIE” nevērtē un nesalīdzina skolu vadītāju, skolotāju vai skolēnu zināšanas, un tas nav paredzēts skolu novērtēšanai vai salīdzināšanai.

Eiropas Komisija (JRC T.1) kā rīka nodrošinātāja pārvalda lietotāju kontus, izmantojot platformu “EU Login”. Sīkāku informāciju par jūsu personas datu apstrādi saistībā ar “EU Login” varat atrast DIGIT ierakstā DPR-EC-03187.

Turklāt Komisija var arī:

  • lejupielādēt apkopotos un anonimizētos datus citās Eiropas Komisijas sistēmās analīzes veikšanai;
  • sagatavot publiskus ziņojumus un prezentācijas, pamatojoties uz apkopotiem un anonimizētiem datiem un to analīzi.

Šajos ziņojumos un analīzē nekad netiks identificēti individuāli dalībnieki. Neviena no skolas individuālajām atbildēm netiks izplatīta vai publiskota, tāpat netiks izplatīti apkopotie dati, kas varētu identificēt atsevišķus skolēnus vai skolas darbiniekus.

Piemēram, atbildes uz jautājumiem, kas sniegtas “SELFIE” sistēmā, ir anonīmas. Tāpēc skolēni, skolotāji, skolu vadītāji vai citi darbinieki, kas sniedz atbildes uz “SELFIE” jautājumiem, nevar tikt personīgi identificēti. Visi dati, kas sniegti “SELFIE” anketās un pieteikšanās procesā, tiks izmantoti atbilžu analīzei kopumā pētniecības un politikas vajadzībām, nevis tirgvedībai.

Jūsu personas dati netiks izmantoti nedz automatizētai lēmumu pieņemšanai, nedz profilēšanai.

 

3. Kāds ir jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats?

Jūsu personas datus mēs apstrādājam, jo jūs (kā skolas koordinators) esat devis piekrišanu tam, ka tos apstrādā vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem (Regulas (ES) 2018/1725 5. panta d) apakšpunkts). Datu subjektu līdzdalība ir brīvprātīga.

Mēs neapstrādājam īpašas datu kategorijas, tāpēc Regulas (ES) 2018/1725 10. pants nav piemērojams.

 

4. Kādus personas datus mēs vācam un apstrādājam?

Lai veiktu šo apstrādes darbību, JRC.T.1 vāc zemāk aprakstīto kategoriju personas datus.

  • “EU Login” dati: lietotāja identifikators, e-pasta adrese un uzvārds (ja tas norādīts e-pastā).
  • Pētniecības vajadzībām JRC vāc tikai anonimizētus datus no rīka, proti: dzimšanas gads (tikai skolēniem); vecuma grupa (mācību iestāžu vadītājiem un skolotājiem); darba pieredzes gadu kopskaits (mācību iestāžu vadītājiem un skolotājiem); dalība profesionālās izaugsmes pasākumos un to noderīguma pakāpe (tikai skolotājiem); pasniegšanas ierīču izmantojums (tikai skolotājiem); pārliecība par stabilām prasmēm izmantot tehnoloģiju (tikai skolotājiem); tā laika procentuālā daļa, kad tiek izmantotas digitālās tehnoloģijas klasē (tikai skolotājiem); tehnoloģiju izmantošanas laiks (tikai skolēniem).

Vienmēr ir pieejama opcija “nevēlos atbildēt”.

 

5. Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus?

JRC T.1 glabā “EU Login” datus tikai līdz brīdim, kad persona pati pieprasa to dzēšanu vai pieprasa konta dzēšanu (saskaņā ar DPR-EC-03187).

 

6. Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus?

Visi personas dati elektroniskā formātā (e-pasta vēstules, dokumenti, datubāzes, augšupielādētu datu kopumi utt.) tiek glabāti Eiropas Komisijas serveros. Visas apstrādes darbības tiek veiktas saskaņā ar Komisijas 2017. gada 10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā.

Lai aizsargātu jūsu personas datus, Komisija ir ieviesusi vairākus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Tehniskie pasākumi ietver piemērotas darbības, kuru mērķis ir garantēt drošību tiešsaistē un novērst tādus riskus kā datu zudums, to mainīšana vai neatļauta piekļuve datiem, ņemot vērā ar personas datu apstrādi saistīto risku un apstrādāto personas datu veidu. Organizatoriskie pasākumi ietver piekļuves ierobežošanu; personas datiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas, kam ir pamatota nepieciešamība tos zināt šīs apstrādes darbības nolūkos.

 

7. Kas var piekļūt jūsu personas datiem, un kam tos izpauž?

Piekļuve jūsu personas datiem tiek sniegta Komisijas darbiniekiem, kas ir atbildīgi par šīs apstrādes darbības veikšanu, un pilnvarotiem darbiniekiem pēc principa “nepieciešamība zināt”. Šie darbinieki ievēro tiesību aktos noteiktās konfidencialitātes prasības un vajadzības gadījumā papildu vienošanās par konfidencialitāti.

Informācija, ko mēs vācam, netiks izpausta nevienai trešai personai, izņemot tādā mērā un tādos gadījumos, kad tas, iespējams, ir jādara saskaņā ar tiesību aktiem.

 

8. Kādas ir jūsu tiesības, un kā tās var izmantot?

Jums kā “datu subjektam” atbilstīgi Regulas (ES) 2018/1725 III nodaļas (14.–25. pants) noteikumiem ir konkrētas tiesības, proti, tiesības piekļūt saviem personas datiem, tos labot vai dzēst un tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Attiecīgā gadījumā jums ir arī tiesības iebilst pret datu apstrādi un tiesības uz datu pārnesamību.

Jūs esat piekritis(-usi) sniegt savus personas datus JRC.T.1, lai tā varētu veikt šo apstrādes darbību. Savu piekrišanu varat jebkurā laikā atsaukt, par to informējot datu pārzini. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs pirms piekrišanas atsaukšanas veiktās apstrādes likumību.

Savas tiesības varat izmantot, sazinoties ar datu pārzini vai — konflikta gadījumā — ar datu aizsardzības speciālistu. Ja vajadzīgs, varat vērsties arī pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja. To kontaktinformācija ir norādīta šī dokumenta 9. sadaļā.

Ja vēlaties izmantot savas tiesības saistībā ar vienu vai vairākām konkrētām apstrādes darbībām, aprakstiet tās savā pieprasījumā (t. i., norādiet to reģistrācijas numuru(-us); šīs darbības reģistrācijas numurs ir norādīts šī dokumenta 10. sadaļā).

 

9. Kontaktinformācija

Datu pārzinis

Ja vēlaties izmantot savas tiesības atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725 vai ja jums ir komentāri, jautājumi vai bažas, vai ja vēlaties iesniegt sūdzību par savu personas datu vākšanu un izmantošanu, lūdzam sazināties ar datu pārzini, JRC.T.1, nosūtot e-pasta vēstuli uz šādu adresi JRC-EAC-SELFIE-TOOL@ec.europa.eu.

Komisijas datu aizsardzības speciālists

Par jautājumiem, kas saistīti ar jūsu personas datu apstrādi saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725, varat sazināties ar datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pasta adresi DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)

Ja uzskatāt, ka datu pārziņa īstenotajā jūsu personas datu apstrādē ir pārkāptas jūsu tiesības, kas noteiktas Regulā (ES) 2018/1725, jums ir tiesības vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (edps@edps.europa.eu), proti, iesniegt sūdzību.

 

10. Kur var atrast sīkāku informāciju?

Komisijas datu aizsardzības speciālists publicē visu to Komisijas īstenoto personas datu apstrādes darbību reģistru, kuras ir dokumentētas un par kurām viņam ir paziņots. Reģistram var piekļūt šādā saitē:

Šī konkrētā apstrādes darbība ir iekļauta DAS publiskajā reģistrā ar šādu reģistrācijas numuru: DPR-EC-01019 3 Efektīvas mācīšanās pašizvērtēšanas rīks, kas veicina inovatīvu izglītības tehnoloģiju izmantojumu.

1 Regula (EK) Nr. 45/2001 (OV L 8, 12.1.2001.).