Skip to main content

SELFIE

A tool to support learning in the digital age

Persondatu aizsardzība

Jaunākā versija: 10.1.2023.

Pārskats

  • SELFIE ir rīks, kas paredzēts tikai mācību iestādēm; nekādi persondati netiek ievākti.
  • Visas atbildes, kas sniegtas SELFIE sistēmā, ir anonīmas. Audzēkņi, skolotāji un iestāžu vadītāji vai citi personāla locekļi, kas atbildējuši uz jautājumiem un apgalvojumiem, nevar tikt personīgi identificēti.
  • SELFIE ziņojums ir katras attiecīgās iestādes īpašums, un tas netiek kopīgots ar citiem, ja vien iestāde to nevēlas.
  • Neviena cita struktūra, ieskaitot Eiropas Komisiju, nevar izsekot atsevišķas iestādes vai dalībnieka atbildēm.
  • SELFIE tiek viesots Eiropas Komisijai piederošā un tās pārraudzītā serverī, un uz savāktajiem datiem attiecas Komisijas datu apstrādes noteikumi.
  • Anonimizētie un apkopotie dati var tikt izmantoti tikai politikas izstrādes un pētniecības nolūkos, un nekādā gadījumā komerciālos nolūkos.

SELFIE paziņojums par privātuma aizsardzību

Šis paziņojums par privātumu sniedz informāciju par persondatu apstrādi un aizsardzību.

Apstrādes darbība: Efektīvas mācīšanās pašizvērtēšanas rīks, kas veicina inovatīvu izglītības tehnoloģiju izmantojumu

Datu pārzinis: JRC.B.4.

Atsauces numurs: DPR-EC-01019.

1. Ievads

2. Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu datus

3. Kāds ir jūsu persondatu apstrādes juridiskais pamats

4. Kādus persondatus mēs vācam un apstrādājam tālāk

5. Cik ilgi mēs glabājam jūsu persondatus

6. Kā mēs aizsargājam jūsu persondatus

7. Kam ir pieejami jūsu persondati un kam tos izpauž

8. Kādas ir jūsu tiesības, un kā tās īstenot

9. Kontaktinformācija

10. Kur var atrast plašāku informāciju

1. Ievads

Eiropas Komisija (“Komisija”) ir apņēmusies aizsargāt jūsu persondatus un ievērot jūsu privātumu. Komisija vāc un turpmāk apstrādā persondatus atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulai (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti (ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001) 1.

Šajā paziņojumā par privātumu ir paskaidroti jūsu persondatu apstrādes iemesli un tas, kā tie tiek vākti, apstrādāti, aizsargāti un izmantoti, un kādas ir jūsu tiesības saistībā ar jūsu persondatiem. Šeit ir norādīta arī kontaktinformācija saziņai ar atbildīgo datu pārzini, pie kura varat vērsties, lai izmantotu savas tiesības, un datu aizsardzības speciālista un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja kontaktinformācija.

Informācija par apstrādes darbību “Efektīvas mācīšanās pašizvērtēšanas rīks, kas veicina inovatīvu izglītības tehnoloģiju izmantojumu”, ko veic JRC.B.4., ir sniegta zemāk.

2. Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu persondatus

Apstrādes darbības mērķis: SELFIE atbalsta kvalitatīvas izglītības politikas attīstību, kas paredzēta Līguma par Eiropas Savienības darbību 165. pantā. Tas tika izstrādāts kā īpaša darbība atbilstīgi Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai adresētajam Komisijas paziņojumam par Digitālās izglītības rīcības plānu (COM(2018) 22 final).

JRC.B.4. nodaļa vāc un izmanto jūsu anonīmi un brīvprātīgi sniegtos persondatus ar dažādu jautājumu palīdzību, un mērķis ir automātiski (SELFIE sistēmā) izveidots īpašs ziņojums ar vizuāli un interaktīvi parādītiem mācību iestādes rezultātiem, kuri tām varētu palīdzēt izmantot digitālās tehnoloģijas pasniegšanā, mācībās un novērtēšanā. Rezultāti var palīdzēt mācību iestādei novērtēt pašreizējo situāciju un, izejot no tās, sākt dialogu saistībā ar tehnoloģiju izmantojumu un rīcības plāna izstrādi. Vēlākā posmā SELFIE var tikt izmantots, lai novērtētu progresu un pielāgotu rīcības plānu.

Šie rezultāti ir pilnībā anonimizēti un neietver personisku informāciju, kā dzimums vai vecums. Atsevišķi audzēkņi, skolotāji un mācību iestāžu vadītāji vai citi personāla locekļi, kas atbild uz SELFIE jautājumiem, šajos ziņojumos nevar tikt personīgi identificēti. SELFIE nevērtē un nesalīdzina mācību iestāžu vadītāju, skolotāju vai audzēkņu zināšanas vai prasmes, un tas nav paredzēts mācību iestāžu novērtēšanai vai salīdzināšanai. Eiropas Komisija var izmantot SELFIE platformā apkopotos datus šādi: lejupielādēt apkopotus un anonimizētus datus citās Eiropas Komisijas sistēmās analīzei, sagatavot publiskus ziņojumus un prezentācijas, pamatojoties uz apkopotiem un anonimizētiem datiem un to analīzi. Atsevišķi dalībnieki nekad netiks identificēti šajos ziņojumos un analīzē.

Mācību iestādes personu atbildes nekad netiks kopīgotas vai publiski izpaustas, tāpat netiks kopīgoti arī apkopoti dati, kas varētu dot iespēju identificēt atsevišķus audzēkņus vai personāla locekļus. Turklāt jūsu persondatus neizmantos ne automatizētai lēmumu pieņemšanai, ne profilēšanai.

3. Kāds ir jūsu persondatu apstrādes juridiskais pamats

Jūsu persondatus mēs apstrādājam tāpēc, ka esat devis piekrišanu tam, ka tos apstrādā vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem (Regulas (ES) 2018/1725 5. panta d) apakšpunkts). Datu subjektu līdzdalība ir brīvprātīga.

Mēs neapstrādājam īpašas datu kategorijas, tāpēc Regulas (ES) 2018/1725 10. pantu nepiemēro.

4. Kādus persondatus mēs vācam un apstrādājam tālāk

Lai veiktu šo apstrādes darbību, JRC.B.4 nodaļa vāc šādu kategoriju persondatus: dzimšanas gads (tikai audzēkņiem); vecuma grupa (mācību iestāžu vadītājiem un skolotājiem); darba pieredzes gadu kopskaits (mācību iestāžu vadītājiem un skolotājiem); dalība profesionālās izaugsmes pasākumos un to noderīguma pakāpe (tikai skolotājiem); pasniegšanas ierīču izmantojums (tikai skolotājiem); pārliecība tehnoloģiju izmantošanā (tikai skolotājiem); tā laika procentuālā daļa, kad tiek izmantotas digitālās tehnoloģijas klasē (tikai skolotājiem); tehnoloģiju izmantošanas laiks (tikai audzēkņiem). Vienmēr ir pieejama opcija “nevēlos atbildēt”.

Papildu fakultatīva informācija ir dzimums, papildu e-pasta adrese, kontaktpersona mācību iestādē (vārds, uzvārds), kontaktpersonas loma, tīmekļa vietne vai sociālo mediju konts.

5. Cik ilgi mēs glabājam jūsu persondatus

JRC.B.4 nodaļa glabā jūsu persondatus tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai tiktu sasniegts to vākšanas vai apstrādes mērķis, proti, ilgākais 4 gadus pēc SELFIE projekta beigām.

6. Kā mēs aizsargājam jūsu persondatus

Visi persondati elektroniskā formātā (e-pasta vēstules, dokumenti, datubāzes, augšupielādētu dokumentu kopumi utt.) tiek uzglabāti Eiropas Komisijas serveros. Visas apstrādes darbības tiek veiktas saskaņā ar Komisijas 2017. gada 10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā.

Lai aizsargātu jūsu persondatus, Komisija ir ieviesusi vairākus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Tehniskie pasākumi ietver piemērotas darbības, kas garantē drošību tiešsaistē un novērš tādus riskus kā datu zudumi, datu pārveidošana vai neatļauta piekļuve datiem, ņemot vērā ar persondatu apstrādi saistīto risku un apstrādāto persondatu veidu. Organizatoriskie pasākumi ietver piekļuves ierobežošanu, proti, šīs apstrādes darbības ietvaros piekļuve persondatiem tiek dota tikai pilnvarotām personām, kam ir pamatota nepieciešamība tos zināt.

7. Kam ir pieejami jūsu persondati un kam tos izpauž

Jūsu persondatiem var piekļūt Komisijas darbinieki, kas ir atbildīgi par šo datu apstrādes darbību, un pilnvaroti darbinieki, ievērojot principu, ka informācija ir zināma tikai tiem, kam tā nepieciešama darbam. Šie darbinieki ievēro tiesību aktus un vajadzības gadījumā papildu noteikumus par konfidencialitāti.

Informācija, ko mēs vācam, netiks izpausta nevienai trešai personai, izņemot tādā mērā un tādos gadījumos, kad tas, iespējams, ir jādara saskaņā ar tiesību aktiem.

8. Kādas ir jūsu tiesības, un kā tās īstenot

Jums kā “datu subjektam” atbilstīgi Regulas (ES) 2018/1725 III nodaļas (14.–25. pants) noteikumiem ir konkrētas tiesības, jo īpaši tiesības piekļūt jūsu persondatiem, tos labot vai dzēst un tiesības ierobežot jūsu persondatu apstrādi. Attiecīgā gadījumā jums ir arī tiesības iebilst pret datu apstrādi un tiesības uz datu pārnesamību.

Jūs esat piekritis sniegt savus persondatus JRC.B.4 šai konkrētajai datu apstrādes darbībai. Jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, par to informējot datu pārzini. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs tās apstrādes likumību, kas veikta pirms jūsu piekrišanas atsaukuma.

Savas tiesības varat izmantot, sazinoties ar datu pārzini vai – domstarpību gadījumā – ar datu aizsardzības speciālistu. Vajadzības gadījumā varat vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja. Kontaktinformācija ir sniegta 9. punktā zemāk.

Ja vēlaties izmantot savas tiesības saistībā ar vienu vai vairākām konkrētām apstrādes darbībām, aprakstiet tās pieprasījumā (t. i., miniet atsauces numuru, kas norādīts 10. punktā).

9. Kontaktinformācija

Datu pārzinis

Ja vēlaties izmantot savas tiesības atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725 vai ja jums ir komentāri, jautājumi vai bažas, vai ja vēlaties iesniegt sūdzību par savu persondatu vākšanu un izmantošanu, lūdzam sazināties ar datu pārzini, JRC.B.4, nosūtot e-pasta vēstuli uz šādu adresi JRC-EAC-SELFIE-TOOL@ec.europa.eu.

Komisijas datu aizsardzības speciālists

Par jautājumiem, kas saistīti ar jūsu persondatu apstrādi atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725, varat sazināties ar datu aizsardzības speciālistu (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

Ja uzskatāt, ka jūsu persondatu apstrādē, ko veicis datu pārzinis, ir pārkāptas jūsu tiesības, kas noteiktas Regulā (ES) 2018/1725, jums ir tiesības vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja, proti, iesniegt viņam sūdzību, nosūtot e-pasta vēstuli uz šādu adresi: edps@edps.europa.eu.

10. Kur var atrast plašāku informāciju

Komisijas datu aizsardzības speciālists (DAS) publicē visu to Komisijas īstenoto persondatu apstrādes darbību reģistru, kuras ir reģistrētas un par kurām viņam ir paziņots. Reģistram varat piekļūt šeit: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Šī konkrētā apstrādes darbība datu aizsardzības speciālista publiskajā reģistrā ir iekļauta ar šādu atsauces numuru: DPR-EC-01019 Efektīvas mācīšanās pašizvērtēšanas rīks, kas veicina inovatīvu izglītības tehnoloģiju izmantojumu

1 Regula (EK) Nr. 45/2001 (OV L 8, 12.1.2001.).