Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Работни групи по стратегическата рамка за европейско пространство за образование

Всяка от работните групи ще се съсредоточи върху една от темите от общ интерес

Въз основа на резултатите на работните групи по рамката „Образование и обучение 2020“, в рамките на новия цикъл на европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението (2021—2030 г.) и в съответствие със Съобщението относно европейското пространство за образование и резолюцията на Съвета от февруари 2021 г., работните групи ще допринесат за превръщането на европейското пространство за образование в реалност. Работните групи ще продължат работата си до изтичането на настоящия им мандат през декември 2025 г.

Акцентът в тяхната дейност е — в рамките на взаимното обучение — да обменят информация за реформите на националните образователни политики и да вдъхновяват положителни промени в целия Европейски съюз. Резултатите от работата на работните групи ще вдъхновят приобщаващи, цялостни перспективи за учене през целия живот и ще засилят полезните взаимодействия между образованието, обучението и други политики и финансиране на ЕС, които спомагат за изграждането на европейското пространство за образование.

За повече информация относно членовете на работните групи или във връзка с документи, моля, направете справка в Регистъра на експертните групи на Европейската комисия.

Контекст

Работните групи се състоят от правителствени служители, определени от държавите от ЕС и другите участващи държави. В групите, които се координират от Европейската комисия, се назначават и редица представители на организации на заинтересованите страни и социални партньори. Групите подкрепят изпълнението на водещите инициативи на ЕС в областта на образованието и обучението с цел насърчаване на националните реформи и предлагат форум за обмен на опит и добри практики относно начините за справяне с ключови предизвикателства.

В областта на образованието и обучението за първи път бяха създадени работни групи в рамките на работната програма „Образование и обучение 2010 г.“ за прилагане на отворения метод на координация в образованието и обучението. Съгласно стратегическата рамка „Образование и обучение 2020“ работните групи бяха основният форум за взаимно обучение.

Новите работни групи ще подкрепят усилията на държавите от ЕС и Комисията за превръщане на европейското пространство за образование в реалност в съответствие с Плана за действие в областта на цифровото образование, Европейската програма за умения и други водещи политически инициативи на ЕС в областта на образованието, обучението и уменията.

Работна група по въпросите на образованието и грижите в ранна детска възраст

Тази работна група ще подкрепя държавите членки при изпълнението на Препоръката на Съвета от 2019 г. за системи за висококачествено образование и грижи в ранна детска възраст и нейния основен компонент – рамката на ЕС за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст. Групата ще подпомага главно взаимното обучение, основано на измерването, наблюдението и оценката на качеството, и ще предприеме последващи действия във връзка с дейността на работната група по линия на стратегическата рамка „Образование и обучение 2020“, която бе насочена към приобщаването, професионализацията на персонала и управлението на пандемията от Covid-19 в сектора на образованието и грижите в ранна детска възраст.

Регистър на експертните групи на Европейската комисия – Работна група по въпросите на образованието и грижите в ранна детска възраст

Работна група по въпросите на училищата

Тази работна група ще се стреми да насърчава по-добрите постижения в областта на основните умения и успешното завършване на образованието и обучението от всички учащи; образование за екологичния преход; повишаване на компетентността и мотивацията в образователната професия.

Работната група се състои от 2 подгрупи

  • Пътищата към успеха в училище

    Тя ще подкрепя изпълнението и последващите действия във връзка с предстоящата препоръка на Съвета относно пътищата към успеха в училище чрез насърчаване на взаимното обучение и обмена на добри практики, включително по въпроси, свързани с благосъстоянието в училище.

  • Образование за екологична устойчивост

    Тази група ще подкрепя последващите действия на препоръката на Съвета относно образованието за екологична устойчивост и ще насърчава взаимното обучение и обмена относно начините, по които образованието може да подпомогне прехода към по-екологосъобразна и по-устойчива Европа, включително развитието на компетентности за устойчивост.

Регистър на експертните групи на Европейската комисия – Работна група по въпросите на училищата

Работна група по въпросите на висшето образование

Тази работна група ще подкрепя реформите на държавите от ЕС и на други участващи държави за оптимално използване на потенциала на техните системи за висше образование. Подкрепата за реформите ще включва насърчаване на трансформацията на сектора на висшето образование, както и подготовка на завършилите висше образование за променящите се общества и пазари на труда. Това включва също така принос за изграждането на по-силна Европа чрез повишаване на нейния иновационен капацитет в рамките на усилията за постигане на европейското пространство за образование до 2025 г. в съответствие с европейската стратегия за университетите. Работната група ще направи това чрез насърчаване на взаимното обучение относно реформата на политиката в рамките на националните образователни системи и чрез обсъждане на инициативи в областта на европейската политика за висше образование на техническо равнище. Работната група ще улеснява полезните взаимодействия между мисиите на висшите училища за образование и за научни изследвания и иновации в контекста на европейското пространство за образование и европейското научноизследователско пространство, като същевременно гарантира съгласуваност с европейското пространство за висше образование.

Регистър на експертните групи на Европейската комисия – Работна група по въпросите на висшето образование

Работна група по въпросите на професионалното образование и обучение (ПОО) и екологичния преход

Основната цел на работната група е да даде възможност за технически обмен, което ще помогне на държавите членки да прилагат принципите и целите на

Работата е в съответствие с Европейския зелен пакт и Европейския стълб на социалните права , както и с действие 6 от Европейската програма за умения и приоритети 2 и 5 от резолюцията на Съвета относно стратегическа рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението с оглед на европейското пространство за образование и отвъд него (2021-2030 г.).

Регистър на експертните групи на Европейската комисия – Работна група по въпросите на ПОО

Работна група по въпросите на ученето за възрастни: откриване на възможности за всички

Основната цел на тази работна група е да създаде възможности за обмен и принос, които ще помогнат на държавите членки при изпълнението на действията по Европейската програма за умения до 2020 г.: преквалификация и повишаване на квалификацията на възрастните и осигуряване на възможност те да продължат да учат през целия си живот. Работната група ще подкрепи и изграждането на капацитет за изпълнение на препоръката на Съвета относно повишаване на уменията от 2016 г.: Нови възможности за възрастните  и препоръката на Съвета от 2022 г. относно индивидуалните сметки за обучение и относно микроквалификациите. Работата ѝ е в съответствие и с плана за действие относно Европейския стълб на социалните права. Работната група ще се съсредоточи върху националните стратегии за уменията, уменията за живота и финансирането на ученето за възрастни. Тя ще възприеме цялостен подход към ученето за възрастни с цел обхващане на цялото възрастно население и всички видове умения, за да се подпомогне успешният професионален и личен живот на възрастните.

Регистър на експертните групи на Европейската комисия – Работна група по въпросите на ученето за възрастни

Работна група по въпросите на образованието в областта на цифровите технологии: учене, обучение и оценяване (DELTA)

Целта на тази работна група е да подкрепя държавите членки при изпълнението на реформите на политиката в съответствие с  Плана за действие в областта на цифровото образование за периода 2021—2027 г.. Тя ще се съсредоточи по-специално върху насърчаването на висококачествено и приобщаващо цифрово образование в ЕС, като същевременно се вземат предвид цифровата трансформация, последиците и поуките от пандемията от COVID-19. В съответствие с двата стратегически приоритета на Плана за действие в областта на цифровото образование, дейностите за взаимно обучение на групата ще бъдат ориентирани към два насочващи въпроса

  • Как може да се насърчи високоефективна екосистема за цифрово образование?
  • Как могат да бъдат подобрени цифровите умения и компетентности, необходими за цифровата трансформация?

Регистър на експертните групи на Европейската комисия – Работна група DELTA

Работна група по въпросите на равенството и ценностите в образованието и обучението

Дейността на тази работна група е съсредоточена върху структурните реформи за насърчаване на равенството в образованието и обучението. Тя се основава на ценностите на ЕС (включително борба с радикализацията, гражданско образование и обучение, европейско измерение в образованието, борба с дезинформацията, приобщаване на бежанците и мигрантите в образованието и обучението). Групата разглежда и съответните области, свързани с равенството, като се има предвид двойният подход на приобщаващо образование за всички, като същевременно се обръща внимание на конкретни групи от населението. Наред с използването на насочени към групи подходи (като равенство между половете, борба с расизма, равенство на ромите, хора с мигрантски произход, ЛГБТКИ лица и хора, живеещи с увреждания), работната група разглежда и междусекторни въпроси с ползи за обществото и от голямо значение за всички дискриминирани групи и групи в неравностойно положение (като например борба със сегрегацията в образованието и управление на многообразието).

Регистър на експертните групи на Европейската комисия – Работна група по въпросите на равенството и ценностите