Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Rådets rekommendation om gemensamma värden, inkluderande utbildning och en europeisk dimension i undervisningen

Alla EU-länder delar värden som människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och respekten för de mänskliga rättigheterna, bl.a. rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden utgör den grund som håller samman länderna, samhället och människorna i EU såsom beskrivs i artikel 2 i Lissabonfördraget

Inkluderande utbildning av hög kvalitet på alla nivåer och en europeisk dimension i undervisningen är grundbultarna för att skapa och upprätthålla ett sammanhållet samhälle i EU. Alla som bor i EU bör lära sig om vårt gemensamma kulturarv och den kulturella mångfalden och känna till hur EU kom till och fungerar. 

Kommissionen lade därför fram ett förslag till en rådsrekommendation om gemensamma värden, inkluderande utbildning och en europeisk dimension i undervisningen som rådet antog enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Enligt rekommendationen ska EU-länderna främja en känsla av tillhörighet som bygger på våra gemensamma värden och erbjuda inkluderande undervisning. De bör främja utbildning om EU och medlemsländerna för att få eleverna att känna tillhörighet i skolan och för sitt närsamhälle, sitt land och EU.

Med rekommendationen vill man också stärka den sociala sammanhållningen och bekämpa främlingsfientlighet, radikalisering, nationalism och falska nyheter. Rekommendationen har följande mål:

  • Främja gemensamma värden på alla utbildningsnivåer.
  • Främja mer inkluderande utbildning.
  • Uppmuntra en europeisk dimension i undervisningen och stärka ländernas kompetens på området.
  • Erbjuda olika former av stöd till lärare, skolor och lärosäten.

De här åtgärderna ligger i linje med det pågående arbetet på EU-nivå med att genomföra den europeiska pelaren för sociala rättigheter. EU:s verktyg och finansieringsinstrument – särskilt Erasmus+ och EU:s struktur- och investeringsfonder – ska bidra till att rekommendationen genomförs.