Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Examensbilaga

Vad är examensbilagan?

Examensbilagan kompletterar examensbeviset och följer en modell som tagits fram av EU-kommissionen, Europarådet och Unesco. Bilagan är också ett av Europassdokumenten

Examensbilagan gör det lättare att få sitt examensbevis erkänt av lärosäten, myndigheter och arbetsgivare i de länder som ingår i det europeiska området för högre utbildning. Men bilagan är ingen meritförteckning och kan aldrig ersätta examensbeviset.

Examensbilagan består av följande åtta avsnitt: 

  • Personuppgifter
  • Information om examen – bl.a. examensbenämning och lärosäte
  • Utbildningens nivå – examensnivå, studielängd och tillträdeskrav
  • Innehåll och resultat
  • Utbildningens funktion – behörighet till vidare studier och yrkesbehörighet
  • Bestyrkande av bilagan
  • Information om det nationella systemet för högre utbildning (från de nationella informationscentrumen för akademiskt erkännande)
  • Kompletterande uppgifter

Studerande i alla länder som deltar i Bolognaprocessen ska automatiskt få examensbilagan, utfärdad på ett stort europeiskt språk. Det kostar inget. 

Vilka är fördelarna? 

Med examensbilagan blir det lättare att jämföra studenternas examensbevis och studieprogram inom Europa eftersom den beskriver studierna och kunskapskraven mer ingående. 

Studenterna kan också lättare söka jobb eller studera vidare utomlands eftersom det blir enklare för både lärosäten och arbetsgivare att erkänna deras examensbevis.

Lärosätena kan lättare erkänna examensbevisen om det finns en examensbilaga. De får också bättre reklam utomlands, bland både lärosäten och arbetsgivare. Lärosätena kan dessutom behålla sin självständighet inom gemensamma europeiska ramar för erkännande och kan spara tid genom mindre administration.