Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Utbildning för jobb och tillväxt

Utbildning för jobb och tillväxt i EU

Det behövs en effektiv och ändamålsenlig utbildning för att vi i EU ska bli bättre på att anpassa kompetensen efter ekonomins behov.

EU behöver en välutbildad arbetskraft för att garantera högsta möjliga produktivitet och fortsatt innovation i en allt mer globaliserad ekonomi. En välfungerande utbildningspolitik kan också stärka människors personliga utveckling och samhällsengagemang och främja jämlikhet och social integration och delaktighet

Det finns dock färska belägg för en växande obalans mellan människors kunskaper och den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. Aktuella undersökningar visar t.ex. att hela 20 procent av den arbetsföra befolkningen i EU är dåliga på att läsa, skriva och räkna.

Det begränsar människors möjligheter till personlig utveckling och deras chanser att hitta ett jobb och kan också leda till en svagare ekonomisk tillväxt.

EU:s roll för bättre utbildning 

EU-länderna ansvarar för sina egna utbildningssystem, men EU kan stödja och komplettera ländernas insatser för att förbättra och modernisera utbildningen.

I sin tillväxtstrategi Europa 2020 har EU satt upp som mål för 2020 att högst 10 procent av eleverna ska gå ut skolan med bara grundskolebetyg och att minst 40 procent av alla mellan 30 och 34 år ska ha en högre utbildning.

EU-arbetets mål och verktyg beskrivs i EU:s utbildningsstrategi för 2020.

Resultaten följs upp med hjälp av indikatorer och riktmärken inom Europa 2020-strategin och den europeiska planeringsterminen:

  • EU gör landsanalyser för att hjälpa länderna att utveckla sin utbildningspolitik och utvärderar framstegen. Analyserna tar upp europeiska, nationella och regionala utmaningar och ska stödja ömsesidigt lärande och utbyte av bästa praxis samt kartlägga investeringsbehov.
  • EU-länderna får varje år landsspecifika rekommendationer om vilka reformer de bör genomföra.
  • EU håller också många samråd och uppmuntrar samarbete mellan aktörer som utbildningsanordnare, civilsamhället, företag, arbetsmarknadens parter och arbetsmarknadsorganisationer.

I utbildnings- och ungdomsforumet kan de som arbetar med utbildnings- och ungdomsfrågor utbyta idéer.