Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Ökad kompetens

Varför måste kompetensen breddas?

Samhället och arbetsmarknaden utvecklas ständigt. De färdigheter och kunskaper som behövs förändras med tiden. Alla behöver vissa grundläggande färdigheter som att kunna läsa, skriva, räkna och använda it. Kritiskt tänkande, kreativitet och samarbetsförmåga är också viktigt för att klara av ett långt arbetsliv och engagera sig i samhället.

Bra utbildning är en förutsättning för att unga människor ska kunna skaffa sig de här färdigheterna och få en så bra start i livet som möjligt. 

För att bättre kartlägga vilka färdigheter och kunskaper som efterfrågas och styra tillgången på dem, och på så sätt förebygga kompetensbrist, krävs att arbetsmarknaden och utbildningssystemen samverkar effektivt.

EU-initiativ för kompetensutveckling

  • I rådets rekommendation om nyckelkompetenser för livslångt lärande beskrivs åtta kompetenser som alla behöver för att utvecklas, förverkliga sig själva, bli aktiva samhällsmedborgare och få ett jobb.
  • I den nya kompetensagendan för Europa lyfter man fram tio insatser som ska ge alla i EU tillgång till relevant utbildning, kunskap och stöd.
  • Kommissionens handlingsplan för digital utbildning innehåller elva insatser för att bättre utnyttja den digitala tekniken i undervisningen och för inlärning och digital kompetens.
  • Koalitionen för digitala färdigheter och arbetstillfällen är ett partnerskap mellan flera parter som har fått i uppdrag att åtgärda bristen på it-kompetens och problemet med tusentals otillsatta it-jobb.
  • Handlingsplanen Företagande 2020 ska frigöra EU:s företagarpotential genom att få bort hinder och revolutionera företagarkulturen i EU.
  • Esco är en europeisk klassificering av färdigheter, kunskaper, kvalifikationer och yrken. Den innehåller standardtermer på 25 europeiska språk och kategoriserar färdigheter, kunskaper, kvalifikationer och yrken som är relevanta för arbetsmarknaden och utbildningsinstitutioner i EU.
  • Kompetenskartan för EU ger en bild av vilken kompetens som finns och behövs. Den innehåller uppgifter och analyser för olika yrken och sektorer på nationell nivå och EU-nivå.