Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Rådets henstilling om fælles værdier, inklusiv uddannelse og den europæiske dimension i undervisningen

Menneskelig værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettighederne, bl.a. rettigheder for minoriteter, er værdier, der er fælles for EU's medlemslande. Disse værdier er det, der binder lande, samfund og mennesker sammen i Unionen, som beskrevet i Lissabontraktatens artikel 2. 

For at skabe og bevare et sammenhængende europæisk samfund er det afgørende, at vi har inkluderende uddannelse af høj kvalitet på alle niveauer og lægger vægt på den europæiske dimension i undervisningen. Det er vigtigt for alle EU-borgere at lære om Europas fælles kulturarv og mangfoldighed og få en stærk forståelse af EU's oprindelse og funktionsmåde. 

Rådets henstilling om fælles værdier, inklusiv uddannelse og den europæiske dimension i undervisningen blev foreslået af Kommissionen og vedtaget af Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure. Formålet med henstillingen er at give europæerne en fornemmelse af at høre til. Vi skal formidle vores fælles værdier, praktisere inkluderende skolegang og uddannelse, undervise børn og unge om EU og medlemslandene for at bidrage til, at de føler sig hjemme i skolen, lokalsamfundet og landet og ser sig selv som en del af den europæiske familie.

Hensigten med henstillingen er desuden at styrke den sociale samhørighed og bekæmpe fremmedhad, radikalisering, splittende nationalisme og spredning af falske nyheder. Disse mål skal nås ved at:

  • fremme fælles værdier på alle uddannelsesniveauer
  • gøre skolegang og uddannelse mere inkluderende
  • give undervisningen en europæisk dimension, samtidig med at de nationale myndigheders kompetence på dette område styrkes
  • tilbyde lærere og uddannelsesinstitutioner mange forskellige typer støtte

Disse tiltag er i tråd med EU's igangværende arbejde for at gennemføre den europæiske søjle for sociale rettigheder. EU's programmer og finansieringsinstrumenter – navnlig Erasmus+ og de europæiske struktur- og investeringsfonde – yder fortsat et stærkt bidrag til gennemførelsen af denne henstilling.