Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Preporuka Vijeća o zajedničkim vrijednostima, uključivom obrazovanju i europskoj dimenziji poučavanja

Ljudsko dostojanstvo, sloboda, demokracija, jednakost, vladavina prava i poštovanje ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina, zajedničke su vrijednosti država članica EU-a. Te su vrijednosti u samoj srži Unije, koja ujedinjuje zemlje, zajednice i ljude, kako je navedeno u članku 2. Ugovora iz Lisabona

Uključivo i kvalitetno obrazovanje i osposobljavanje na svim razinama te europska dimenzija poučavanja posebno su važni za stvaranje i održavanje povezanijega europskog društva. Svaki građanin EU-a treba učiti o zajedničkoj europskoj kulturnoj baštini i raznolikosti te biti dobro upoznat s nastankom i funkcioniranjem Europske unije. 

Vijeće je, na prijedlog Komisije, redovnim zakonodavnim postupkom donijelo Preporuku Vijeća o zajedničkim vrijednostima, uključivom obrazovanju i europskoj dimenziji poučavanja. Njezina je svrha kod građana pobuditi osjećaj pripadnosti školi, zajednici, zemlji i europskoj obitelji prenošenjem zajedničkih vrijednosti, osiguravanjem uključivog obrazovanja te poučavanjem o Europi i njezinim državama članicama.

Povrh toga, Preporukom se nastoji ojačati socijalna kohezija te suzbiti ksenofobija, radikalizacija, nacionalizam koji stvara podjele i širenje lažnih vijesti. Ti će se ciljevi postići na sljedeći način:

  • promicanjem zajedničkih vrijednosti na svim obrazovnim razinama
  • poticanjem uključivog obrazovanja
  • promicanjem europske dimenzije poučavanja i jačanjem kompetencija nacionalnih uprava u tom području
  • pružanjem raznih oblika potpore učiteljima i nastavnicima te obrazovnim ustanovama.

Predviđenim se mjerama dopunjuju postojeće aktivnosti na razini EU-a povezane s provedbom europskog stupa socijalnih prava. EU-ovi alati i instrumenti financiranja, osobito program Erasmus+ te europski strukturni i investicijski fondovi, i dalje će imati važnu ulogu u provedbi Preporuke.