Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Priporočilo Sveta o spodbujanju skupnih vrednot, vključujočega izobraževanja in evropske razsežnosti poučevanja

Človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, pravna država in spoštovanje človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnic in pripadnikov manjšin – vse to so vrednote, skupne državam članicam EU. Te vrednote so niti, ki povezujejo države, skupnosti in narode naše Unije, kot določa člen 2 Lizbonske pogodbe

Visokokakovostno in vključujoče izobraževanje in usposabljanje na vseh ravneh ter evropska razsežnost poučevanja so nujni za oblikovanje in ohranjanje povezane evropske družbe. Učenje o skupni evropski kulturni dediščini in raznolikosti ter dobro razumevanje nastanka in delovanja Evropske unije so bistvenega pomena za vsakega državljana in državljanko EU. 

Komisija je pripravila predlog za Priporočilo Sveta o spodbujanju skupnih vrednot, vključujočega izobraževanja in evropske razsežnosti poučevanja, ki ga je Svet sprejel po rednem zakonodajnem postopku. Namen priporočila je spodbujati občutek pripadnosti s posredovanjem skupnih vrednot, izvajanjem vključujočega izobraževanja ter poučevanjem o Evropi in njenih državah članicah za okrepitev občutka pripadnosti šoli, kraju, državi in evropski družini.

Priporočilo naj bi poleg tega prispevalo k socialni koheziji ter boju proti ksenofobiji, radikalizaciji, razdiralnemu nacionalizmu in širjenju lažnih novic. Za uresničitev teh ciljev bi bilo treba:

  • spodbujati skupne vrednote na vseh ravneh izobraževanja
  • razvijati bolj vključujoče izobraževanje
  • spodbujati evropsko razsežnost poučevanja ter hkrati krepiti nacionalne pristojnosti na tem področju
  • nuditi različne oblike podpore učiteljskemu osebju in izobraževalnim institucijam

Ti cilji dopolnjujejo delo, ki na ravni EU poteka za uresničevanje evropskega stebra socialnih pravic. Evropska unija bo s svojimi orodji in instrumenti financiranja, zlasti v okviru programa Erasmus+ ter evropskih strukturnih in investicijskih skladov, še naprej podpirala izvajanje tega priporočila.