Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Bolonský proces a európsky priestor vysokoškolského vzdelávania

Čo je to bolonský proces?

Cieľom bolonského procesu je dosiahnuť väčšiu súdržnosť systémov vysokoškolského vzdelávania v celej Európe. 

Na jeho základe bol vytvorený európsky priestor vysokoškolského vzdelávania, ktorý uľahčuje mobilitu študentov a zamestnancov, zvyšuje inkluzívnosť a dostupnosť vysokoškolského vzdelávania v Európe a zväčšuje jeho atraktívnosť a konkurencieschopnosť vo vzťahu k ostatnému svetu. 

Všetky zúčastnené krajiny európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania súhlasili s tým, že:

Prečo je bolonský proces dôležitý?

V rámci bolonského procesu sa európske vlády zapájajú do diskusií o reformách politík v oblasti vysokoškolského vzdelávania a usilujú sa prekonať prekážky, ktoré bránia vytvoreniu európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania. 

Bolonská reforma je kľúčom k vytvoreniu potrebnej dôvery v úspešnú vzdelávaciu mobilitu, cezhraničnej akademickej spolupráce a vzájomného uznávania období štúdia a získaných kvalifikácií v zahraničí. Medzi hlavné úlohy bolonského procesu patrí aj zvyšovanie kvality a relevantnosti výučby a vzdelávania. Vykonávanie týchto reforiem však v 48 zúčastnených krajinách neprebieha rovnomerne. 

Bolonský proces zároveň poskytuje fórum pre dialóg so susednými krajinami o reformách vysokoškolského vzdelávania a otázkach týkajúcich sa spoločných akademických zásad, ako je nezávislosť univerzít a účasť študentov na aktivitách občianskej spoločnosti. Stal sa dôležitým priestorom pre tzv. mäkkú diplomaciu so susednými krajinami západného Balkánu (s výnimkou Kosova), s krajinami Východného partnerstva, s Tureckom a Ruskom, ako aj s mnohými ďalšími krajinami.

Čo robí EÚ na podporu reformy vysokoškolského vzdelávania?

Od vytvorenia programu Erasmus približne pred 30 rokmi Komisia spolu s vnútroštátnymi orgánmi, inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, so študentmi a s inými zainteresovanými stranami iniciovala intenzívnejšiu a štruktúrovanejšiu spoluprácu medzi európskymi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania. 

Keďže dopyt po študentskej mobilite rýchlo rástol, ukázalo sa, že je ťažké, aby jednotlivé inštitúcie uznávali obdobia štúdia v iných vnútroštátnych systémoch vysokoškolského vzdelávania s odlišnými úrovňami študijných programov a rôznymi akademickými tradíciami.

Bolonský proces, pri zrode ktorého stála Sorbonská a Bolonská deklarácia, bol odpoveďou národných vlád na výzvy vyplývajúce z mobility európskych študentov a absolventov vysokých škôl.

Komisia je riadnym členom skupiny pre nadviazanie na bolonský proces a jej rady, ktorá podporuje vykonávanie rozhodnutí bolonských ministerských konferencií.

Značný pokrok sa dosiahol pri reforme systémov vysokoškolského vzdelávania v členských štátoch EÚ a mimo nich, ako sa uvádza v pravidelných správach o vykonávaní.

Ministri školstva zároveň prijali Parížske komuniké, v ktorom sa zdôrazňujú prioritné činnosti v tejto oblasti na nadchádzajúce roky. V komuniké sa načrtáva spoločná vízia ministrov školstva zo 48 európskych krajín o vytvorení ambicióznejšieho európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania do roku 2020.

Požaduje: 

  • inkluzívny a inovatívny prístup k vzdelávaniu a výučbe,
  • integrovanú nadnárodná spolupráca v oblasti vysokoškolského vzdelávania, výskumu a inovácií;
  • zabezpečenie udržateľnej budúcnosti prostredníctvom vysokoškolského vzdelávania.

V komuniké sa okrem toho uvádza potreba viac podporovať zraniteľné a nedostatočne zastúpené skupiny obyvateľstva, aby získali prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu a mohli v ňom dosahovať vynikajúce výsledky. Tieto ambície sú v súlade s cieľom EÚ vytvoriť do roku 2025 európsky vzdelávací priestor na podporu mobility a akademického uznávania kvalifikácií pre všetkých občanov EÚ. 

Nasledujúca konferencia ministrov v rámci bolonského procesu sa uskutoční v júni 2020 v Ríme. 

Viac informácií o úlohe EÚ pri rozvoji bolonského procesu a jeho smerovaní k vytvoreniu európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania nájdete v brožúre EÚ podporuje bolonský proces