Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Inicjatywa „Uniwersytety Europejskie”

O inicjatywie „Uniwersytety Europejskie”

Sytuacja w szkolnictwie w całej Europie zmienia się nieustannie. Na szczycie w Göteborgu w 2017 r. przywódcy Unii Europejskiej (UE) przedstawili swoją wizję edukacji i kultury. W konkluzjach z grudnia 2017 r. Rada Europejska wezwała państwa członkowskie UE, Radę oraz Komisję do poczynienia postępów w zakresie szeregu inicjatyw, po to aby:

...wzmocnić strategiczne partnerstwa w całej UE między instytucjami szkolnictwa wyższego i promować wyłonienie się do 2024 r. około dwudziestu „europejskich szkół wyższych", opartych na oddolnych sieciach uczelni z całej UE, dzięki czemu studenci będą mogli zdobywać dyplomy w trybie łączenia studiów w kilku państwach UE i zwiększy się międzynarodowa konkurencyjność europejskich uczelni. 

W konkluzjach Rady w sprawie inicjatywy „Uniwersytety Europejskie” z maja 2021 r. potwierdzono poparcie dla europejskich szkół wyższych, aby zrealizować 

...ambitną wizję europejskiego obszaru edukacji i europejskiej przestrzeni badawczej o innowacyjnym, globalnie konkurencyjnym i atrakcyjnym charakterze ‒ w pełnej synergii z europejskim obszarem szkolnictwa wyższego poprzez poszerzanie wymiaru doskonałości szkolnictwa wyższego, badań i innowacji, a zarazem promowanie równość płci, inkluzywności i sprawiedliwości, aby umożliwić sprawną i ambitną współpracę transnarodową między instytucjami szkolnictwa wyższego w Europie oraz inspirować do transformacji szkolnictwa wyższego.

Odpowiedzią na to wezwanie jest inicjatywa dotycząca europejskich szkół wyższych (inicjatywa „Uniwersytety Europejskie”) przygotowana przez uczelnie, organizacje studenckie, kraje UE oraz Komisję. Bazując na postępach poczynionych w fazie początkowej, inicjatywa ta stanowi obecnie integralną część programu Erasmus+ na lata 2021–2027.

Uniwersytety Europejskie to również inicjatywa przewodnia Europejskiej strategii na rzecz szkół wyższych, która określa ambitny cel polegający na wspieraniu 60 Uniwersytetów Europejskich skupiających ponad 500 uczelni do połowy 2024 r.

Czym są Uniwersytety Europejskie?

European Universities are transnational alliances that will lead the way towards the universities of the future, promoting European values and identity, and revolutionising the quality and competitiveness of European higher education.

To achieve this major step forward, the initiative is offering opportunities to support diverse cooperation models for European Universities through the Erasmus+ calls for proposals.

The alliances

  • include partners from all types of higher education institution and cover a broad geographic scope across Europe
  • are based upon a co-envisioned long-term strategy focused on sustainability, excellence and European values
  • offer student-centred curricula jointly delivered across inter-university campuses, where diverse student bodies can build their own programmes and experience mobility at all levels of study
  • adopt a challenge-based approach according to which students, academics and external partners can cooperate in inter-disciplinary teams to tackle the biggest issues facing Europe today

For more information, see the factsheet on the initiative.

44 Uniwersytety Europejskie w działaniu

W następstwie zaproszenia do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ w 2022 r. utworzono dotychczas 44 Uniwersytety Europejskie, które skupiają 340 instytucji szkolnictwa wyższego w stolicach i w oddalonych regionach 31 krajów, obejmujących wszystkie państwa członkowskie UE oraz Islandię, Norwegię, Serbię i Turcję. 

Dzięki współpracy z około 1300 partnerami stowarzyszonymi, takimi jak organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, miasta, władze lokalne i regionalne, uczelnie europejskie mogą znacznie zwiększyć jakość i zakres szkolnictwa wyższego w Europie.

Przegląd 44 sojuszy europejskich i ich składu

W 2022 r. zakończył się trzyletni okres finansowania sojuszy wybranych na podstawie zaproszenia do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ w 2019 r. Kwalifikowały się one do ubiegania się o finansowanie w zaproszeniu do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ w 2022 r.

Więcej informacji na temat tej inicjatywy można znaleźć w notach faktograficznych o różnych Uniwersytetach Europejskich.

Zaproszenie do składania wniosków „Uniwersytety Europejskie Erasmus+ 2023” ruszył nabór

Aby pomóc w pełnym wdrożeniu inicjatywy „Uniwersytety Europejskie”, ogłoszono nowe zaproszenie do składania wniosków w ramach programu Erasmus+, które oferuje wsparcie na rozwój Uniwersytetów Europejskich w całej Europie, przeznaczając na ten cel łączny budżet w wysokości 384 mln euro.

Więcej informacji o składaniu wniosków w ramach zaproszenia „Uniwersytety europejskie 2023”

Zaproszenie do składania wniosków dzieli się na dwa tematy:

Temat 1: pogłębienie dotychczasowej instytucjonalnej współpracy transnarodowej

W obrębie tej tematyki zaproszenia oferowane będzie wsparcie dla już istniejącej głębokiej instytucjonalnej współpracy transnarodowej w ramach sojuszy, w tym między innymi sojuszy europejskich szkół wyższych wybranych w zaproszeniu do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ w 2020 r.

Celem jest oparcie się na dotychczasowej współpracy instytucjonalnej oraz dalsze pogłębianie, intensyfikacja i zwiększanie skuteczności tej współpracy, aby osiągnąć postępy w realizacji długoterminowej wizji dotyczącej Uniwersytetów Europejskich. Nowe instytucje szkolnictwa wyższego mogą przyłączyć się do już istniejących sojuszy jako pełnoprawni partnerzy.

Temat 2: rozwój nowej głębokiej instytucjonalnej współpracy transnarodowej

W obrębie tej tematyki zaproszenia oferowane będzie wsparcie dla wnioskodawców zainteresowanych ustanowieniem nowej głębokiej współpracy transnarodowej między instytucjami szkolnictwa wyższego w ramach nowych sojuszy „Uniwersytety Europejskie”.

Jak wysłać zgłoszenie?

Zobacz zaproszenie do składania wniosków organizowane na zasadzie konkursu otwartego, dotyczące Uniwersytetów Europejskich Erasmus+ w 2023 r., na podstawie kryteriów jakościowych.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2023 r.

Sesja informacyjna planowana jest na 15 listopada 2022 r. Zobacz program i więcej informacji na temat sesji informacyjnej.

Zobacz notę faktograficzną o Uniwersytetach Europejskich zawierającą więcej informacji na temat tej inicjatywy.

Wyniki zaproszenia do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ w 2022 r.

Wyniki zaproszenia do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ w 2022 r. opublikowano w lipcu 2022 r. Spośród 52 otrzymanych wniosków wybrano 16 istniejących sojuszy do trwałego finansowania, a także 4 nowe Uniwersytety Europejskie obejmujące 175 instytucji szkolnictwa wyższego z państw członkowskich i innych krajów stowarzyszonych z programem Erasmus+. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w komunikacie prasowym (pełna treść).

Wyniki zaproszenia do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ w 2020 r.

Wyniki zaproszenia do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ w 2020 r. opublikowano w lipcu 2020 r. Spośród 62 otrzymanych wniosków wybrano 24 nowe sojusze europejskich szkół wyższych obejmujące 165 instytucji szkolnictwa wyższego z 26 państw członkowskich i innych krajów uczestniczących w programie Erasmus+. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w komunikacie prasowym (pełna treść).

Wyniki zaproszenia do składania wniosków w ramach programu Erasmus+ w 2019 r.

Wyniki zaproszenia z 2019 r. opublikowano w czerwcu 2019 r. Spośród 54 zgłoszeń wybrano pierwsze 17 stowarzyszeń europejskich szkół wyższych obejmujących 114 instytucji szkolnictwa wyższego z 24 państw członkowskich. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w komunikacie prasowym (pełna treść).

Uniwersytety Europejskie – słowami studentów

Publications

The call is structured around two topics:

Topic 1: intensification of prior deep institutional transnational cooperation

This call topic will provide support for already existing deep institutional transnational cooperation alliances including, but not limited to, the European Universities alliances selected under the 2020 Erasmus+ call for proposals.

The aim is to build upon the institutional cooperation achieved so far and to further deepen, intensify and expand the effectiveness of this existing cooperation in order to progress towards the long-term vision of the ‘European Universities’. New higher education institutions have the opportunity to join these existing alliances as full partners.

Topic 2: development of new deep institutional transnational cooperation

This call topic will provide support for applicants wishing to establish new deep institutional transnational cooperation in a new ‘European Universities’ alliance.

How to apply

See the open competitive call for proposals for the 2023 Erasmus+ European Universities, based on qualitative criteria.

The deadline to apply is 31 January 2023.

Save the date for the upcoming information session on 15 November 2022. See the agenda and more details about the information session.

See the Commission factsheet on the European Universities for more information on the initiative.

Results of the 2022 Erasmus+ call

The results of the 2022 Erasmus+ call were published in July 2022. Out of 52 applications received, 16 existing alliances were selected for sustainable funding and 4 new European Universities were selected involving 175 higher education institutions from Member States and other countries associated to the Erasmus+ programme. For more information, see the full press release.

Results of the 2020 Erasmus+ call

The results of the 2020 Erasmus+ call were published in July 2020. Out of 62 applications received, 24 new European Universities alliances were selected involving 165 higher education institutions from 26 Member States and other countries participating in the Erasmus+ programme. For more information, see the full press release.

Results of the 2019 Erasmus+ call

The results of the 2019 call were published in June 2019. Out of 54 applications received, the first 17 European University alliances involving 114 higher education institutions from 24 Member States were selected. For more information, see the full press release.

European Universities - explained by students