Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Grupy robocze ds. ram strategicznych europejskiego obszaru edukacji

Każda grupa robocza skupi się na jednym z tematów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Opierając się na wynikach prac grup roboczych programu „Kształcenie i szkolenie 2020” (ET 2020), w ramach nowego cyklu europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia (2021–2030), zgodnie z komunikatem w sprawie europejskiego obszaru edukacji i rezolucją Rady z lutego 2021 r., grupy robocze przyczynią się do urzeczywistnienia europejskiego obszaru edukacji. Grupy robocze będą kontynuować prace do momentu wygaśnięcia obecnego mandatu w grudniu 2025 r.

Grupy robocze skupiają się, w ramach wzajemnego uczenia się, na wymianie informacji na temat reform krajowych polityk edukacyjnych oraz na inspirowaniu do pozytywnych zmian w całej Unii Europejskiej (UE). Wyniki prac grup roboczych dadzą sprzyjające włączeniu społecznemu, całościowe perspektywy uczenia się przez całe życie. Wzmocnią również synergię między kształceniem, szkoleniem a innymi unijnymi politykami i instrumentami finansowania, które przyczyniają się do urzeczywistnienia europejskiego obszaru edukacji.

Więcej informacji o członkach grup roboczych oraz o dokumentach jest dostępnych w rejestrze grup ekspertów Komisji Europejskiej.

Kontekst

Członkami grup roboczych są urzędnicy rządowi wyznaczeni przez państwa członkowskie UE i inne kraje uczestniczące. Na członków grup koordynowanych przez Komisję Europejską wyznaczeni są również przedstawiciele zainteresowanych organizacji i partnerów społecznych. Grupy wspierają realizację inicjatyw przewodnich UE w dziedzinie kształcenia i szkolenia w celu wspierania reform krajowych i stanowią forum wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie sposobów radzenia sobie z kluczowymi wyzwaniami.

W dziedzinie kształcenia i szkolenia po raz pierwszy powołano grupy robocze w ramach programu prac „Edukacja i szkolenie 2010” w celu wdrożenia otwartej metody koordynacji w dziedzinie kształcenia i szkolenia. Zgodnie ze strategicznymi ramami ET 2020 grupy robocze stanowiły główne forum wzajemnego uczenia się.

Nowe grupy robocze będą wspierać państwa członkowskie UE i Komisję w urzeczywistnianiu europejskiego obszaru edukacji zgodnie z Planem działania w dziedzinie edukacji cyfrowej, europejskim programem na rzecz umiejętności oraz innymi inicjatywami przewodnimi polityki UE w dziedzinie kształcenia, szkolenia i umiejętności.

Grupa robocza ds. wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem

Ta grupa robocza wspiera państwa członkowskie we wdrożeniu zalecenia Rady w sprawie wysokiej jakości systemów wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem z 2019 r. oraz jego głównego elementu, tj. unijnych ram jakości wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem. Wspiera głównie partnerskie uczenie się oparte na pomiarze, monitorowaniu i ocenie jakości. Jednocześnie kontynuuje prace grupy roboczej programu „Kształcenie i szkolenie 2020”, która skupiła się na włączeniu społecznym, profesjonalizacji personelu i zarządzaniu pandemią COVID-19 w sektorze wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem.

Rejestr grup ekspertów Komisji Europejskiej – grupa robocza ds. wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem

Grupa robocza ds. szkół

Celem tej grupy roboczej jest promowanie lepszych osiągnięć w zakresie umiejętności podstawowych i pomyślnego zakończenia ścieżek kształcenia i szkolenia przez wszystkie osoby uczące się, edukacja na rzecz transformacji ekologicznej, podnoszenie kompetencji i motywacji w zawodach związanych z edukacją.

Grupa robocza składa się z 2 podgrup.

  • Drogi do sukcesów w szkole

    Ta podgrupa wspiera wdrażanie i działania następcze w związku z mającym się wkrótce ukazać zaleceniem Rady w sprawie inicjatywy „Drogi do sukcesów w szkole” poprzez promowanie wzajemnego uczenia się i wymiany najlepszych praktyk, w tym w kwestiach związanych z dobrostanem w szkole.

  • Edukacja na rzecz zrównoważenia środowiskowego

    Ta podgrupa wspiera działania następcze w związku z zaleceniem Rady w sprawie edukacji na rzecz zrównoważenia środowiskowego. Ponadto promuje wzajemne uczenie się i wymianę informacji na temat tego, w jaki sposób edukacja może wspierać drogę ku bardziej ekologicznej i zrównoważonej Europie, w tym rozwój kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Rejestr grup ekspertów Komisji Europejskiej – grupa robocza ds. szkół

Grupa robocza ds. szkolnictwa wyższego

Ta grupa robocza pomaga w maksymalizacji potencjału systemów szkolnictwa wyższego, wspierając reformy państw członkowskich UE i innych uczestniczących krajów. Wspieranie reform obejmuje promowanie transformacji sektora szkolnictwa wyższego, a także przygotowanie absolwentów do zmieniających się społeczeństw i rynków pracy. Ponadto ma być wnoszony wkład w budowanie silniejszej Europy poprzez zwiększanie jej potencjału innowacyjnego w ramach tworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r., zgodnie z przyszłą europejską strategią na rzecz szkół wyższych. W tym celu grupa robocza promuje wzajemne uczenie się w zakresie reformy polityki w ramach krajowych systemów edukacji oraz omawia europejskie inicjatywy polityczne w zakresie szkolnictwa wyższego na szczeblu technicznym. Grupa robocza ułatwia synergię między kształceniem a misjami badawczymi i innowacyjnymi instytucji szkolnictwa wyższego w kontekście europejskiego obszaru edukacji i europejskiej przestrzeni badawczej. Jednocześnie zapewnia spójność z europejskim obszarem szkolnictwa wyższego.

Rejestr grup ekspertów Komisji Europejskiej – grupa robocza ds. szkolnictwa wyższego

Grupa robocza ds. kształcenia i szkolenia zawodowego i transformacji ekologicznej

Głównym celem grupy roboczej jest umożliwienie wymiany technicznej, co pomoże państwom członkowskim w realizacji zasad i celów:

Prace te są zgodne z Europejskim Zielonym Ładem i Europejskim filarem praw socjalnych, a także działaniem 6 w europejskim programie na rzecz umiejętności oraz priorytetami 2 i 5 rezolucji Rady w sprawie strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia ku europejskiemu programowi na rzecz umiejętności i w dalszej perspektywie (2021–2030).

Rejestr grup ekspertów Komisji Europejskiej – grupa robocza ds. kształcenia i szkolenia zawodowego

Grupa robocza ds. kształcenia dorosłych: otwieranie możliwości dla wszystkich

Głównym celem tej grupy roboczej jest umożliwienie wymiany i wnoszenia wkładu, które pomogą państwom członkowskim w realizacji działań europejskiego programu na rzecz umiejętności z 2020 r.: przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji dorosłych oraz umożliwienie im dalszego uczenia się przez całe życie. Grupa robocza wspiera również budowanie zdolności w celu wdrożenia zalecenia Rady w sprawie ścieżek poprawy umiejętności z 2016 r.: nowe możliwości dla dorosłych  oraz zaleceń Rady z 2022 r. w sprawie indywidualnych rachunków szkoleniowych i w sprawie mikropoświadczeń. Jej prace są również zgodne z planem działania dotyczącym Europejskiego filaru praw socjalnych. Grupa robocza skupi się na krajowych strategiach na rzecz umiejętności, umiejętnościach na całe życie i finansowaniu uczenia się dorosłych. Przyjmie całościowe podejście do uczenia się dorosłych w celu objęcia nim całej populacji dorosłych i wszystkich rodzajów umiejętności, z myślą o wspieraniu osób dorosłych w radzeniu sobie na rynku pracy i w społeczeństwie.

Rejestr grup ekspertów Komisji Europejskiej – grupa robocza ds. kształcenia dorosłych

Grupa robocza ds. edukacji cyfrowej: uczenie się, nauczanie i ocenianie

Celem tej grupy roboczej jest wspieranie państw członkowskich we wdrażaniu reform polityki zgodnie z Planem działania w dziedzinie edukacji cyfrowej na lata 2021–2027. Nacisk zostanie położony w szczególności na wspieranie wysokiej jakości i edukacji cyfrowej sprzyjającej włączeniu społecznemu w UE, przy jednoczesnym uwzględnieniu transformacji cyfrowej oraz konsekwencji pandemii COVID-19 i wyciągniętych z niej wniosków. Zgodnie z dwoma strategicznymi priorytetami planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej prace grupy w zakresie wzajemnego uczenia się odniosą się do dwóch kwestii przewodnich:

  • w jaki sposób należy wspierać wydajny ekosystem edukacji cyfrowej?
  • jak należy wspierać poprawę w zakresie kompetencji i umiejętności cyfrowych potrzebnych do transformacji cyfrowej?

Rejestr grup ekspertów Komisji Europejskiej – grupa robocza ds. edukacji cyfrowej: uczenie się, nauczanie i ocenianie

Grupa robocza ds. równości i wartości w kształceniu i szkoleniu

Grupa robocza skupia się na reformach strukturalnych promujących równość w kształceniu i szkoleniu. Opiera się na wartościach UE (w tym na przeciwdziałaniu radykalizacji postaw, kształceniu i szkoleniu obywatelskim, europejskim wymiarze edukacji, przeciwdziałaniu dezinformacji oraz włączeniu uchodźców i migrantów w kształcenie i szkolenie). Grupa robocza analizuje również odpowiednie obszary związane z równością, z uwzględnieniem dwutorowego podejścia do edukacji włączającej dla wszystkich, a jednocześnie ukierunkowanej na konkretne grupy ludności. Oprócz podejść ukierunkowanych na grupy (takich jak równość płci, przeciwdziałanie rasizmowi, równość Romów, osób ze środowisk migracyjnych, osób LGBTIQ i osób z niepełnosprawnością) grupa robocza bada również kwestie przekrojowe przynoszące korzyści społeczne i mające duże znaczenie dla wszystkich grup dyskryminowanych i grup w niekorzystnej sytuacji (takie jak zwalczanie segregacji w edukacji i zarządzanie różnorodnością).

Rejestr grup ekspertów Komisji Europejskiej – grupa robocza ds. równości i wartości