Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Mobilitāte un sadarbība

Vairāk mobilitātes un sadarbības augstākajā izglītībā

Mobilitāte mācību nolūkos ir iespēja studentiem doties uz ārzemēm studēt vai mācīties, kur tie var attīstīt vērtīgas prasmes un paplašināt redzesloku. Mobilitātes priekšrocības ir plaši atzītas. Aptaujā, kas tika veikta Eiropas jauniešu vidū 15 līdz 30 gadu vecuma grupā, vairāk nekā 90 % atzinuši, ka ir svarīgi, lai būtu iespēja iegūt mobilitātes pieredzi. 

Eiropas izglītības ministri ir vienojušies to studentu daļu, kas pabeidz studiju vai mācību periodu ārzemēs, līdz 2020. gadam divkāršot līdz 20 %. Atbalsts mobilitātei joprojām ir Eiropas Savienības izglītības un apmācības programmas “Erasmus+” prioritāte. 

Ja esi students un vēlies izmantot izdevību studēt vai mācīties ārzemēs, savu ceļojumi vari sākt, lejupielādējot mobilo lietotni “Erasmus+”, kura tev būs noderīga pirms un pēc mobilitātes pieredzes, kā arī tās laikā.

Kāpēc mobilitāte un sadarbība augstākajā izglītībā ir svarīga?

Dodoties uz ārzemēm studēt vai mācīties, tu vari uzlabot savas profesionālās, sociālās un starpkultūru prasmes, kā arī palielināt savu piemērotību darba tirgum. Augstākās izglītības studentiem, kuri ārzemēs iegūst mobilitātes pieredzi, ir vairāk izredžu gadu pēc diploma saņemšanas atrast darbu. 

93 % mobilitātes programmās iesaistīto studentu norādījuši, ka pēc mobilitātes perioda vairāk novērtē citas kultūras. 91 % uzlabojuši savas valodu prasmes, un 80 % uzskata, ka pēc mobilitātes perioda palielinājušās viņu spējas atrisināt problēmas. 

Pētījumos par programmas “Erasmus+” ietekmi secināts, ka mobilitātei un sadarbībai augstākajā izglītībā ES un ārpus tās ir daudz priekšrocību. 

Saskaņā ar pirmo pētījumu par “Erasmus” ietekmi 9 no 10 darba devējiem, pieņemot darbā darbiniekus, meklē tādas nododamās prasmes kā problēmu risināšanas spēja, spēja strādāt komandā un atvērtība. Tieši šīs prasmes iegūst studenti, uzturoties ārzemēs. 

Nākamais pētījums par “Erasmus+” ietekmi uz augstāko izglītību sniedza papildu datus par mobilitātes pieredzes pozitīvo ietekmi uz studentiem. Vairāk nekā 70 % bijušo “Erasmus+” studentu apgalvo, ka pēc atgriešanās no ārzemēm viņi labāk zina, kādu karjeru viņi vēlas sākt. 80 % triju mēnešu laikā pēc augstskolas pabeigšanas bija dabūjuši darbu, un 72 % sacīja, ka pieredze ārzemēs viņiem palīdzēja iegūt pirmo darbu. 

Pētījums par “Erasmus+” ietekmi uz augstāko izglītību un pētījums par augstskolu stratēģiskajām partnerībām un zināšanu apvienībām “Erasmus+” ietvaros parādīja, ka sadarbība “Erasmus+” ietvaros lielāko daļu iesaistīto augstskolu labāk sagatavo digitālajai pārveidei. Turklāt divas trešdaļas iesaistīto augstskolu paziņoja, ka ES mēroga projekti palīdz uzlabot sociālo iekļaušanu un nediskrimināciju augstākajā izglītībā. 

Mobilitāte un pārrobežu sadarbība var arī palīdzēt mazināt prasmju trūkumu, sekmējot konkrētu modernā darba tirgū vajadzīgu prasmju iegūšanu. Viens no šādas sadarbības piemēriem ir stažēšanās iniciatīva “Digitālās iespējas”, kura studentiem visās disciplīnās tiecas dot iespēju gūt praktisku pieredzi digitālajā jomā. 

Jaunu pārrobežu sadarbības veidu attīstība palīdzēs uzlabot augstākās izglītības kvalitāti un ārzemēs iegūtās akadēmiskās kvalifikācijas atzīšanu.

Ko ES dara, lai atbalstītu mobilitāti un sadarbību?

Eiropas augstākās izglītības telpa ir ļāvusi panākt būtiskas izmaiņas, kas atvieglo došanos uz ārzemēm, lai tur studētu un mācītos. Gan bakalaura-maģistra-doktora grāda struktūra, gan progress kvalitātes nodrošināšanā ir veicinājis studentu un mācībspēku mobilitāti, kā arī stiprinājis augstākās izglītības institūcijas un sistēmas. 

Tādi Eiropas mobilitātes un kvalitātes nodrošināšanas instrumenti kā Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma ECTS, diploma pielikums un Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrs EQAR sekmē savstarpējo uzticēšanos, akadēmisko grādu atzīšanu un mobilitāti.

Programma “Erasmus+” sniedz tiešu atbalstu tiem, kas vēlas studēt vai mācīties ārzemes, un projektiem, kas atbalsta augstākās izglītības iestāžu pārrobežu sadarbību. Tomēr vēl ir daudz darāmā, lai katrs varētu izmantot iespējas, ko sniedz mobilitāte mācību nolūkiem. 

Tādēļ Komisija ir publicējusi priekšlikumu Padomes ieteikumam par to, kā sekmēt diplomu un ārvalstīs pavadītu mācību periodu rezultātu automātisku savstarpēju atzīšanu.

Komisija arī atbalsta iniciatīvu attiecībā uz Eiropas studenta karti, kas sekmēs par studentiem apkopotas informācijas apmaiņu, un Eiropas augstskolu alianšu izveidi ar mērķi uzlabot konkurētspēju, kvalitāti un izcilību pasniegšanā, pētniecībā un inovācijā.