Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Tarybos rekomendacija dėl bendrųjų mokymosi visą gyvenimą gebėjimų

Bendrieji gebėjimai

Europos Komisija bendradarbiauja su ES valstybėmis narėmis, siekdama remti ir sustiprinti visų asmenų bendrųjų gebėjimų ir pagrindinių įgūdžių ugdymą nuo ikimokyklinio amžiaus ir visą gyvenimą. Bendrieji gebėjimai – tai kiekvieno žmogaus asmeniniam pasitenkinimui ir vystymuisi, įsidarbinamumui, socialinei įtraukčiai ir aktyviam pilietiškumui reikalingos žinios, įgūdžiai ir nuostatos. 

Bendruosius gebėjimus norima ugdyti šiais būdais: 

  • visiems užtikrinant kokybišką švietimą, mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą;
  • padedant švietimo specialistams įgyvendinti gebėjimais grindžiamo mokymo ir mokymosi metodus; 
  • skatinant taikyti įvairius mokymosi metodus ir sąlygas nuolatiniam mokymuisi;
  • nagrinėjant bendrųjų gebėjimų vertinimo ir patvirtinimo metodus.

Kas daroma? 

Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, priėmė Rekomendaciją dėl bendrųjų mokymosi visą gyvenimą gebėjimų. Rekomendacijoje nustatyti aštuoni pagrindiniai gebėjimai, kurių reikia asmeniniam pasitenkinimui, sveikam ir tvariam gyvenimo būdui, įsidarbinamumui, aktyviam pilietiškumui ir socialinei įtraukčiai. Tai: 

• raštingumas, 
• daugiakalbystė,
• matematiniai, gamtos mokslų ir inžinerijos įgūdžiai, 
• skaitmeniniai ir technologijomis pagrįsti gebėjimai,
• tarpasmeniniai įgūdžiai, mokymosi mokytis gebėjimai, 
• aktyvus pilietiškumas, 
• verslumas, 
• kultūrinis sąmoningumas ir raiška. 

Tarybos rekomendacijoje pateikti Europos bendri bendrųjų gebėjimų orientaciniai metmenys politiką formuojantiems asmenims, mokymo programų rengėjams, socialiniams partneriams ir besimokantiems asmenims. Joje taip pat nurodoma, kokiais sėkmingais būdais skatinti gebėjimų ugdymą taikant naujoviškus mokymosi bei vertinimo metodus ir teikiant paramą švietimo specialistams.