Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

An Plean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach – Gníomh 2

Le paindéim COVID-19 tharla sé go tobann go raibh cleachtais foghlama digití á n-úsáid go forleathan. Tá raon leathan de réitigh curtha i bhfeidhm chun leanúnachas an oideachais agus na hoiliúna a chinntiú, lena gcuimsítear cleachtais ísealteicneolaíochta agus ardteicneolaíochta agus difríochtaí suntasacha idir réigiúin agus Ballstáit de chuid an Aontais. 

Áit a mbíonn leibhéil níos airde d’acmhainneacht agus de thaithí dhigiteach in éineacht le foirmeacha malartacha agus solúbtha foghlama, tugtar freagairtí níos tapa agus níos éifeachtaí. 

Is éard a chuireann an fhianaise i dtábhacht dhifríochtaí idir leibhéil agus earnálacha an oideachais agus na hoiliúna. I bhformhór na gcásanna, lean institiúidí oideachais ar aghaidh go fíorúil lena gcuid ceachtanna, ach bhí easpa saineolais in an-chuid scoileanna ar an leibhéal bunscoile agus iar-bhunscoile araon. Dá bhrí sin, ba dheacair dóibh deiseanna cianfhoghlama agus foghlama ar líne a thairiscint dá gcuid daltaí go léir. 

Sa chomhthéacs sin, leis an Moladh ón gComhairle atá beartaithe leagtar amach conas timpeallachtaí agus uirlisí éagsúla foghlama a mheascadh go héifeachtach chun go mbeidh an cianoideachas agus an t-oideachas ar líne i gcomhair bunscoileanna agus iar-bhunscoileanna níos ionchuimsithí agus níos solúbtha.

Cuspóirí

Agus é ag tarraingt ar cheachtanna a foghlaimíodh ó phaindéim COVID-19, tá Moladh ón gComhairle molta ag an gCoimisiún d’fhonn comhthuiscint a fhorbairt ar leibhéal an Aontais ar chuir chuige éifeachtacha ionchuimsitheacha suimiúla i dtreo na cianfhoghlama, na foghlama ar líne agus na foghlama cumaisc. 

Is é an cuspóir atá ann tacú le Ballstáit chun a gcuid córas oideachais scoile a chur in oiriúint le go mbeidh siad níos solúbtha agus go gcuimseoidh siad raon leathan de mhodhanna oideolaíocha, d’uirlisí teicneolaíocha, de riachtanais foghlaimeoirí agus de chúinsí athraitheacha.

Déan teagmháil linn

Má tá spéis agat tuilleadh eolais a fháil faoin ngníomhaíocht seo, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn trí ríomhphost ag
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Lean @EUDigitalEdu ar Twitter chun an nuacht agus na forbairtí is déanaí a fháil faoin ngníomhaíocht seo agus chun an Plean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach iomlán a fheiceáil.


Íomhá sa cheanntásc: © An tAontas Eorpach, 2021.