Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

An Plean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach – Gníomh 2

Moladh ón gComhairle maidir le cuir chuige foghlama cumaisc ar mhaithe le bunoideachas agus meánoideachas cuimsitheach ar ardchaighdeán

Le paindéim COVID-19 tharla sé go tobann go raibh cleachtais foghlama digití á n-úsáid go forleathan. Cuireadh i bhfeidhm raon leathan de réitigh chun leanúnachas an oideachais agus na hoiliúna a chinntiú, lena gcuimsítear cleachtais ísealteicneolaíochta agus ardteicneolaíochta.

Áit a mbíonn leibhéil níos airde d’acmhainneacht agus de thaithí dhigiteach in éineacht le foirmeacha malartacha agus solúbtha foghlama, tugtar freagairtí níos tapa agus níos éifeachtaí ar an bpaindéim.

Is éard a chuireann an fhianaise i dtábhacht na difríochtaí éifeachtúlacht na bhfreagraí ó leibhéil agus earnálacha an oideachais agus na hoiliúna. I bhformhór na gcásanna, lean institiúidí oideachais ar aghaidh go fíorúil lena gcuid ceachtanna, ach bhí easpa saineolais in an-chuid scoileanna ar an leibhéal bunscoile agus iar-bhunscoile araon. Dá bhrí sin, ba dheacair dóibh deiseanna cianfhoghlama agus foghlama ar líne a thairiscint dá gcuid daltaí go léir.

Cuspóirí

Agus leas á bhaint as na ceachtanna a foghlaimíodh ó phaindéim COVID-19, leis an Moladh ón gComhairle maidir leis an bhfoghlaim chumaisc, forbraítear comhthuiscint ar leibhéal an Aontais Eorpaigh (AE) ar an bhfoghlaim chumaisc. Is é ‘foghlaim chumaisc’ an téarma a úsáidtear san oideachas agus san oiliúint fhoirmiúil chun tuairisc a thabhairt ar an gcás ina nglacann scoil, oideoir nó mac léinn níos mó ná cur chuige amháin i leith an phróisis foghlama.

D’fhéadfadh sé an fhoghlaim ar scoil agus i dtimpeallachtaí eile a chomhcheangal, cuir i gcás cuideachtaí, ionaid oiliúna, cianfhoghlaim, taobh amuigh, ar láithreáin chultúrtha, chomh maith le huirlisí foghlama digiteacha/neamhdhigiteacha éagsúla a úsáid.

Is é is cuspóir don Mholadh ón gComhairle tacú le Ballstáit an Aontais aghaidh a thabhairt ar iarmhairtí na paindéime ar fhoghlaimeoirí, ar mhúinteoirí, ar oiliúnóirí agus ar scoileanna sa ghearrthéarma.

Leagtar amach ann freisin bealach chun cinn chun cineálacha cur chuige atá fadtéarmach, éifeachtach, cuimsitheach agus tarraingteach a fhorbairt i leith na foghlama cumaisc sa bhunoideachas agus sa mheánoideachas. Cuideoidh an méid sin le córais oideachais scoile a chur in oiriúint le go mbeidh siad níos solúbtha agus go gcuimseoidh siad raon leathan de mhodhanna oideolaíocha, d’uirlisí teicneolaíocha, de riachtanais foghlaimeoirí agus de chúinsí athraitheacha.

Príomh-ghníomhaíochtaí 

Uainiú

  • 5 Lúnasa 2021 - Togra ón gCoimisiún le haghaidh Moladh ón gComhairle
  • 29 Samhain 2021 - Ghlac an Chomhairle leis an Moladh ón gComhairle

Déan teagmháil linn

Má tá spéis agat tuilleadh eolais a fháil faoin ngníomhaíocht seo, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn trí ríomhphost ag EAC-UNITE-B2@ec.europa.eu.

Lean EUDigitalEdu ar Twitter chun an nuacht agus na forbairtí is déanaí a fháil faoin ngníomhaíocht seo agus chun an Plean Gníomhaíochta don Oideachas Digiteach iomlán a fheiceáil.


Ábhar gaolmhar