Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akční plán digitálního vzdělávání – Opatření 2

Doporučení Rady o metodách smíšeného učení v zájmu vysoce kvalitního a inkluzivního primárního a sekundárního vzdělávání

Covidová pandemie zapříčinila, že bylo náhle třeba v široké míře využívat digitální učební postupy. Škála řešení zavedených k zajištění kontinuity vzdělávání a odborné přípravy byla široká a zahrnula postupy vyznačující se jak nízkou, tak i vysokou technologickou vyspělostí.

Vyšší úroveň digitálních kapacit a zkušenosti s alternativními a pružnými formami vzdělávání umožnily rychlejší a účinnější reakce na pandemii.

Zjištěné skutečnosti poukazují na rozdíly v efektivnosti těchto reakcí mezi jednotlivými úrovněmi a odvětvími vzdělávání a odborné přípravy. Vysokoškolské instituce ve většině případů pokračovaly ve výuce virtuální cestou, zatímco mnohé základní a střední školy neměly dostatek odborných znalostí a potýkaly se s tím, že všem svým žákům možnosti distančního a online vzdělávání nemohly nabídnout.

Cíle

Na základě zkušeností získaných během pandemie covidu-19 prohlubuje doporučení Rady o smíšeném učení společné porozumění na úrovni Evropské unie (EU) tohoto druhu učení. „Smíšené učení“ je pojem používaný ve formálním vzdělávání a odborné přípravě. Popisuje situaci, kdy škola, pedagog nebo student k výukovému procesu zaujímají více než jeden přístup.

Smíšené učení může kombinovat učení ve škole a v jiných prostředích, jako jsou společnosti, školicí střediska, distanční vzdělávání, venkovní prostředí, kulturní lokality, jakož i využívat různé (ne)digitální výukové nástroje.

Účelem doporučení Rady je podpořit členské státy EU při řešení dopadů pandemie na žáky a studenty, učitele, školitele a školy v krátkodobém horizontu.

Nastiňuje rovněž další postup v tvorbě dlouhodobých účinných, inkluzivních a podnětných přístupů ke smíšenému učení v primárním a sekundárním vzdělávání. To členským státům napomůže přizpůsobit své školství tak, aby bylo pružnější, využívalo širokou škálu pedagogických metod, technologických nástrojů a zohledňovalo potřeb studentů a měnící se kontext.

Hlavní činnosti 

Časový rozvrh

  • 5. srpna 2021 – Komise předkládá návrh doporučení Rady
  • 29. listopadu 2021 – Rada doporučení přijímá

Kontaktujte nás

Chcete-li se o tomto opatření dozvědět více, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese EAC-UNITE-B2@ec.europa.eu.

Aktuální zprávy a vývoj týkající se tohoto opatření a celého akčního plánu digitálního vzdělávání sledujte na twitterovém účtu EUDigitalEducation.


Související obsah