Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akční plán digitálního vzdělávání – Opatření 2

Pandemie COVID-19 zapříčinila náhlé a rozsáhlé využívání digitálních učebních postupů. Škála řešení zavedených k zajištění kontinuity vzdělávání a odborné přípravy je široká a zahrnuje postupy vyznačující se jak nízkou, tak i vysokou technologickou vyspělostí, přičemž mezi jednotlivými regiony a členskými státy Evropské unie (EU) jsou výrazné rozdíly. 

Vyšší úroveň digitálních kapacit a zkušenosti s alternativními a pružnými formami vzdělávání umožnily rychlejší a účinnější reakce. 

Zjištěné skutečnosti poukazují na rozdíly mezi jednotlivými úrovněmi a odvětvími vzdělávání a odborné přípravy. Vysokoškolské instituce ve většině případů pokračovaly ve výuce virtuální cestou, zatímco mnohé základní a střední školy neměly dostatek odborných znalostí a potýkaly se s tím, že všem svým žákům možnosti distančního a on-line vzdělávání nemohly nabídnout. 

V této souvislosti navrhované doporučení Rady stanoví, jak účinně kombinovat různá vzdělávací prostředí a nástroje, aby se na základních a středních školách zvýšila inkluzivita a pružnost distančního a online vzdělávání.

Cíle

Na základě zkušeností získaných z pandemie COVID-19 Evropská komise navrhla doporučení Rady s cílem vytvořit na úrovni EU společné pojetí účinných, inkluzivních a podnětných přístupů k distančnímu, on-line a kombinovanému vzdělávání. 

Účelem je podpořit členské státy při přizpůsobování jejich systémů školního vzdělávání tak, aby byly pružnější a zohledňovaly širokou škálu pedagogických metod, technologických nástrojů, potřeb studentů a proměnlivých okolností.

Kontaktujte nás

Chcete-li se o tomto opatření dozvědět více, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Aktuální zprávy a vývoj týkající se tohoto opatření a celého akčního plánu digitálního vzdělávání sledujte na twitterovém účtu @EUDigitalEdu.


Obrázek v záhlaví: © Evropská unie, 2021.