Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej – działanie 2

Zalecenie Rady w sprawie podejść uwzględniających kształcenie mieszane na rzecz wysokiej jakości i włączającego szkolnictwa podstawowego i średniego

Pandemia COVID-19 spowodowała nagły wzrost wykorzystania na ogromną skalę praktyk cyfrowego uczenia się. Aby zapewnić ciągłość kształcenia i szkolenia, wprowadzono szeroki wachlarz rozwiązań obejmujących praktyki wykorzystujące zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne technologie.

Wyższy poziom zdolności cyfrowych oraz bogatsze doświadczenie w zakresie alternatywnych i elastycznych form nauczania umożliwiły szybszą i skuteczniejszą odpowiedź na pandemię.

Dowody wskazują na różnice w efektywności reakcji między poszczególnymi poziomami i sektorami kształcenia i szkolenia. W większości przypadków instytucje szkolnictwa wyższego kontynuowały nauczanie za pomocą wirtualnych metod, podczas gdy wiele szkół na poziomie podstawowym i średnim miało niewystarczającą wiedzę w tym zakresie i borykało się z problemami z zapewnieniem wszystkim swoim uczniom możliwości nauki na odległość i e-uczenia się.

Cele

Na podstawie wniosków wyciągniętych z pandemii COVID-19 zalecenie Rady w sprawie kształcenia mieszanego określa na poziomie Unii Europejskiej (UE) wspólne zrozumienie kształcenia mieszanego. „Kształcenie mieszane” to termin wykorzystywany w ramach kształcenia i szkolenia formalnego do opisu sytuacji, w której szkoła, pedagog lub osoba ucząca się stosują więcej niż jedno podejście do procesu uczenia się.

Może to być połączenie nauki w szkole z nauką w innym środowisku, takim jak przedsiębiorstwo, ośrodek szkoleniowy, nauka na odległość czy też nauka na świeżym powietrzu lub w obiektach kultury. W ramach tego podejścia można też korzystać z różnych (nie)cyfrowych narzędzi uczenia się.

Celem zalecenia Rady jest wsparcie państw członkowskich UE w radzeniu sobie w perspektywie krótkoterminowej ze skutkami pandemii dla osób uczących się, nauczycieli, szkoleniowców i szkół.

Nakreślono w nim również sposób opracowania w perspektywie długoterminowej skutecznych, włączających i angażujących podejść do kształcenia mieszanego w szkolnictwie podstawowym i średnim. Pomoże to dostosować systemy kształcenia szkolnego w taki sposób, aby były one bardziej elastyczne i w większym stopniu uwzględniały szeroki zakres metod pedagogicznych, narzędzi technologicznych, potrzeb osób uczących się i zmieniających się okoliczności.

Główne działania 

Ważne daty

  • 5 sierpnia 2021 r. – wniosek Komisji dotyczący zalecenia Rady
  • 29 listopada 2021 r.– przyjęcie zalecenia Rady przez Radę

Kontakt

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego działania, możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail:EAC-UNITE-B2@ec.europa.eu.

Obserwuj profil EUDigitalEducation na Twitterze, aby poznać najnowsze informacje na temat tego działania i całego Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej.


Strony na podobny temat