Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Hello, a quick survey is waiting for you.

Help us improve this site by taking our quick survey. It won't take more than a few minutes.

Nõukogu soovitus võtmepädevuste kohta elukestvas õppes

Võtmepädevused

Euroopa Komisjon teeb koostööd ELi riikidega, et toetada ja tugevdada kõigi inimeste võtmepädevuste ja põhioskuste arendamist alates varasest east kogu nende elu jooksul. Võtmepädevuste hulka kuuluvad teadmised, oskused ja hoiakud, mida läheb kõigil eneseteostuse ja isikliku arengu, töö leidmise, ühiskonnas osalemise ning kodanikuaktiivsuse jaoks vaja. 

Võtmepädevusi edendatakse järgmiste meetmete abil: 

  • kvaliteetse õppe, koolituste ja elukestva õppe pakkumine kõigile;
  • haridustöötajate toetamine pädevuspõhise õpetamise ja õppimisega seotud lähenemisviiside rakendamisel; 
  • mitmekesised viisid lähenemisel õppesuundadele ja -kontekstidele elukestva õppe puhul;
  • võtmepädevuste hindamise ja valideerimise võimaluste uurimine.

Mida selles valdkonnas tehakse? 

Nõukogu on komisjoni ettepanekul vastu võtnud soovituse võtmepädevuste kohta elukestvas õppes. Soovituses on kindlaks määratud kaheksa võtmepädevust, mis on eneseteostuse, tervisliku ja kestliku eluviisi, tööalase konkurentsivõime, kodanikuaktiivsuse ja sotsiaalse kaasatuse jaoks vajalikud: 

• kirjaoskuspädevus 
• mitmekeelsuse pädevus
• matemaatikapädevus, loodusteadus- ja inseneriteaduste pädevus 
• digi- ja tehnoloogiapädevused
• enesemääratlus-, sotsiaalne ja õpipädevus 
• kodanikupädevus 
• ettevõtluspädevus 
• kultuuriteadlikkuse ja kultuurilise eneseväljenduse pädevus 

Nõukogu soovitusega loodi Euroopa ühine võtmepädevuste lähteraamistik, mida saavad kasutada nii poliitikud, haridus- ja koolitustöötajad, tööturu osapooled kui ka õppurid ise. Samuti tutvustatakse selles edukaid viise pädevuste arendamiseks innovaatiliste õpikäsituste, hindamismeetodite ja haridustöötajate toetamise abil.